Natura2000 - Munţii Metaliferi (ROSCI0325)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0325
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Metaliferi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.601389
Latitudine 46.108333
Suprafață (ha) 14302.50

Altitudine (m)

Minimă 279.00
Maximă 915.00
Medie 584.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
21.40
A
C
B
B
2.00
B
C
C
C
50.00
A
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P P
C
C
B
C
1361 Lynx lynx C P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 11.00
N15 - Alte terenuri arabile 5.00
N16 - Păduri caducifoliate 84.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl include zona de păduri compacte din vestul Munţilor Metaliferi. Tipurile principale de pădure sunt gorunetele şi făgetele. Situat în judeţul Hunedoara, situl are o suprafaţă de 14,373 hectare.
Calitate si importanță Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs), conservă habitate favorabile pentru toate cele trei specii şi este o posibilă zonă de expansiune naturală a subpopulaţiei de urs din Apuseni, în prezent fiind o zonă de mortalitate pentru această specie. Contribuie la eficienţa şi coerenţa reţelei Natura 2000, făcând parte din reţeaua de situri care conectează Munţii Apuseni cu Carpaţii Meridionali.
Vulnerabilitate Creşterea accesibilităţii, dezvoltările antropice care pot duce la fragmentarea habitatelor, dezvoltarea necontrolată a infrastructurii turistice pot avea influenţe negative asupra dispersiei carnivorelor mari, în special a ursului. Braconajul este un alt factor cu impact negativ major iar atitudinea comunităţilor locale, în rândul cărora obişnuinţa convieţuirii cu carnivorele mari, şi în special cu ursul, a dispărut, este un factor care trebuie luat în calcul ca având un rol important în menţinerea funcţionalităţii coridorului ecologic.
Documentație R. Moţ (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braşov), P. Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu), R. Jurj (Fundaţia Carpaţi), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaţia Carpaţi) - Comunicări personale, 2010; Radu Moţ (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Braşov, Distribuţia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Braşov - Studiul privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie reţele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braşov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică; Trasare limite GIS: Marius Popa - ICAS Braşov

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
80.00
-
B
50.00
-
B
80.00
-
B
25.00
-
B
20.00
-
B
40.00
-
B
10.00
0
B
20.00
-
B
50.00
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-
B
50.00
-
B
50.00
-
C
10.00
-
B
30.00
-
B
40.00
-
C
15.00
0
B
40.00
-
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-70
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-69
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70