Natura2000 - Pădurea Dumbrava (ROSCI0336)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0336
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Dumbrava

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.679444
Latitudine 45.642222
Suprafață (ha) 1821.10

Altitudine (m)

Minimă 128.00
Maximă 198.00
Medie 161.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
95.00
A
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 98.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Din punct de vedere geologic, substratul este constituit din depozite terţiare,caracterizate prin dominarea sedimentelor marno-argiloase din miocen şi a celor nisipoase din pliocen. SCI-ul se află în etajul deluros de cvercete cu stejar (şi cu cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acetora), în câmpia sudică a râului Timiş, la o altitudine cuprinsă între 130-200 m, teren în majoritate plan cu mici ondulaţii, înclinările fiind mult sub 5 grade, iar expoziţia generală este S-SV. Are o suprafata de 1821 ha, si este străbătut de văile Poligon, Strâmba şi Căpăt. Aceste văi au mai mult aspect de depresiuni cu apă stagnantă din precipitaţii, persistând pe alocuri în permanenţă sub formă de mlaştini, cu o vegetaţie specifică. După sistemul de clasificare a lui Köppen, adaptat la teritoriul ţării noastre, distingem regiunea climatică C.f.a.x. Suprafata sitului, acoperita in intregime de padure, se afla in proprietatea statului. Situl este acoperit integral cu padure.
Calitate si importanță SCI-ul se situeaza in etajul deluros de cvercete cu stejar (şi cu cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acestora), in cadrul sau fiind identificare doua tipuri de statiuni forestiere de bonitate superioara si mijlocie. In cuprinsul acestui sit se intalnesc 5 tipuri naturale de padure, de productivitate superioara si mijlocie, incadrate in 3 tipuri de habitate forestiere din Romania: R 4140 – Paduri dacice-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. ceris) si tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Lychis coronaria – valoare conservativa mare; R 4149 - Păduri danubian–balcanice de cer (Quercus cerris) cu Pulmonaria mollis – valoare conservativa moderata; R 4153 - Păduri danubian–balcanice de cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto) cu Crocus flavus – valoare conservativa moderata. Toate aceste trei tipuri de habitate au ca si corespondent, in Natura 2000, tipul de habitat 91M0 – Pannonian – Balkanic turkey oak – sessile oak forest. In timpul sezoanelor cu precipitatii abundente, pe unele suprafete depresionare ale sit-ului apare fenomenul de stagnare a apelor, ceea ce generea mlastini si conditii grele de regenerare a arboretului, chiar si uscarea semintisului existent.
Vulnerabilitate In timpul sezoanelor cu precipitatii abundente, in unele portiuni ale sit-ului apare fenomenul de stagnare a apelor, ceea ce generea mlastini si conditii grele de regenerare. Situl este strabatut de drumul judetean Buzias - Sinersig, de la vest la est, creand astfel o discontinuitate la nivelul sitului. Situl este accesibil pe intreg perimetrul, fiind expus impactului antropic si potentialelor amenintari care vin din terenurile agricole invecinate.
Tip de proprietate Suprafata sitului, acoperita in intregime de padure, se afla in proprietatea statului. Administrarea padurii se face de catre RNP-Romsilva prin Directia Silvica Timis, O.S. Lugoj. Din punct de vedere administrativ-teritorial situl este localizat in U.P. VI Dumbrava.
Documentație Amenajamentul Silvic al U.P. VI Dumbrava, O.S. Lugoj si Studiul General al O.S. Lugoj. Investigatii in teren efectuate de dl. ing. Oliver Merce, de la I.C.A.S. TIMISOARA, str Aleea Padurea Verde, nr. 1, Timisoara, jud Timis. Tel/fax: 0256-220085, in perioada aprilie-mai 2010.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
-
A
100.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
C
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-80
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-92
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70