Natura2000 - Muntii Ciucului (ROSCI0323)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0323
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0034 (Depresiunea şi Munţii Ciucului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Muntii Ciucului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.935278
Latitudine 46.500278
Suprafață (ha) 59640.80

Altitudine (m)

Minimă 655.00
Maximă 1562.00
Medie 1063.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
84.00
16.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
C
A
B
0.50
B
C
B
C
0.50
B
C
A
C
7.00
A
C
A
A
5.00
A
C
B
B
0.08
D
0.20
A
C
A
B
20.00
A
C
A
A
1.00
A
C
A
B
0.50
C
C
B
C
10.00
B
C
A
B
25.00
B
C
A
B
30.00
B
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
A
C
B
1354 Ursus arctos P
C
A
C
B
1361 Lynx lynx P
C
A
C
B
1355 Lutra lutra P
C
A
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata >20000 i
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus >500 i
C
B
A
B
2001 Triturus montandoni >5000 i
C
A
C
A

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio C
C
B
C
B
4123 Eudontomyzon danfordi C
C
C
A
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica 10000-50000 i
C
B
A
A
1902 Cypripedium calceolus R
C
A
B
C
1477 Pulsatilla patens 500-3000 i
C
B
A
B
4116 Tozzia carpathica V
C
A
B
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Munţii Ciucului sunt o grupă muntoasă a Carpaţilor Moldo-Transilvani, aparţinând de lanţul muntos al Carpaţilor Orientali. Cel mai înalt pisc este Vârful Noscolat, având 1.553 m.
Calitate si importanță Situl propus reprezintă un mosaic de pajişti şi păduri unde fâneţele montane ocupă un loc important. După estimările noastre, zona propusă este ce mai întinsă zonă cu fâneţe montane actual folosite din Carpaţii Orientali. Este foarte important de subliniat că fâneţele fac parte dintr-un peisaj viu, unde întregi comunităţi rurale trăiesc din agricultură tradiţională, şi contribuie într-un mod foarte important la menţinerea şi managementul habitatelor. În zona propusă trăiesc populaţii importante de prădădori mari, pentru care această zonă este şi un coridor ecologic, permiţând mişcările acestora în direcţie nord-sud.
Vulnerabilitate Situl este vulnerabil declinului agriculturii tradiţionale. Cea mai mare parte a fâneţelor este reacoperită de pădure în câţiva ani dacă cositul nu se continuă. Statutul de sit Natura 2000 ar putea contribui la menţinerea vitalităţii comunităţilor rurale.
Documentație 1. ANDREI, M. (1963): Asociaţia de Festuca amethystina din Munţii Ciucului. – Comun. Acad. R. P. R. 13(6): 541–550. 2. ASOCIATIA VÂNATORILOR ȘI PESCARILOR SPORTIVI 2010. Evaluarea efectivelor de lup, pisică sălbatică, râs și urs in județul Harghita îmn anul 2010. 3. CSŰRÖS I. – CSŰRÖS-KÁPTALAN M. – PÁLFALVI P. (1980): A Csíki-havasok néhány növénytársulásának ökológiai jellemzése. – Acta Hargitensia 1: 417–432. 4. CSŰRÖS I. – GERGELY I. – CSŰRÖS-KÁPTALAN M. (1985): Studii fitocenologice asupra pajistilor de Deschampsia caespitosa (L.) P. BEAUV. din RSR. – Contr. Bot. 25: 142–157. 5. CSŰRÖS I. – RESMERITĂ, I. (1960): Studii asupra pajiştilor de Festuca rubra L. din Transilvania. – Contr. Bot. 2: 149–173. 6. CSŰRÖS I. (1973): Geobotanische Forschungen in Casin(Kászon)-Becken (Ostkarpa-ten). – Acta Bot. Hung. 19: 55–71. 7. DEGEN Á. (1912): Trisetum macrotrichum HACK. a Csíki Havasokban. – Magy. Bot. Lapok 11: 280– 281. 8. DEGEN Á. (1930): Contributions á la connaissance de la Flore bryologique de Montagnes de Csík. – Folia Cryptogamica 7(1): 965–976. 9. DEMETER L. – PÁSZTOHY Z. – CSERGŐ A. – CĂRĂUŞ, I. (2005): Terrace ponds in the Ciuc Basin: A preliminary characterization. – Stud. Cercet. Biol., Univ. Bacău 10: 19–23. 10. EPURAN, D. (2001): Flora şi vegetaţia Munţilor Trotuş (intre valea Uzului şi Ghimeş). – Mscr. Teză de doctorat, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. 11. PÁLFALVI P. (1995): A Gyimesi-hágó (1164 m) környékének florisztikai vázlata. – Múzeumi Füzetek (Cluj-Napoca) 4: 107–114. 12. PÁLFALVI P. (2003): A Gyimesek botanikai és etnobotanikai kutatásának története. – Múzeumi Füzetek (Cluj-Napoca) 12: 77–90. 13. RÁCZ G. (ed.) (1968): Plantele medicinale din flora spontană a bazinului Ciuc. – Harghita Megyei Néptanács, Miercurea-Ciuc, 185 pp. 14. WAGNER J. (1899): Eine Excursion in der Umgebung von Gyimes (Siebenbürgen). – Allg. Bot. Zeitschr. 5: 42–43, 61–62, 77–78. 15. MITITELU D., et al. (1993): Contribuţii noi la cunoaşterea florei şi vegetaţiei judeţului Bacău, St. Com. Muz . Şt. Nat. Bacău, /1980-1993/: 81-108

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.00

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.00 I-Cheile Bicazului - Hăşmaş

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-40
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-41
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-52
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-53
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-64
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70