Natura2000 - Fânaţele Pietroasa - Podeni (ROSCI0300)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0300
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Fânaţele Pietroasa - Podeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.651389
Latitudine 46.449167
Suprafață (ha) 105.40

Altitudine (m)

Minimă 497.00
Maximă 619.00
Medie 543.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
A
C
A
B
60.00
A
C
B
B
10.00
B
C
B
B
15.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum <1200 i
C
C
A
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 42.00
N15 - Alte terenuri arabile 22.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 36.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Prezenţa a 5 tipuri de habitate de interes conservativ dezvoltate pe substratul calcaros întregesc un peisaj caracterizat de un microrelief carstic dezvoltat pe gipsuri şi la contactul gipsurilor cu calcarele Formaţiunii de Podeni.
Calitate si importanță Acest sit reprezintă unul dintre rarele exemple de fâneaţă şi rarişte de stejar Quercus robur bine conservate dezvoltate pe gipsuri masive (Formaţiunea de Pietroasa-Cheia de vârstă Badeniană), cu un mozaic deosebit de pajişti higrofile cu Molinia coerulea amestecate cu pajişti mezofile cu Arrhenatherum elatius şi xerofile-mezoxerofile cu Festuca rupicola, Brachypodium pinnatum, Carex humilis, Stipa joannis. Pâlcurile şi exemplarele izolate de Quercus robur răspândite în cadrul acestui petec de fâneaţă crează un peisaj inedit, exemplarele deşi vârstnice neputându-se dezvolta din cauza toxicităţii sulfatului de calciu eliberat de gipsul masiv din substrat. Peisajul deosebit este întregit şi de microrelieful carstic dezvoltat pe gipsuri şi la contactul gipsurilor cu calcarele Formaţiunii de Podeni (doline).
Vulnerabilitate Situl este deosebit de vulnerabil, fiind extrem de accesibil pentru exploatarea indistrială (e străbătut de DJ 103G) şi putând deveni oricând obiectivul exploatării gipsului masiv de pe versant, distrugând astfel definitiv peisajul şi ecosistemul deosebit de la faţa locului. De asemenea, proprietarii din generaţiile mai noi ale acestor parcele de fâneaţă, pe care nu le mai exploatează efectiv de mult, vor fi tentaţi să închirieze terenul proprietarilor turmelor de oi, cu efecte devastatoare asupra sitului.
Tip de proprietate Privat (fâneaţă parcelată exploatată tradiţional aparţinând locuitorilor satului Pietroasa, jud, Cluj). Aceşti proprietari din generaţiile mai vechi care erau legaţi de exploatarea traditţională a terenului) au decedat iar urmaşii lor, majoritatea mutaţi la oraş, practic au abandonat aceste terenuri.
Documentație 1. Gergely, I., 1964. Flora şi vegetaţia regiunii cuprinse între Mureş şi masivul Bedeleu. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-60
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70