Natura2000 - Defileul Crişului Alb (ROSCI0298)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0298
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Defileul Crişului Alb

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.420278
Latitudine 46.303056
Suprafață (ha) 16558.20

Altitudine (m)

Minimă 163.00
Maximă 885.00
Medie 410.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
24.00
A
C
B
B
18.40
B
C
B
B
34.80
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
2.00
C
C
B
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 2-5 i P
C
B
B
C
1352 Canis lupus 10-15 i P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx 5-10 i P
C
B
C
B
1355 Lutra lutra C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4123 Eudontomyzon danfordi P
C
C
C
C
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
C
C
C
1124 Gobio albipinnatus P
C
C
C
C
2511 Gobio kessleri P
C
C
C
C
1138 Barbus meridionalis P
C
C
C
C
1146 Sabanejewia aurata P
C
C
C
C
1160 Zingel streber P
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl include defileul Crişului Alb, între Vârfurile şi Gurahonţ, dar şi importante zone de păduri compacte, în nordul şi sudul defileului. Tipurile principale de pădure sunt reprezentate de făgete, gorunete şi cerete. Situl este situat în judeţul Arad şi are o suprafaţă de 16,571 hectare.
Calitate si importanță Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs), cu habitate favorabile pentru toate cele trei specii, protejează ruta principală de dispersie între Munţii Bihorului şi Codru Moma, la nord, şi Munţii Zărandului, la sud. Contribuie la eficienţa şi coerenţa reţelei Natura 2000, făcând parte din reţeaua de situri care conectează Munţii Apuseni cu Carpaţii Meridionali. La nord se învecinează cu siturile Natura 2000 Codru Moma şi Platoul Vaşcău iar la sud se învecinează cu situl Natura 2000 Zărandul de Est, împreună cu care formează principalul coridor ecologic pentru carnivorele mari între Mureş şi Crişul Alb.
Vulnerabilitate Principala vulnerabilitate a sitului este legată de pierderea capacităţii de conectivitate în zonele critice de trecere peste drumul judeţean 79 A şi peste râul Crişul Alb. Situaţia este complicată de influenţa negativă a carierei de piatră, a căii ferate şi a drumului comunal Vărfurile - Gura Văii în singurul sector de trecere viabilă legată de coridorul ecologic între Munţii Bihorului şi Zărand. De asemenea, braconajul în interiorul sitului este un factor negativ major care poate diminua efectivele locale de carnivore mari dar şi eliminarea indivizilor în dispersie.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Până în prezent, situl nu a fost inclus în reţeaua ariilor naturale protejate la nivel local sau naţional.
Documentație R. Moţ (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braşov), P. Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu), R. Jurj (Fundaţia Carpaţi), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaţia Carpaţi) - Comunicări personale, 2010; Radu Moţ (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Braşov, Distribuţia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Braşov - Studiul privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie reţele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braşov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică; Trasare limite GIS: Marius Popa - ICAS Braşov

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.05

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.01 2.85.-Dosul Laurului
+ 0.04 2.86.-Baltele Gurahonţ

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
70.00
-
B
75.00
-
A
80.00
-
C
15.00
-
A
15.00
-
B
50.00
-
C
15.00
0
C
20.00
-
B
30.00
-
C
10.00
-
A
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
60.00
-
B
50.00
-
A
75.00
-
C
10.00
-
A
20.00
-
C
10.00
-
C
5.00
0
C
20.00
-
B
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-57
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-70
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-69
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70