Natura2000 - Pădurea Dobrina - Huşi (ROSCI0335)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0335
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Dobrina - Huşi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.971667
Latitudine 46.580833
Suprafață (ha) 8518.30

Altitudine (m)

Minimă 127.00
Maximă 381.00
Medie 280.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
87.40
A
C
B
B
0.40
D
0.03
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P P?

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl Padurea Dobrina-Huşi este localizat în partea sud-estică a Podişului Central Moldovenesc în bazinul hidrografic al Bârladului. Din punct de vedere al administraţiei publice, pădurile sunt pe teritoriul comunelor Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Olteneşti, Pădureni, Albesti şi Huşi din judeţul Vaslui. Din punct de vedere al administraţiei silvice pădurile sunt situate în întregime în raza Ocolului Silvic Huşi şi aparţine la trei unitaţi de producţie (UP I Olteneşti, UP II Creţeşti şi UP III Dobrina) a căror suprafaţă impădurită o cuprinde aproape în totalitate. Principalele clase de habitate identificate în sit sunt: pădurile caducilofiate (96 %), pajiştile si faneţele seminaturale mezofile (3,0 %), alte terenuri arabile (0,7%), alte terenuri (0,1%) şi ape dulci curgătoare (0,2%). Din punct de vedere morfogenetic, teritoriul cuprinde aproape întreaga gamă de forme caracteristice zonei respectiv podişuri monoclinale cu fragmentare deluroasă de tip Suceava la nord de culmea ce separă bazinul Lohanului şi Crasnei de cel al Elanului şi culmi deluroase şi prelungi, monoclinale, orientate paralel, separate de văi consecvente, la sud de această culme. Etajarea fitoclimatică încadrează cea mai mare parte a teritoriului (cca. 96%) în FD3- Etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete, o parte din păduri (3%) se află în FD1-Deluros de cvercete cu stejar şi gorun iar restul de 3% se află în Ss-Silvostepă. După clasificarea Koppen, situl se situează în subprovincia D.f.b.x. caracterizată printr-o climă temperată, cu precipitaţii medii anuale suficiente pentru vegetaţia forestieră caracteristic zonei şleaurilor de deal. Temperatura medie anuală este de 9,5 gr. C, iar precipitaţiile medii sunt de 528,0 mm. Zonele de relief cele mai răspândite sunt versanţii uşor înclinaţi (cca. 65%) după care urmează versanţii moderat înclinaţi (cca. 23%) şi platourile (cca. 12%). Expoziţia majoritară este cea parţial însorită care ocupă cca. 58%, urmează expoziţia însorită care ocupă cca. 30% şi cea umbrită care ocupă cca. 12 %. Substratul litologic este alcătuit din alternanţe de nisipuri, argile şi marne în intercalaţii insulare de gresii în jumătatea nordică, din depozite loessoide în alternanţe cu nisipuri şi intercalaţii de marne în jumătatea sudică. Sub raport pedologic se întâlnesc soluri din clasa argiluvisoluri, molisoluri şi cambisoluri (în proporţie relativ echilibrată, cu o pondere ceva mai mare a argiluvisolurilor) iar pe anumite suprafeţe restrânse se întâlnesc soluri neevoluate. Altitudinea este cuprinsă între 130 şi 380 de metri însă suprafaţa cea mai mare se găseşte situată între 200-350 m. Înclinaţia terenului este cuprinsă între 0-300 însă predominantă este panta sub 20%. In ansamblu, condiţiile pedoclimatice sunt între superioare şi mijlocii asigurând condiţii bune de vegetaţie pentru productivităţi superioare la stejat pedunculat, tei, carpen şi frasin, iar mijlocie pentru gorun.
Calitate si importanță Situl Padurea Dobrina-Husi se afla la limita sudica a regiunii biogeografice continentale, la contactul cu cea stepica, constituindu-se intr-o bariera impotriva avansarii stepei spre nord. In cadrul sitului apar si elemente specifice regiunii stepice.
Vulnerabilitate Pe teritoriul sitului se manifestă următorii factori perturbatori: seceta, (care a provocat în deceniul trecut fenomene de uscare pe cca. 15% din suprafaţa sitului, în special la arboretele de gorun), atacuri de boli sau dăunători (1%), alunecări (4%), pagube produse de vânat, păşunatul abuziv şi delictele forestiere.
Tip de proprietate Marea parte a pădurilor (cca. 6550 ha) sunt păduri proprietate a statului şi sunt sub administrarea Ocolului Silvic Huşi, aparţinând la 3 unităţi de producţie: UP I Olteneşti, UP II Creţeşti şi UP III Dobrina. Restul de cca. 1740 ha sunt păduri proprietate particulară şi sunt administrate de proprietari sub îndrumarea tehnică a ocoalelor silvice şi a Inspectoratelor Teritoriale de regiuni silvice şi cinegetice din zonă.
Documentație ICAS - Amenajamantul Ocolului Silvic Huşi, ediţiile 1990 şi 2003

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J056VS010 * 42.61

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
4.00
-
C
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-45
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-44
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-57
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70