Natura2000 - Hârtibaciu Sud - Est (ROSCI0303)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0303
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Hârtibaciu Sud - Est

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.180000
Latitudine 45.936111
Suprafață (ha) 25902.80

Altitudine (m)

Minimă 427.00
Maximă 713.00
Medie 530.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.70
D
5.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
3.00
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C
C
A
C
A
1354 Ursus arctos C
C
A
C
A
1355 Lutra lutra C
C
A
C
A
1307 Myotis blythii C
C
B
C
C
1324 Myotis myotis C
C
B
C
C
1323 Myotis bechsteini P
C
B
C
C
1303 Rhinolophus hipposideros C
C
B
C
C
1304 Rhinolophus ferrumequinum C
C
B
C
C
1308 Barbastella barbastellus C
C
B
C
C
1337 Castor fiber P
C
A
B
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B
1188 Bombina bombina C
C
C
C
C
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A
4008 Triturus vulgaris ampelensis C
C
A
B
A
1220 Emys orbicularis C
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus C
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Hârtibaciu de Sud-Est (25 903 ha) este situat în zona Subcarpaţilor interni ai Transilvaniei, districtul Homoroadelor. Substratul geologic aparţine Miocenului din Neogen. În partea vestică apaţine Sarmaţianului format din argile, marne, nisipuri, gresii, tufuri, iar partea estică aparţine Tortonianului format din tufuri dacitice, marne, gresii. Valea Oltului şi luncile pâraielor interioare aparţin holocenului din Cuaternar şi sunt constituite din pietrişuri, nisipuri şi aluviuni recente. Altitudinea variază între 430m, în apropierea Luncii Oltului, şi cca. 700 m (pe Dealul Capului). Înclinarea versantilor este medie, de circa 12º, iar expoziţia predominantă este parţial însorită. Din punct de vedere hidrologic, situl se încadrează în bazinul hidrologic al râului Olt, în sectorul său mijlociu. Pâraiele mai importante sunt: Ticuşu, Iufa, Cozdului, Jilbert, Mâţa Mare, Vântu. Condiţiile climatice caracteristice sunt cele ale subprovinciei climatice temperat moderată, cu temperaturi medii anuale de 8 ºC şi precipitaţii anuale de 660-700mm. Solurile întâlnite sunt preluvosoluri, luvosoluri, prepodzol, podzol, regosol şi aluviosol. Din punct de vedere fitogeografic, situl este localizat in etajul fitoclimic al gorunetelor, fagetelor si amestecurilor de gorun si fag (FD3). Padurile detin cca. 31% din suprafata sitului, restul suprafetei fiind ocupata de pajisti, fanete, terenuri agricole, ape curgatoare. Situl este situat din punct de vedere al administraţiei silvice în D.S. Braşov, O.S. Rupea (U.P. I Ticuşu, U.P. II Dacia) şi O.S. Făgăraş (U.P. I Halmeg). Din punct de vedere al administraţiei de stat este situat în comunele Comăna de Jos, Ticuşu, Soarş, Ungra, Şercaia, Jilbert. Amenajamentul O.S. Rupea, U.P. I Ticuşu, 1981 Amenajamentul O.S. Rupea, U.P. II Dacia, 1981 Amenajamentul O.S. Făgăraş, U.P. I Halmeg, 1997
Calitate si importanță Sit de importanţă majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus şi Ursus arctos. Situl reprezintă un habitat caracteristic pentru cele două specii în regiunea biogeografică Continentală, şi, împreună cu celelalte situri propuse, ar asigura protecţia unui procentaj reprezentativ în această bioregiune. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests) şi 9130 (Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum) – acesta din urmă este prezent doar pe o suprafaţă redusă din sit. Sit de importanţă ridicată pentru speciile de lilieci listate. Este printre puţinele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importanţă ridicată şi pentru Lutra lutra, Castor fiber şi speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.
Vulnerabilitate Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a supracositului, a lipsei cositului, a suprapăşunatului, a lipsei păşunatului, al activităţilor de exploatare forestieră, al activităţilor industriale, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al turismului necontrolat, al poluării prin îngrăşăminte chimice, depozitare de deşeuri menajere sau industriale. Periclitarea speciilor prin comerţul ilegal, colectare şi/sau braconaj al speciilor protejate.
Documentație 1. Cogălniceanu, D. (1991): A preliminary report on the geographical distribution of amphibians in Romania. Review Roumain Biologie – Biologie Animal 36(1-2): 39-50. 2. Fuhn, I. E., Vancea, Şt. (1961): The fauna RPR – Reptilia. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-352. 3. Fuhn, I. E. (1960): The fauna RPR – Amphibia, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-289. 4. Ghira, I., Sos, T. (2009, in press). Amfibienii și reptilele din România. Ghid practic. 5. Ghira, I., Venczel M., Covaciu-Marcov, S. D., Mara G., Ghile, P., Hartel T., Török Zs., Farkas L., Rácz T., Farkas T., Brad, T. (2002): Mapping of Transylvanian herpetofauna. Nymphaea – Folia Naturae Bihariae 29: 145-202. 6. Baza de date a APLR. 7. Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soulé, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg 2006. - Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe, A&W ecological consultants, Veenwouden, The Netherlands, Icas Wildlife Unit, Brasov, Romania. 8. Baza de date ”Grupul Milvus” 9. Doniţă et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.43

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.43 2.254.-Cotul Turzunului

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV025 * 0.03

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
+
A
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-63
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-74
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-75
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70