Natura2000 - Lacul şi Pădurea Cernica (ROSCI0308)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0308
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul şi Pădurea Cernica

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.295556
Latitudine 44.443333
Suprafață (ha) 3267.30

Altitudine (m)

Minimă 24.00
Maximă 91.00
Medie 72.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
41.30
B
C
B
B
27.00
B
C
B
B
5.00
B
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1130 Aspius aspius P
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
B
C
B
2011 Umbra krameri P?

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Lacul şi Pădurea Cernica, situat la est de Bucuresti, este locaizat în ţinutul Câmpiei Române, în partea estică a subunităţii cunoscută sub numele de Câmpia Vlăsiei, între Câmpiile Colentinei, la Vest, şi Mostiştei, la Est. În partea estică este marginit de râul Pasărea, pe al cărui curs se află lacul Pasărea, iar în vest de râul Colentina, pe al cărui curs se află lacul Cernica. Configuraţia generală a terenului este plană, iar altitudinea variază între 55 – 70 m. Din punct de vedere geologic, teritoriul este format din depozite ce aparţin cuaternarului, materialul parental fiind format în totalitate din leoss. Forma de relief este câmpia medie în care se întâlnesc rare depresiuni şi microdepresiuni. Climatul este continental de câmpie, cu veri foarte călduroase şi ierni foarte geroase, iar precipitaţiile medii anuale sunt în jurul a 500 mm. Vânturile predominante sunt din nord-est şi est, cu intensitatea cea mai mare iarna. Solurile întâlnite sunt preluvosoluri, luvosoluri, eutricambosol, gleiosol şi stagnosol. Cca. 87 % din suprafata sitului este detinuta de paduri de foioase (cvercinee), iar restul de ape dulci statatoare si zone umede/mlastini. Padurile se afla in raza OS Branesti, UP VI ernica si UP V Pustnicu.
Calitate si importanță Sit important pentru tipul de habitat 91M0. Se solutioneaza calificativul IN MOD acordat pt acest tip de habitat pentru regiunea biogeografica Continentala, la contactul acesteia cu regiunea biogeografica Stepica.
Vulnerabilitate Pescuit, vânătoare, amenajari turistice şi de agrement.
Documentație ICAS, 1990, Amenajamentul OS Branesti, SG, UP V Pustnicu, UP VI Cernica. investigatii proprii in teren 2008-2010.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J088IF005 * 24.53

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
0
B
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-125
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70