Natura2000 - Hârtibaciu Sud - Vest (ROSCI0304)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0304
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Hârtibaciu Sud - Vest

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.317222
Latitudine 45.763333
Suprafață (ha) 22726.10

Altitudine (m)

Minimă 361.00
Maximă 1233.00
Medie 499.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B
3.50
B
C
B
B
8.00
A
C
B
B
13.00
A
C
B
B
1.00
C
C
B
C
0.20
D

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C
C
A
C
A
1354 Ursus arctos C
C
A
C
A
1355 Lutra lutra C
C
A
C
A
1337 Castor fiber P
C
A
C
B
1308 Barbastella barbastellus C
C
B
C
C
1307 Myotis blythii C
C
B
C
C
1324 Myotis myotis C
C
B
C
C
1323 Myotis bechsteini C
C
B
C
C
1303 Rhinolophus hipposideros C
C
B
C
C
1304 Rhinolophus ferrumequinum C
C
B
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B
1188 Bombina bombina C
C
C
C
C
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
A
B
A
1220 Emys orbicularis C
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus C
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat în Podisul Hârtibaciu, din Depresiunea Transilvaniei, în partea sud-estică a podişul Târnavelor, iar partea de sud a sitului se continuă până în apropierea Munţilor Fagăraşului. În partea nordică este delimitat de râul Hârtibaciu, în vest de râul Cibin, în est ;i sud de râul Olt. In partea de sud-vest situl traversează Raul Olt, în apropierea confluenţei cu râul Cibin, ;i se extinde inspre masivul Fagaras, pana la valea Strâmba. Relieful este reprezentat de versanţi cu configuraţie ondulată, cu înclinări maderate si repezi (peste 16 grade), cu altitudinei de 390-1 235m pe Vf. Fântânii, iar expoziţia generala este cea parţial însorită. Substratul este reprezentat prin marne, argile nisipuri şi pietrişuri. Temperatura medie anuală este cuprinsă între 8-9ºC iar precitaţiile anuale însumează 650-800mm. Solurile fac parte din clasa Cambosolurilor - eutricambosol si districambosol - , a Luvisolurilor – preluvosol şi luvosol- şi a Protisolurilor - regosol. Cca. 50 % din sit este acoperit de vegetatie forestiera, restul suprafetei fiind ocupata de pajisti, fanete, terenuri agricole, ape curgatoare. Din punct de vedere a zonelor de vegetatie, situl este localizat in etajul nemoral al gorunetelor, fagetelor si amesterilor de gorun si fag (FD3) si in etajul fagetelor de deal si premontane (FD4). Din punct de vedere al administratiei de stat situl se afla pe raza comunelor Avrig, Roşia, Şelimbăr, Marpod, Chirpăr, Arpaşu de Jos şi a oraşului Tălmaciu. Padurile apartin atat domeniului public al statului, cat si domeniului privat.
Calitate si importanță Sit de importanţă majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus şi Ursus arctos. Situl reprezintă un habitat caracteristic pentru cele două specii în regiunea biogeografică Continentală, şi, împreună cu celelalte situri propuse, ar asigura protecţia unui procentaj reprezentativ în această bioregiune. Conform hărţii oficiale de răspândire al lupului în România, partea de SV a sitului cuprinde cele mai mari efective de lupi din bioregiunea Continentală. Partea de Sud-Vest a sitului (între Tălmaciu şi Boiţa în Vest, respectiv Turnu Roşu în Est) ar face legătura cu zona alpină. Pentru ca acest coridor potenţial să funcţioneze, este important ca în zona menţionată să nu fie realizate construcţii (mai ales lineare), astfel încât mişcările animalelor să nu fie îngrădite (mai ales că în zonă trece şi DN dintre Sibiu şi Braşov). Sit important desemnat pentru habitatul forestier 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests). Sit de importanţă ridicată pentru speciile de lilieci listate. Este printre puţinele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importanţă ridicată şi pentru Lutra lutra, Castor fiber şi speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.
Vulnerabilitate Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a supracositului, a lipsei cositului, a suprapăşunatului, a lipsei păşunatului, al activităţilor de exploatare forestieră, al activităţilor industriale, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al turismului necontrolat, al poluării prin îngrăşăminte chimice, depozitare de deşeuri menajere sau industriale. Periclitarea speciilor prin comerţul ilegal, colectare şi/sau braconaj al speciilor protejate. Eventuale construcţii în zona în partea de SV a sitului propus (aşa cum este descris la cap. Calitate şi importanţă).
Documentație 1. Cogălniceanu, D. (1991): A preliminary report on the geographical distribution of amphibians in Romania. Review Roumain Biologie – Biologie Animal 36(1-2): 39-50. 2. Fuhn, I. E., Vancea, Şt. (1961): The fauna RPR – Reptilia. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-352. 3. Fuhn, I. E. (1960): The fauna RPR – Amphibia, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-289. 4. Ghira, I., Sos, T. (2009, in press). Amfibienii și reptilele din România. Ghid practic. 5. Ghira, I., Venczel M., Covaciu-Marcov, S. D., Mara G., Ghile, P., Hartel T., Török Zs., Farkas L., Rácz T., Farkas T., Brad, T. (2002): Mapping of Transylvanian herpetofauna. Nymphaea – Folia Naturae Bihariae 29: 145-202. 6. Baza de date a APLR. 7. Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soulé, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg 2006. - Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe, A&W ecological consultants, Veenwouden, The Netherlands, Icas Wildlife Unit, Brasov, Romania. 8. Baza de date ”Grupul Milvus” 9. Doniţă et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.21

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.21 2.696.-Calcarele Eocene de la Turnu Roşu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
+
B
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
A
0.00
+
A
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-73
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-74
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-85
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70