Natura2000 - Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma (ROSCI0291)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0291
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Coridorul Munţii Bihorului - Codru Moma

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.401667
Latitudine 46.409722
Suprafață (ha) 7591.50

Altitudine (m)

Minimă 255.00
Maximă 938.00
Medie 557.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
35.00
65.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx C P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P P
C
C
B
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 6.00
N16 - Păduri caducifoliate 94.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl include habitate forestiere compacte care joacă rol de coridor ecologic pentru carnivorele mari. Tipurile de pădure principale sunt făgetele, ceretele şi gorunetele. Situl este situat în raza administrativă a judeţelor Arad şi Bihor.
Calitate si importanță Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs), contribuie la eficienţa şi coerenţa reţelei Natura 2000, făcând parte din reţeaua de situri care conectează Munţii Apuseni cu Carpaţii Meridionali. Rol de coridor (deplasare şi habitat) pentru carnivorele mari - face legătura între siturile Natura 2000 Munţii Bihorului, Platoul Vaşcăului, Codru Moma şi Defileul Crişului Alb. Include sectorul de conectivitate peste şoseaua europeană E79, între Lazuri şi Criştiorul de Jos. Prin legătura cu situl Natura 2000 Defileul Crişului Alb, este conectat la principalul coridor ecologic pentru carnivorele mari dintre Apuseni şi Carpaţii Meridionali.
Vulnerabilitate Creşterea accesibilităţii, dezvoltările antropice care pot duce la fragmentarea habitatelor, dezvoltarea necontrolată a infrastructurii turistice pot avea influenţe negative asupra dispersiei carnivorelor mari, în special a ursului. Braconajul este un factor negativ major care poate diminua efectivele locale şi uciderea indivizilor în dispersie. În special pentru urs şi lup, atitudinea negativă a comunităţilor locale este un aspect care trebuie abordat în cadrul planurilor de management.
Documentație R. Moţ (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braşov), P. Nechifor-Moraru (Garda Naţională de Mediu), R. Jurj (Fundaţia Carpaţi), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaţia Carpaţi) - Comunicări personale, 2010; Radu Moţ (Greenlight Services), Petru Nechifor-Moraru (Garda Naţională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Braşov, Distribuţia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Braşov - Studiul privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie reţele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braşov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică; Bibliografie habitate, alte specii importante de floră şi faună: Proiectul LIFE Nature „Habitate prioritare alpine, sub-alpine şi forestiere în România” (LIFE05NAT/RO/000176), implementat de Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, Regia Naţională a Pădurilor, WWF. http://www.lifenatura2000.ro Societatea Ornitologică Română (2002). Atlasul păsărilor clocitoare din România, Ediţia a II-a. V. Ciochia (1992). Păsări clocitoare din România. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti Dan Traian Ionescu (SOR, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Comunicări personale, 2010; Trasare limite GIS: Marius Popa - ICAS Braşov

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
80.00
-
B
50.00
-
B
50.00
-
B
20.00
-
B
10.00
-
B
20.00
-
B
10.00
0
B
20.00
-
B
20.00
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-
B
50.00
-
B
50.00
-
C
10.00
-
B
10.00
-
B
40.00
-
C
15.00
0
B
40.00
-
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-58
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-57
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70