Natura2000 - Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş (ROSCI0333)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0333
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.168333
Latitudine 46.809722
Suprafață (ha) 1136.10

Altitudine (m)

Minimă 299.00
Maximă 492.00
Medie 390.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
25.00
49.00
26.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
98.00
B
C
B
B
2.00
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria <1200 i
C
C
A
C
4067 Echium russicum <4000 i
C
C
C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lande, tufărişuri, maquis şi garigue, phrygana 2% Pajişti uscate, stepe 98%
Calitate si importanță Plasat în una din cele mai antropizate şi degradate areale ale Transilvaniei, segmentele de pajişti stepice xerice şi mezoxerice cuprinse în acest sit reprezintă cu exactitate ultimele reminiscenţe ale mediului natural regional, care trebuie protejate de urgenţă. Pe de altă parte aceste fragmente toate conţin populaţii rămase azi izolate din cauza fragmentării habitatului ale subspeciei strict endemice pentru Câmpia Transilvaniei Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus (recent reevaluată şi recunoscută de către monograful genului– v. Podlech, 2008) şi care, în plus, sunt şi cele mai mari şi mai numeroase cunoscute, fiind mult mai întinse şi mai numeroase decât cele din arealele din vestul Câmpei Transilvaniei, Bonţida-Vişea-Jucu sau Viişoara-Urca-Grindeni sau Valea Florilor.
Vulnerabilitate Situl este alcătuit din segmente disparate, pentru că din cauza antropizării intense a arealului (consecinţă a reformelor agrare din 1854 şi 1923 ce au suprapopulat regiunea) numai ele au mai rămas ca fiind reprezentative pentru contextul natural iniţial. Ni s-a părut inutil din acest punct de vedere să includem în sit vastele areale de teren arabil, păşuni foarte degradate sau contruite dintre ele. Totuşi, aceste segmente separate ce alcătuiesc situl au un caracter foarte unitar, adăpostind acelaşi tip de pajişti stepice xerice şi mezoxerice şi toate cuprinzând populaţii vaste ale subspeciei endemice Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus. Acest caracter unitar justifică crearea acestui sit unic dar alcătuit din segemente disjuncte, singurele bine conservate din peisajul iniţial ce au mai putut fi găsite în arealul din centrul Câmpiei Transilvaniei, în loc să propunem situri separate pentru fiecare dintre ele. Caracterul unitar al segmentelor sitului va permite şi monitorizarea lor eficientă în viitor şi un elaborarea unui plan de management unic adecvat, îndreptat în primul rând pentru conservarea subspeciei endemice şi a contextului său natural. După cum precizam crearea unui sit compact care să unească segmentele de pajişti stepice bine conservate din centrul Câmpiei Transilvaniei ar pune probleme proprietarilor din zonă plus că ar provoca adversitatea acestora, dar pe viitor trebuie să fie studiată, în cadrul unor proiecte, posibilitatea implementării de coridoare ecologice sau de situri mici intermediare de tip “stepping stones” pentru a asigura conectivitatea populaţiilor speciilor de pajişti stepice în cadrul unor metapopulaţii funcţionale, în special în cazul speciei Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus.
Tip de proprietate Pajiştile stepice sunt folosite ca păşuni comunale administrate de către Consiliile Locale ale comunei Cătina (jud. Cluj), oraşului Sărmaşu (jud. Mureş), comunelor Silivaşu de Câmpie, Urmeniş, Milaş (jud. Bistriţa-Năsăud), Cozma, Crăieşti, Sânpetru de Câmpie (jud. Mureş)
Documentație 1. Bădărău, Al.S., Dezsi, Ş., Comes, O. 2001. Cercetări biogeografice asupra speciilor stepice-silvostepice de Astragalus L. din Depresiunea Transilvaniei (II). Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia 46: 51-67. 2. Podlech, D. 2008 - The genus Astragalus L. (Fabaceae) in Europe with exclusion of the former Soviet Union. Feddes Repertorium, 119(5-6):310-387.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
A
85.00
-
A
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-37
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70