Natura2000 - Munţii Bihor (ROSCI0324)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip E
Codul sitului ROSCI0324
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Bihor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.652500
Latitudine 46.399167
Suprafață (ha) 20884.60

Altitudine (m)

Minimă 303.00
Maximă 1845.00
Medie 976.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
43.00
31.00
19.00
7.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.40
B
C
B
B
14.10
A
C
A
B
39.30
B
C
A
B
13.80
A
C
A
B
17.40
A
C
A
B
1.20
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos >13 i
C
B
B
B
1352 Canis lupus 10-20 i
C
B
C
B
1361 Lynx lynx >10 i
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4014 Carabus variolosus P
C
B
C
B
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este o zonă centrală pentru speciile de carnivore mari (lup, urs şi râs). Tipurile principale de pădure sunt făgetele, întâlnindu-se însă şi gorunete sau tufărişuri de jneapăn şi smârdar. Situri conservă păduri virgine sau cvasivirgine în zonele Lespedioara, Chicera Ciungilor, culmea Tomnatecului. Cursurile de apă importante sunt Crişul Negru, Arieşul Mic, Valea Leucii şi Valea Găinii. Situl are o suprafaţă de 21,100 hectare şi este situat în raza administrativă a judeţelor Arad, Alba, Bihor şi Hunedoara.
Calitate si importanță Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs), conservă habitate favorabile pentru toate cele trei specii. Zonă de concentrare pentru urs în subpopulaţia din Apuseni. Contribuie la eficienţa şi coerenţa reţelei Natura 2000, făcând parte din reţeaua de situri care conectează Munţii Apuseni cu Carpaţii Meridionali. Prin conexiunea cu situl Natura 2000 Platoul Vaşcău, va permite extinderea naturală a ursului în Munţii Apuseni – spre vest în Codru Moma şi spre sud, prin SCI Defileul Crişului Alb, spre Munţii Zărandului şi Metaliferi.
Vulnerabilitate Creşterea accesibilităţii, dezvoltările antropice care pot duce la fragmentarea habitatelor, dezvoltarea necontrolată a infrastructurii turistice pot avea influenţe negative asupra dispersiei carnivorelor mari, în special a ursului. Braconajul este un factor negativ major care poate diminua efectivele locale şi uciderea indivizilor în dispersie.
Documentație R. Moţ (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braşov), P. Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu), R. Jurj (Fundaţia Carpaţi), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaţia Carpaţi) - Comunicări personale, 2010; Radu Moţ (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Braşov, Distribuţia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Braşov - Studiul privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie reţele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braşov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică; Trasare limite GIS: Marius Popa - ICAS Braşov

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.02 F-Apuseni

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
80.00
-
B
50.00
-
B
50.00
-
B
10.00
-
B
30.00
-
B
10.00
0
B
20.00
-
B
40.00
-
C
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-
B
50.00
-
B
50.00
-
B
10.00
-
B
25.00
-
B
40.00
-
C
15.00
-
C
10.00
-
B
40.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-58
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-70
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70