Natura2000 - Muscelele Argeşului (ROSCI0326)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0326
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Muscelele Argeşului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.890000
Latitudine 45.143611
Suprafață (ha) 10014.70

Altitudine (m)

Minimă 385.00
Maximă 870.00
Medie 586.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
A
C
B
B
0.50
A
C
A
B
0.50
B
C
B
B
60.00
A
C
A
B
5.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
3.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1089 Morimus funereus P
C
B
C
C
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
C
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Muscelele Argeşului este alcătuit din trei trupuri, care inglobeaza in principal pădure, toate aparţinând, din punct de vedere geomorfologic, podişurilor piemontane argeşene (Gruiurile Argeşului) din estul Podişului Getic, în raza ocoalelor silvice Aninoasa, Domneşti, Mihăeşti. Limita estică este dată de pârâul Argeşel, la vest de râul Doamnei, la nord de depresiunile subcarpatice, iar la sud de confluenţa pârâurilor Argeşel şi Hulubăţ. Situl este localizat în raza administrativă a următoarelor comune: trupul de pădure nord-vestic – comunele Domneşti, Pietroşani, Coseşti, Aninoasa, Vlădeşti, Bălileşti; trupul de pădure nord-estic – comunele Schitu Goleşti, Poienarii de Muscel, Mihăieşti; trupul de pădure sud-estic – comunele Hârtieşti, Vultureşti şi Davideşti. Din punct de vedere geologic situl este caracterizat de prezenţa aşa numitelor „Strate de Cândeşti”. Expoziţia generală este predominant estică sau vestică, deci parţial însorită sau parţial umbrită. Altitudinea variază între 380 m, în sud, şi 870 m, în nord. După Koppen, teritoriul sitului se încadrează în regiunea climatică D.f.b.x., deci într-un climat ploios, cu precipitaţii în tot cursul anului (valorile medii anuale variază între 700 mm şi 800 mm), temperatura medie a lunii celei mai calde sub 22 gr. C, dar cel puţin 4 luni ea depăşeşte 10 gr C (temperatura medie anuală variază între 8gr C şi 10 gr C). Predomină solurile din clasele luvisolurilor, cambisolurilor şi protosolurilor), în condiţii climatice normale (temperatură, vânt, precipitaţii) oferă condiţii bune de vegetaţie habitatelor forestiere din această zonă. Principalii factori destabilizatori care afectează o treime din acest sit sunt tulpinile nesănătoase, datorate regenerării repetate din lăstari, precum şi uscarea arboretelor de cvercinee. (în special în prima parte a deceniului trecut). Alţi factori destabilizatori (rupturi de zăpadă şi vânt, atacuri de vătămători şi eroziune în suprafaţă) se manifestă în special în condiţii climatice extreme (secete prelungite, ploi abundente, temperaturi foarte scăzute, vânturi puternice, etc).
Calitate si importanță Situl este reprezentativ pentru habitatele forestiere din subcarpatii Getici, fiind localizat in Muscelele Argesului (Gruiurile Argesului), in partea estica a Podisului Getic. Situl este acoperit in cvasitotalitate de paduri, cele mai reprezentative si larg raspandite habitate de interes comunitar fiind fagele colinare (9130), pădurile dacice de stejar şi carpen (91Y0), padurile de gorun cu carpen (9170) . La acestea se adauga si alte habitate care detin suprafete mai restranse. Situl este localizat pe interfluviile raurilor cu curgere de la nord la sud, asigurand conectivitatea dintre regiunea Carpatilor Meridionali, dealurile/piemonturile subcarpatice si platforma Pitestiului.
Vulnerabilitate Arboretele afectate de factori destabilizatori ocupă cca. o cincime (20%) din sit. Aceşti factori au, totuşi, în general, o intensitate slabă. Principalii factori destabilizatori sunt: - tulpinile nesănătoase, datorate regenerării repetate din lăstari; - fenomenul de uscare în arboretele de cvercinee şi salcâm; Alţi factori destabilizatori acţionează izolat, fiind vorba de rupturi de zăpadă şi vânt, atacuri de vătămători şi alunecări de teren. Aceştia se manifestă în special în condiţii climatice extreme (secete prelungite, ploi abundente, temperaturi foarte scăzute, geruri timpurii sau târzii, etc). Alti factori care au o influenta negativa asupra starii de conservare a habitatelor sunt utilizarea de specii alohtone pentru plantare, fructificarea slaba a speciilor de cvercinee ceea ce ingreuneaza procesul de regenerare pe cale naturala a arboretelor, diversificarea formelor de proprietate asupra padurilor, taierile ilegale de arbori, aplicarea unor masuri silviculturale defectuase.
Tip de proprietate Situl se gaseste pe raza judetului Arges, fondul forestier fiind administrat de OS Domensti, OS Aninoasa, OSE Mihaesti, precum si de proprietari privati de padure.
Documentație Amenajamentul OS Domnesti; Amenajamentul OSE Mihaesti; Amenajamentul OS Pitesti; Amenajamentul OS Aninoasa. ***, 1983, Geografia Romaniei. vol. I. Geografia fizica. Editura RSR. Eugen Niţu, 2010 Coleoptera, pp 151-175, în Managementul şi Monitoringul speciilor de animale Natura 2000 din România. Ghid Metodologic. (Edit. Victoria Tatole), Bucuresti, 329 pp.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-98
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-99
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70