Natura2000 - Lozna (ROSCI0314)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0314
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lozna

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.522500
Latitudine 47.296389
Suprafață (ha) 10248.80

Altitudine (m)

Minimă 187.00
Maximă 591.00
Medie 329.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
70.00
A
C
B
B
15.00
A
C
B
B
3.00
A
C
B
B
2.00
B
C
B
C
1.00
C
C
B
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului SCI-ul Lozna este situat in tinutul Piemonturilor si Subcarpatilor interni ai Transilvaniei, districtul Piemontului Somesan, intr-o zona de dealuri dezvoltate pe depozite miocene, paleogene, neogene. SCI-ul se afla in etajele: - deluros de gorunete, fagete si goruneto-fagete, - deluros de cvercete (de gorun, cer, garnita, amestecuri dintre acestea) si sleauri de deal, - deluros de cvercete cu stejar (şi cu cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acetora). Situl se afle cuprins intre 180 m si 600 m altitudine, unitatea geomorfologica frecventa fiind versantul ondulat. Suprafata (rezultata din insumarea U.P.-urilor 1, 3 si 4 din O.S. Jibou si a U.P.-urilor 6 si 7 din O.S. Ileanda) este de 11481.4 ha. Reteaua hidrografica este relativ deasa, fara a iesi insa in evidenta (totusi, in timpul ploilor torentiale se produc viituri), fiind formata din mai multe paraie, afluiente ale raului Somes. După sistemul de clasificare a lui Köppen, adaptat la teritoriul ţării noastre, distingem regiunea climatică C.f.b.x. padurile de foioase acopera in cvasitotalitate situl. In cuprinsul sit-ului se intalnesc 20 tipuri de padure, frecvent de productivitate mijlocie si superioara, acestea avand ca si corespondenta, in Natura 2000, 5 tipuri de habitate forestiere: 9110 – Luzulo-Fagetum beech forest, 9130 - Asperulo-Fagetum beech forest, 9170 – Galio-Carpinetum oak – hornbeam forest, 91M0 – Pannonian-Balkanic turkey oak – sessile forest si 91Y0 – Dacian oak – hornbeam forests.
Calitate si importanță Situl include cel mai mare si compact masiv forestier din Campia Somesului si asigura o mai buna distributie geografica a SCI-urilor in NV Transilvaniei. Sit important pentru habitatele forestiere, dar si pentru micromamifere, nevertebrate, amfibieni.
Vulnerabilitate Arealul este expus impactului antropic, fiind marginit de localitati si inconjurat de terenuri agricole. De asemenea, in timpul sezoanelor cu precipitatii abundente (ploi torentiale), in cuprinsul sit-ului se produc viituri.
Tip de proprietate Suprafata sitului, acoperita in intregime de padure, se afla in proprietatea statului precum si in proprietate privata (persoane fizice ) si in proprietatea unor comune (Lozna, Babeni si Letca).
Documentație RNP, ICAS, Amenajamentul Silvic al U.P. VI Rogna si U.P. VII Cormenis, O.S. Ileanda ; RNP, ICAS, Amenajamentul Silvic al U.P. I Jibou, U.P. III Clit, U.P. IV Surduc, O.S. Jibou; ICAS, 2010, Investigatii in teren.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.22

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.14 2.688.-Rezervaţia peisagistică Stâna Cliţu
+ 0.08 2.692.-Pădurea La Castani

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J041SJ008 + 1.02

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
-
A
25.00
-
B
100.00
-
A
5.00
-
B
3.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
25.00
0
A
20.00
-
A
25.00
-
A
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-24
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-23
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-36
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-35
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70