Natura2000 - Măgura Târgu Ocna (ROSCI0318)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0318
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Măgura Târgu Ocna

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.570000
Latitudine 46.274444
Suprafață (ha) 844.40

Altitudine (m)

Minimă 270.00
Maximă 729.00
Medie 507.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
23.90
A
C
B
B
0.70
A
C
B
B
5.00
B
C
B
B
7.40
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl magura Tg. Ocna, cu o suprafata de cca. 844 ha, este localizat pe versantul drept al Raului Trotus, intre Valea Dofteana si Valea Slanic. Situl este localizat din punct de vedere geomorfologic in grupa Carpatilor Orientali, subgrupa Carpatilor Moldo-Transilvani, respectiv Muntii Trotusului. Este vorba de munti de geosinclinal, josi, de tip Obcine, cu culmi paralele, rotunjite, separate prin depresiuni alungite, specifice magurilor. Ca forma de relief predomina versantul, cu configuratie ondulata sau framantata, din cauza alunecarilor. Culmile sunt orientate V-E, cu altitudinea descrescatoare de la vest la est. Altitudinea sitului variaza intre 270 m langa Tg. Ocna si 780 m (ua 61, UP III Bogata). Reteaua hidrografica este reprezentata de paraie adanci si inguste, orientate SV-NE, cu apa permanenta sau semipermanenta, cu fenomene de torentialitate, afluenti ai raului Trotus. Climatul este de tip temperat continental, specific tinuturilor de munte, cu caracteristici locale puternic influentate de altitudinea, expozitia si inclinarea versantilor. Temperatura medie anuala este de cca. 9,2 gr. C, precipitatiile medii anuale sunt situate intre 650 -700 mm. Predomina vanturile din N si NE. Solurile sunt din calsele Luvisoluri (luvosol) si Cambisoluri (eutricambosol si districambosol), iar in lunci, pe suprafete restranse apar aluvosoluri. Conditiile climatice si edafice sunt favorabile dezvoltarii vegetatiei forestiere, determinand aparitia unor arborete de productivitate mijlocie. Doar acolo unde roca este la suprafata, solurile fiind superficiale, cu mult schelet, apar arborete de productivitate inferioara. In ceea ce priveste clasele de habitate, predomina padurile de foioase(cca. 86%),pasunile si pajistile (11%), terenurile agricole (2%),alte terenuri (1%). Padurile, care reprezinta vegetatia primara (patential naturala) pentru acest sit, se incadreaza in etajele montan-premontan de fagete si deluros de gorunete, si goruneto-fagete. Pe vai apare vegetatie intrazonala reprezentata de aninisurile de anin alb.
Calitate si importanță Sit desemnat pentru amfibieni. Din punct de vedere al habitatelor forestiere, predomina 91V0, iar pe suprafete restranse apare si 91E0.
Vulnerabilitate Partea estica a sitului este expusa impactului antropic, generat atat de situarea in proximitatea sitului a localitatilor Tg. Ocna, Poieni, Bogata, Dofteana, cat si a acesibilitatii sitului pe aceasta latura. In zona situata intre culmea La Piscul Roatei si Culmea Bogatii apar fenomene de eroziune de adancime, de suprafata si alunecari de teren. In jurul exploatarilor forestiere si forajelor poate apare poluare datorita scurgerii de reziduuri petroliere, lichid de foraj, a emanatiilor de gaze, etc. cu efecte asupra vegetatiei - uscare, lancezire, etc.
Tip de proprietate In cadrul sitului padurile detin cca 86%, respectiv cca. 2060 ha. dintre acestea peste 90 % sunt paduri de stat (proprietate publica a statului roman) si sunt administrate de catre DS Bacau, OS Tg. Ocna, fiind cuprinse in UP III Bogata si UP IV Doftana. Cca. 10 % din fondul forestier a fost retrocedat fostilor proprietari. Padurile retrocedate fac parte din trupul Magura Tg. Ocna si trupul Baltariei-Blidari, ambele din UP III Bogata. Pajistile si pasunile din sit apartin comunitatilor locale.
Documentație RNP-Romsilva, ICAS, 2006, Amenajamentul OS Tg. Ocna, DS Bacau, SG (sef proiect Darius Cojocaru); RNP-Romsilva, ICAS, 2006, Amenajamentul OS Tg. Ocna, DS Bacau, UP III Bogata (proiectant Petru Radu Rusei); RNP-Romsilva, ICAS, 2006, Amenajamentul OS Tg. Ocna, DS Bacau, UP IV Dofteana(proiectant Emanuel Sarbu); MMP, Studiul de fundamentare a propunerii de constituire a rezervatiei Magura Tg. Ocna.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
14.57

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 14.57 IV.5.-Măgura - Tg. Ocna

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
95.00
0
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-66
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70