Natura2000 - Dealurile Clujului Est (ROSCI0295)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0295
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealurile Clujului Est

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.652222
Latitudine 46.914444
Suprafață (ha) 18889.60

Altitudine (m)

Minimă 292.00
Maximă 659.00
Medie 440.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
B
B
A
A
20.00
A
C
A
A
30.00
C
C
C
C
10.00
A
C
A
A
20.00
B
C
B
B
8.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2021 Sicista subtilis V
B
B
B
A
1304 Rhinolophus ferrumequinum P P P?
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4121 Vipera ursinii rakosiensis P
B
C
B
B
1193 Bombina variegata P
C
B
A
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
B
B
A
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
A
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1060 Lycaena dispar R
C
B
C
B
4031 Cucullia mixta P
B
B
B
B
1078 Callimorpha quadripunctaria C
D
4028 Catopta thrips R
D
4039 Nymphalis vaualbum P?
4043 Pseudophilotes bavius RC
B
B
C
C
4036 Leptidea morsei R
C
B
C
B
4020 Pilemia tigrina R
C
B
C
B
1061 Maculinea nausithous P
C
B
C
B
1059 Maculinea teleius P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria P
C
B
A
A
4067 Echium russicum P
C
B
A
A
4087 Serratula lycopifolia P
C
A
A
A
4097 Iris aphylla ssp. hungarica P
B
B
B
B
1477 Pulsatilla patens V
C
A
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Clase de habitat (pondere în %) Arii marine, privaluri Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăştinoase sau nisipoase, lagune (inclusiv bazinele de colectare a sării) Suprafeţe sărăturate (mlaştini, pajişti, stepe) Dune de coastă, plaje cu nisip, machair Litoral cu prundiş, faleze, insuliţe Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) Mlaştini (vegetaţie de centură), smârcuri, turbării Lande, tufărişuri, maquis şi garigue, phrygana 10 Pajişti uscate, stepe 20 Pajişti seminaturale umede, preerii mezofile 20 Pajişti alpine şi subalpine Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotaţie cu dezmiriştire) Orezării Pajişti ameliorate Alte terenuri arabile Păduri caducifoliate 20 Păduri de conifere Păduri semperviriscente de nerăşinoase Păduri mixte Păduri de monocultură (plopi sau arbori exotici) Plantaţii de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crânguri, vii, dehesas) Stâncării interioare, grohotişuri, dune interioare, zone cu zăpezi şi gheţuri veşnice Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicaţie, rampe de depozitare, mine, zone industriale) 28 TOTAL SUPRAFAŢĂ HABITAT 100 % Alte caracteristici ale sitului
Calitate si importanță Situl Dealurile Clujului Est acoperă o suprafaţă vastă (24405 ha) cu habitate valoroase continentale de stepă şi forestiere dacice (transilvane) încă foarte bine conservate dar puternic ameninţate în viitor de vastele proiecte de dezvoltare imobiliare şi agricole regionale, ce vor lua un impuls major în viitor din cauza proximităţii ariei metropolitane Cluj-Napoca. Pajiştile stepice xerice şi mezoxerice adăpostesc de departe cele mai mari populaţii de Centaurea trinervia din România (în UE mai sunt 10 populaţii, 6 în Transilvania, 3 în Moldova, 1 în Bulgaria toate foarte mici), una dintre cele mai mari populaţii de Goniolimon tataricum din România şi UE, cea mai mare populaţie din UE a speciei Krascheninnikovia ceratoides (din cele 13, din care doar 3 în România), la care se adaugă alte populaţii ale unor specii foarte rare, precum Nepeta ucranica, Ranunculus illyricus, Astragalus asper, etc. În pajiştile mezofile şi mezohigrofile continentale din sit, aflate într-o stare foare bună de conservare – lucru foarte rar întâlnit în Transilvania, se află cele mai mari populaţii din ţară şi din UE ale speciilor Serratula wolffii, Serratula lycopifolia, Bulbocodium versicolor, de o valoare biologică extrem de mare. La acestea se adaugă singura populaţie transilvană certă de Adonis volgensis. Pajiştile mezofile şi mezohigrofile adăpostesc comunităţi unice în Europa de plante şi animale printre care şi 4 specii din genul Maculinea ( M. teleius, M. nausithous, M. rebeli, M. alcon). Pădurile de carpen şi gorun cu Lathyrus hallersteinii tipice/endemice pentru peisajul transilvan şi adăpostesc populaţii protejate de Leptidea morsei şi Lopinga achine bine conservate. Ca atare mozaicul de habitate crează un context transilvan tipic, deosebit de valoros.
