Natura2000 - Nemira - Lapoş (ROSCI0327)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0327
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Nemira - Lapoş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.250278
Latitudine 46.299167
Suprafață (ha) 9865.20

Altitudine (m)

Minimă 597.00
Maximă 1632.00
Medie 1094.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
51.00
49.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
25.10
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
26.10
A
C
B
B
22.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C
C
A
C
A
1354 Ursus arctos C
C
A
C
A
1355 Lutra lutra C
C
C
C
C
1361 Lynx lynx C
C
A
C
A
1324 Myotis myotis C
C
B
C
C
1303 Rhinolophus hipposideros C
C
B
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B
1193 Bombina variegata C
C
A
B
A
2001 Triturus montandoni C
C
A
B
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis C
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Reptile
1283 Coronella austriaca C
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Reptile
2469 Natrix natrix C
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
A
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra C
A
Reptile
2473 Vipera berus C
A
Reptile
Zootoca vivipara C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Nemira – Lapos este situat în Carpaţii Orientali, în zona Munţilor Nemirei. Zona montană din teritoriul sitului se caracterizează prin evidenţa unor culmi evidente, bine conturate, vălurate, cu unele vârfuri proeminente. Între aceste culmi, cu orientări mai mult sau mai puţin paralele se află depresiuni alungite şi străbatute de pâraie. Formaţia geologică predominantă din cadrul sitului este cea a flişurilor din Carpaţii Orientali. Formele de relief cele mai des întâlnite sunt versanţii cu înclinări repezi şi foarte repezi.Din punct de vedere climatic situl se încadrează într-un climat de munte (IV) ţinut climatic de munţi mijlocii (C), fiind caracterizat prin regim termic moderat, cu oscilaţii diurne mai reduse.Vânturile predominante bat din direcţia N-NE, cu variaţii de intensitate din cauza văilor orientate în direcţii diferite. In ceea ce priveşte clasele de habitate, predomină pădurile de amestec (cca. 61%), urmate de pădurile de răşinoase (cca. 27%) , pădurile de foioase (cca.3%), păşunile şi pajiştile (8%) şi alte terenuri (1%). Pădurile, care reprezintă vegetatia primara pentru acest sit, se încadrează în marea lor majoritate în etajele montan de molidişuri şi montan de amestecuri. Pădurile se află în raza OS Dărmăneşti UP III, UP VI şi UP IX (conform Amenajamentului din 2006), OS Comăneşti, UPIII (conform Amenajametului din 1994) şi OS Sânmartin, UP VIII (conform Amenajamentului din1995).
Calitate si importanță Sit de importanţă majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus, Ursus arctos şi Lynx lynx, care ar funcţiona şi ca coridor ecologic între SCIul existent Creasta Nemirei (inadecvat în forma actuală conservării speciilor de carnivore mari), respectiv situl propus Munţii Goşmani. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 9410 (Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)). Sit de importanţă ridicată pentru speciile de lilieci listate. De importanţă ridicată şi pentru Lutra lutra, şi speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.
Vulnerabilitate Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al de exploatare forestieră, al exploatării miniere de suprafaţă şi subterane, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al turismului necontrolat. Periclitarea speciilor prin comerţul ilegal, colectare şi/sau braconaj al speciilor protejate. O ameninţare specifică este reprezentată de dezvoltarea infrastructurală în zona Valea Uzului.
Documentație 1. Cogălniceanu, D. (1991): A preliminary report on the geographical distribution of amphibians in Romania. Review Roumain Biologie – Biologie Animal 36(1-2): 39-50. 2. Fuhn, I. E., Vancea, Şt. (1961): The fauna RPR – Reptilia. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-352. 3. Fuhn, I. E. (1960): The fauna RPR – Amphibia, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-289. 4. Ghira, I., Sos, T. (2009, in press). Amfibienii și reptilele din România. Ghid practic. 5. Ghira, I., Venczel M., Covaciu-Marcov, S. D., Mara G., Ghile, P., Hartel T., Török Zs., Farkas L., Rácz T., Farkas T., Brad, T. (2002): Mapping of Transylvanian herpetofauna. Nymphaea – Folia Naturae Bihariae 29: 145-202. 6. Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soulé, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg 2006. - Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe, A&W ecological consultants, Veenwouden, The Netherlands, Icas Wildlife Unit, Brasov, Romania. 7. Baza de date ”Grupul Milvus” 8. Doniţă et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti 9. Baza de date a APLR.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J054BC007 * 20.14

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
0
B
20.00
-
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-53
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-65
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70