Natura2000 - Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat (ROSCI0292)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0292
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - Retezat

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.706111
Latitudine 45.474167
Suprafață (ha) 24443.00

Altitudine (m)

Minimă 451.00
Maximă 2194.00
Medie 1122.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
74.00
26.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
8.90
B
C
A
B
28.30
A
C
A
B
26.60
A
C
A
B
5.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
2.50
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos >40 i P
C
B
C
B
1352 Canis lupus 20-30 i P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx 10-15 i P
C
C
C
C
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl include zone împădurite compacte, tipurile de pădure principale fiind făgetele şi molidişurile, dar sunt prezente şi tufărişurile de jneapăn şi smârdar, gorunetele şi goruneto-cărpinetele. Situl are suprafaţa de 24,741 hectare şi se află în raza teritorial-administrativă a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara.
Calitate si importanță Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs, contribuie la eficienţa şi coerenţa reţelei Natura 2000 făcând parte din reţeaua de situri care conectează Munţii Apuseni cu Carpaţii Meridionali. Împreună cu siturile Natura 2000 Coridorul Podişul Lipovei–Poiana Ruscă, Ţinutul Pădurenilor şi Rusca Montană, formează coridorul ecologic în regiunea Munţilor Poiana Ruscă care, în nord, se continuă cu coridorul ecologic din Munţii Apuseni, iar în sud, pătrunde în zonele cu densităţi ridicate ale carnivorelor mari din Carpaţii Meridionali. Conservă habitate favorabile pentru toate cele trei specii de carnivore mari şi include singurul sector permeabil al drumului naţional DN68 care, în rest, acţionează ca o barieră ecologică majoră între Munţii Poiana Ruscă şi Munţii Ţarcului.
Vulnerabilitate Impactul negativ al DN 68 care acţionează ca barieră ecologică poate fi amplificat de viitoare dezvoltările antropice în zonă. Braconajul este un factor cu impact negativ major în cazul coridoarelor ecologice iar exploatările forestiere pot influenţa negativ, direct şi indirect, dispersia animalelor.
Documentație R. Moţ (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braşov), P. Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu), R. Jurj (Fundaţia Carpaţi), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaţia Carpaţi) - Comunicări personale, 2010; Radu Moţ (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Braşov, Distribuţia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Braşov - Studiul privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie reţele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braşov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică; Trasare limite GIS: Marius Popa - ICAS Braşov

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.09
69.88

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.09 C-Retezat
* 69.88 V.4.-Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegul

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J062CS023 * 17.18

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
75.00
-
B
80.00
-
A
50.00
-
C
10.00
-
A
10.00
-
C
15.00
0
B
25.00
-
B
30.00
-
C
15.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
70.00
-
B
50.00
-
B
50.00
-
C
10.00
-
A
50.00
-
B
20.00
-
B
40.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-94
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70