Natura2000 - Mociar (ROSCI0320)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0320
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Mociar

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.818056
Latitudine 46.765000
Suprafață (ha) 4016.80

Altitudine (m)

Minimă 370.00
Maximă 623.00
Medie 447.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
4.00
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
15.00
A
C
B
B
25.00
A
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4050 Isophya stysi P
C
B
C
B
1084 Osmoderma eremita P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Mociar, in suprafata de 4 017 ha, cuprinde dealul Padurea Mlastinii si lunca raului Gurghiu, aval de Ibanesti si pana la varsarea in raul Mures. Situl este localizat in bazinul hidrografic al raului Gurghiu, afluent de stanga al Muresului. Sub raport geomorfologic face parte din Dealurile Gurghiului. Situl este impadurit in proportie de circa 60%, celelate terenuri fiind reprezentate de pasuni, fanete, terenuri agricole, cursuri de ape curgatoare. Padurile dominante sunt cele de stejari, aici gasindu-se si rezervatia stiintifica de stejari multiseculari Mociar (amenaj O.S. Gurghiu, 1970). Atitudinea variază în cadrul sitului de la 375 m, la gura de varsare a Gurghiului in Mures, pana la 617 m pe Vf. Bermezeu, in partea sud estica a sitului, configuratia terenului fiind relativ plana. Partea superioara este un platou cu inclinare usoara spre nord, marginit de versanti cu inclinare mai accentuata spre vest, sud si est. Substratul este reprezentat de roci vulcanice si roci sedimentare. Din punct de vedere al administatiei silvice, padurile sunt proprietatea statului si sunt administrate de RNP Romsilva prin DS Mures, OS Gurghiu, UP X Mociar, iar din punct de vedere al administratiei de stat se afla pe raza comunei Gurghiu.
Calitate si importanță Habitat propice pentru speciile saproxylice de coleoptere Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Morimus funereus, Cerambyx cerdo. Entomocenoza cu Gnorimus octopunctatus, Cerambyx cerdo şi Lucanus cervus este caracteristică pădurilor bătrâne de stejar şi reprezintă entomocenoza tipică pentru Osmoderma (semnalată de noi prin resturi şi pelete) şi Morimus. Situl include pajisti si poeni mezofile in care traieste Isophya stisi.
Vulnerabilitate Tăieri ilegale de arbori, braconaj, turism.
Documentație ICAS, 1970, 1980, 1990 Amenajamenul OS Gurghiu, UP X Mociar. Eugen Niţu, 2010 Coleoptera, pp 151-175, în Managementul şi Monitoringul speciilor de animale Natura 2000 din România. Ghid Metodologic. (Edit. Victoria Tatole), Bucuresti, 329 pp. Ionuţ Ştefan Iorgu, Elena Iulia Iorgu, 2010 Orthoptera, pp 210-223, în Managementul şi Monitoringul speciilor de animale Natura 2000 (edit. Victoria Tatole), Bucureşti, 329 pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.44

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.25 2.628.-Pădurea Mociar
+ 0.20 2.637.-Poiana cu narcise Gurghiu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-38
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70