Natura2000 - Pădurea Paniova (ROSCI0338)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0338
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Paniova

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.754167
Latitudine 45.858611
Suprafață (ha) 1908.90

Altitudine (m)

Minimă 130.00
Maximă 253.00
Medie 183.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
95.00
A
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului SCI-ul propus este situat în Campia Lugojului (Campia de Vest), terenul in ansamblu avand o configuratie ondulata, predominand sedimentele marno-argiloase din Miocen si cele nisipoase din Poliocen. SCI-ul se află în etajul deluros de cvercete cu stejar (şi cu cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acetora), la o altitudine cuprinsa intre 130-250 m, cu o inclinare medie de circa 10 grade. Are o suprafata de cca. 1900 ha, fiind strabatut de Valea Satului, Valea Gradina, Valea Adanca, Valea Larga si Valea Mangos. După sistemul de clasificare al lui Köppen, adaptat la teritoriul ţării noastre, distingem regiunea climatică C.f.a.x. Situl este inclus in totalitate in fond forestier, fiind incadrat in clasa de habitate \\\\\\\"Paduri caducifoliate\\\\\\\". Suprafata sitului, acoperita in intregime de padure, se afla in proprietatea statului.
Calitate si importanță SCI-ul se situeaza in etajul deluros de cvercete cu stejar (şi cu cer, gârniţă, gorun şi amestecuri ale acestora), in cadrul sau fiind identificare patru tipuri de statiuni forestiere de bonitate superioara si mijlocie. In cuprinsul acestui sit se intalnesc 5 tipuri naturale de padure, de productivitate superioara si mijlocie, incadrate in 3 tipuri de habitate forestiere din Romania: R 4140 – Paduri dacice-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. ceris) si tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Lychis coronaria – valoare conservativa mare; R 4149 - Păduri danubian–balcanice de cer (Quercus cerris) cu Pulmonaria mollis – valoare conservativa moderata; R 4153 - Păduri danubian–balcanice de cer (Quercus cerris) şi gârniţă (Q. frainetto) cu Crocus flavus – valoare conservativa moderata. Toate aceste trei tipuri de habitate au ca si corespondent, in Natura 2000, tipul de habitat 91M0 – Pannonian – Balkanic turkey oak – sessile oak forest. Vegetatia forestiera corespunde tipului natural-fundamental (vegetatiei natural potentiale), regenerarea arboretelor facandu-se in cea mai mare parte prin regenerare naturala si completarea regeneraarii naturale cu puieti din specii locale. Pe suprafete restranse au fost introduse prin plantare specii exotice - stejar rosu, salcam.
Vulnerabilitate Situl este expus impactului antropic, fiind inconjurat de terenuri agricole precum si de localitatile Hitias, Ghizela, Paniova, Secas si Cheches. In partea de sud-est poligonul este marginit de drumul judetean (comunal) Ghizela-Paniova. Accesul in sit se poate face pe intreaga lungime a perimetrului. De asemenea, pasunatul reprezinta un risc potential pentru padure.
Tip de proprietate Suprafata sitului, acoperita in intregime de padure, se afla in proprietatea statului.
Documentație Pentru documentatie s-au folosit Amenajamentul Silvic al U.P. I Paniova, O.S. Timisoara si Studiul General al O.S. Timisoara.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
B
10.00
-
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
35.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului padurea Paniova este in administratia RNP-Romsilva, prin intermediul Directiei Silvice Timisoara, Ocolul Silvic Timisoara .

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-80
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70