Natura2000 - Pădurea Buciumeni - Homocea (ROSCI0334)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip E
Codul sitului ROSCI0334
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Buciumeni - Homocea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.285556
Latitudine 46.087500
Suprafață (ha) 4993.30

Altitudine (m)

Minimă 86.00
Maximă 365.00
Medie 234.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
59.00
41.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
68.70
A
C
B
B
1.00
B
C
B
B
2.20
B
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl Buciumeni-Homocea este amplasat la limita de sud a Podişului Central Moldovenesc (între Câmpia Siretului, Colinele Tutovei şi Coasta Siretului). Caracteristic sitului este faptul că râul Siret a creat în zonă interferenţa podişului cu câmpia, iar versanţii au un pronunţat caracter de alunecare şi eroziune în adâncime. Localizat pe teritoriul administrativ al judeţelelor Vrancea (în raza comunelor Homocea, Coribiţa) şi Galaţi (în raza comunelor Ţepu, Munteni, Buciumeni). Din punct de vedere al administraţiei silvice, situl aparţine direcţiilor silvice Vrancea, ocolul silvic Adjud (UP IV Homocea) şi Galaţi, ocolul silvic Tecuci (UP III Nicoreşti, UP IV Buciumeni). Formele de relief, pe care vegetează arboretele sunt reprezentate de versanţi scurţi, cu înclinări ce variază de la 10 la 60 de grade şi platouri, cu altitudini cuprinse de la 40 m până la 400 m. Formaţiunile geologice întâlnite în cadrul sitului sunt argilele, pietrişurile, nisipurile, luturile şi depozitele loessoide şi aluviale (roci moi, uşor friabile). Situl este brăzdat de mai multe pâraie (Stuhuleţ, Fagului, Fundăturii, Lupului, Tecucelul, Berheciul), afluenţi ai Siretului, care au debit inconstant, mare primăvara şi foarte mic până la nul vara. Caracteristic zonei sunt ploile torenţiale de scurtă durată care favorizează fenomenele de eroziune şi alunecare. După ,,Monografia geografică a R.S.R.” teritoriul sitului se încadrează în sectorul de climă continentală, districtul estic IIAs3 (Câmpia Siretului Inferior) şi districtul sud-estic IIBp2. După raionarea climatică Koppen, teritoriul sitului face parte din două provincii climatice: D.f.b.x. (cu climat ceva mai umed şi cu veri mai puţin călduroase) şi B.s.a.x. (climat secetos, veri fierbinţi şi ierni aspre). Această variabilitate climatică se explică şi prin faptul ca situl se află în zona de tranziţie între bioregiunea continentală şi cea stepică. Regimul termic specific zonei se caracterizează printr-o temperatură medie anuală cuprinsă între 9 şi 110C cu valori medii lunare în intervalul –40C şi 21,70C. În această zonă precipitaţiile atmosferice prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere climatic, cantitatea redusă a acestora fiind un factor limitativ (400 – 590 mm). Din analiza regimului pluviometric se constată existenţa unui deficit hidric de cca. 220 – 240 mm, el fiind maxim în lunile de vară. Indicele de ariditate de Martonne variază între cca. 24 (Adjud) şi 31 (Nicoreşti). Sub raport pedologic, predomină solurile din clasa molisoluri (cernisoluri), argiluvisoluri (luvisoluri) şi soluri neevoluate (protosoluri). Situl se suprapune etajelor fitoclimatice: FD3 (etajul deluros de gorunete şi goruneto-făgete), FD1 (etajul deluros de cvercete cu stejar) şi Ss (silvostepă).
Calitate si importanță Situl este important pentru acoperirea geografica a distributiei habitatului 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen, care este si cel mai reprezentativ si larg raspandit habitat in sit.
Vulnerabilitate În raza sitului factorii destabilizatori sunt: deficitul de umiditate, concentraţia de săruri din sol, deficitul de substanţe nutritive, alunecare, înmlăştinări, doborâturile de vânt şi rupturile de zăpadă, uscarea etc. Arboretele afectate de alunecare se găsesc pe terenuri înclinate şi substrate formate din argile gonflabile, alternanţe de argile şi nisipuri. Arboretele cu înmlăştinare se găsesc pe terenuri plane cu substrat impermeabil. În cazul arboretelor cu tulpini nesănătoase acestea provin din lăstari iar fenomenul de uscare se datorează condiţiilor de vegetaţie şi speciilor introduse. Doborâturile şi rupturile de vânt sunt izolate şi sunt consecinţă a fenomenelor meteo. Delictele forestiere sunt un alt factor cu influenţă negativă în zona sitului având în vedere că situl este înconjurat de mai multe comune a căror locuitori îşi asigură necesarul de lemn de foc din pădurea sitului.
Tip de proprietate Situl este amplasat integral în fond forestier. Aproximativ 54% din păduri sunt păduri proprietate a statului şi sunt administrate de Direcţia Silvivă Vrancea prin Ocolul Silvic Adjud (UP IV Homocea) şi de Direcţia Silvică Galaţi prin Ocolul Silvic Tecuci (UP IV Buciumeni şi UP III Nicoreşti). Restul pădurilor sunt păduri proprietate privată şi sunt administrate de proprietari sub îndrumarea tehnică a ocoalelor silvice şi a Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare din zonă.
Documentație ICAS, Amenajamentul Ocolului Silvic Adjud, ediţiile 2008 şi 1988 ICAS, Amenajamentul Ocolului Silvic Tecuci, ediţiile 2007 şi 1998 investigaţii de teren

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.52

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.52 2.409.-Pădurea Buciumeni

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-67
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70