Natura2000 - Pădurea şi Lacul Stolnici (ROSCI0341)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0341
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea şi Lacul Stolnici

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.802222
Latitudine 44.571944
Suprafață (ha) 1526.70

Altitudine (m)

Minimă 182.00
Maximă 234.00
Medie 217.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
63.00
A
C
B
B
1.00
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina C
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
C
C
C
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Padurea si Lacul Stolnici, alcatuit din doua poligoane situate de-o parte si de cealalta a raului Cotmeana, este situat în zona forestieră de câmpie, în Câmpia Burdea, la zona de contact cu Piemontul Cotmeana. Altitudinea variază între 190 şi 233 m, panta între 0 şi 25º, expoziţia generală fiind cea sudică. Substratul litologic este constituit dintr-un strat gros de pietrişuri levantine şi aluviuni de argilă fină. Condiţiile climatice sunt cele caracteristice zonei forestiere, subzona stejarului, cu temperatura medie de +10 grade C, cantitatea anuală de precipitaţii de 550 mm şi vânturi dominante din direcţia nord-nord-est. Solurile fac parte din clasa Luvisolurilor – preluvosol si luvosol, si Protisolurilor – aluviosol. Din punct de vedere al administatiei silvice, pădurile sunt proprietatea statului şi sunt administrate de RNP Romsilva, prin DS Argeş, OS Costeşti, UP I Stolnici, iar din punct de vedere al administraţiei de stat se află pe raza comunei Stolnici. Cca. 67 % din sit este reprezenat de paduri de cvercinee (trupul Balaceanca, pe malul drept tehnic al Cotmenei, iar pe malul stang trupurile Padurea Vlascuta si Cracul Sirului). Cca. 23 % din sit sunt ocupate de pajisti, iar cca. 10 % de lac si zonele umede adiacente.
Calitate si importanță Este printre pu inele situri desemnate pentru habitatele forestiere 91M0 (Pannonian-Balkanic turkey oak –sessile oak forests). Este printre puţinele situri desemnate pentru Emys orbicularis.De importanţă ridicată pentru Lutra lutra şi pentru speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.
Vulnerabilitate Pierderea i distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a suprapăşunatului,a lipsei păşunatului, al activităţilor de exploatare forestieră, a dragării şi drenării habitatului umed, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al turismului necontrolat, al poluării prin îngrăşăminte chimice, depozitare de deşeuri menajere sau industriale.
Tip de proprietate Pădurile sunt proprietatea statului şi sunt administrate de RNP Romsilva, prin DS Argeş, OS Costeşti, UP I Stolnici. Pajistile apartin Consiliului local al Comunei Stolnici.
Documentație ICAS, 1990, Amenajamentul OS Costesti. SG si UP I Stolnici. . Cogălniceanu, D. (1991): A preliminary report on the geographical distribution of amphibians in Romania. Review Roumain Biologie – Biologie Animal 36(1-2): 39-50. 2. Fuhn, I. E., Vancea, Şt. (1961): The fauna RPR – Reptilia. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1- 352. 3. Fuhn, I. E. (1960): The fauna RPR – Amphibia, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-289. 4. Ghira, I., Sos, T. (2009, in press). Amfibienii și reptilele din România. Ghid practic. 5. Baza de date ”Grupul Milvus” 6. Doniţă et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti INCDD Lupu G 2010-12-14 10:25:00

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
50.00
0
A
20.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-122
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70