Natura2000 - Oltul Superior (ROSCI0329)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0329
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Oltul Superior

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.548889
Latitudine 45.900556
Suprafață (ha) 1508.20

Altitudine (m)

Minimă 459.00
Maximă 601.00
Medie 496.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
49.00
51.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1337 Castor fiber 250-350 i C C
A
B
C
B
1355 Lutra lutra C
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2522 Pelecus cultratus P
C
C
C
C
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
C
C
C
1138 Barbus meridionalis P
C
C
C
C
1122 Gobio uranoscopus P
C
C
C
C
2511 Gobio kessleri P
C
C
C
C
1145 Misgurnus fossilis P
C
C
C
C
1149 Cobitis taenia P
C
C
C
C
1146 Sabanejewia aurata P
C
C
C
C
1163 Cottus gobio P
C
C
C
C
1130 Aspius aspius P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1065 Euphydryas aurinia P
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Râul se formează la contactul dintre masivul calcaros al Hăşmaşului Mare (1793 m), cu cristalinul masivului Şipotului (1366 m) , de la altitudine de 1280 m. La început, în Depresiunea Ciucului, e un râu liniştit, urmând după aceea să străbată zona defileului, în care sunt cantonate câteva staţiuni balneoclimaterice valoroase ( Tuşnad, Bixad, Malnaş), ocoleşte apoi, pe trei părţi, masivul Baraoltului, rătăcind leneş, cu bucle largi, prin şesul plan al Depresiunii intercarpatice a Braşovului, unde îi vin în sprjin: Râul Negru (L = 88 km, F = 2.349 km2), Ghimbăşelul (L = 6 km, F = 8 km2), Bârsa (L = 73 km, F = 937 km2) etc. Un nou masiv îi iese în cale, acela al Perşanilor, pe care-l străbate prin defileul de la Racoş (12 Km lungime), mai puţin impunător decât primul. În Ţara Oltului (depresiunea Făgăraşului), râul capătă iarăşi caracter de şes, meandrând printre malurile joase, împins permanent spre dreapta de numeroşi afluenţi făgărăşeni (aproximativ 20 mai importanţi) scurţi, dar viguroşi, revărsându-se frecvent în punctele de întâlnire cu Oltul. Cibinul (L = 82 km, F = 2.194 km2), Hârtibaciul (L = 110 km, F = 1.025 km2) şi Sadu (L = 60 km, F = 278 km2), acesta de pe urmă cu amenajări complexe, îi aduc ultimele cantităţi de apă pe teritoriul Transilvaniei, căci, după unirea cu acesta, Oltul traversează Carpaţii Meridionali, ajunge în pitorescul defileu Turnu Roşu – Cozia, întrerupt doar de Depresiunea largă a Loviştei, în cuprinsul căreia primeşte Lotrul, ale cărui izvoare pornesc de sub masivul Parângului.
Calitate si importanță Situl conţine habitate încadrate în categoriile de bonitate optim şi corespunzător, pentru castor. Deosebit de valoroase (calitativ şi cantitativ) pentru această specie sunt habitatele mlăştinoase din sectorul Făgăraş-Porumbacu de Jos.
Vulnerabilitate Braconajul reprezintă principala activitate cu impact negativ asupra diversităţii biologice a zonei.
Documentație Claudiu PAȘCA (ICAS Braşov), Georgeta IONESCU (ICAS Braşov), George SÂRBU (ICAS Braşov), Marius POPA (ICAS Braşov), ”Cercetări privind eco-etologia castorului Castor fiber în România”. Claudiu PAȘCA (ICAS Braşov), George SÂRBU (ICAS Braşov) - Evaluări în teren, 2009-2010;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV038 * 15.12

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
C
1.00
-
A
1.00
-
A
15.00
-
C
30.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
A
1.00
-
C
50.00
-
C
20.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl nu are custode.
Planuri de management al sitului Situl nu are intocmit plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-63
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-64
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-75
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-76
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70