Vulnerabilitate Proximitatea arealului metropolitan Cluj-Napoca pune complexe probleme pentru conservarea în viitor, a acestui areal cât şi a habitatelor şi populaţiilor rare din cadrul lor. Acestea s-au păstrat aici mai bine şi pe suprafeţe mai mari ca în alte regiuni pentru că situl era folosit pe cea mai mare suprafaţă doar ca fâneaţă pentru Cluj şi satele mari de la nord de oraş până la al doilea război mondial, pe când în alte locuri din Transilvania aceste fâneţe au fost masiv distruse prin suprapăşunat si arat iar rolul lor inlocuit de culturile furajere. Acum însă în areal îşi fac apariţia vaste proiecte imobiliare şi ferme întinse care vor distruge în cel mai scurt timp populaţiile şi habitatele a căror protejare se încearcă a fi efectuată prin implementarea acestui sit. Peisajul cultural al fâneţelor mozaicate din regiunea Dealurile Clujului, cu structurile sale particulare, este deja afectat de scăderea intensităţii utilizării traditionale (cosit, păşunat extensiv). Un potenţial pericol îl constitue abandonul terenurilor, intervenţiile antropice prin drenaje, păşunat excesiv şi planurile de dezvoltare edilitar-industriale, care pot compromite definitiv situl propus. Distrugerea habitatului alături de păşunatul intensiv (şi mai ales cu oi) reprezintă principalii factori care ameninţă existenţa sitului propus.
Tip de proprietate Pajiştile xerice sunt utilizate ca păşune comunală şi sunt administrate de către Consiliile Locale ale comunelor Jucu, Apahida, Vultureni, Dăbâca, Jucu, Bonţida şi Cosiliul Local al municipiului Cluj-Napoca. Pajiştile mezofile sunt utilzate ca fâneţe având proprietari numeroşi din comunele amintite. Pădurile sunt administrate de către Ocolul Silvic Cluj-Napoca.
Documentație Krascheninnikovia ceratoides in the Transylvanian Basin, Kitaibelia, 21. 2. Ghişa, E., 1942 Staţiunile cu Nepeta ucranica din România, Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic din Cluj, 22. 3. Resmeriţă, I., 1967 Fitocenozele din Câmpia Transilvaniei cu Nepeta ucranica, Studii şi Cercetări de Biologie, seria Botanică, 9(1). 4. Bădărău, Al.S., Dezsi, Şt., Comes, O. 2000 Analiza biogeografică a două specii relicte xerofile din Câmpia Transilvaniei: Nepeta ucranica L. şi Centaurea trinervia Steph., Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, 45(1):51-68. 5. Rakosy, L., Varga, I., 2009 The Dusky Large Blue – Maculinea nausithous (Bergst[1779]) in the transylvanian basin. New Data on taxonomyand ecology. Nota Lepidepterologică 32(2): 6. Vodă, R., Timus, N., Mihali, C., Popa, R., 2009 – Data concerning Maculinea teleius and Maculinea nausithous in Romania (Lepidoptera, Lycaenidae), Entomologica Romanica vol 15 7. Tartaly et. All 2009 – Maculinea nausithous, exploits Myrmica scabrinodis in Transylvania: Unusual Host Ant Species of a Myrmecophilons Butterfly in a isolated region (Lepidoptera: Lycaenidae, Hymenoptera, Formicidae)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.51

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.48 2.327.-Fanatele Clujului - Coparsaie
+ 0.03 2.328.-Fanatele Clujului - La craiu

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J043CJ002 * 0.28

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-36
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-48
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70