Natura2000 - Pădurea Târgu Mureş (ROSCI0342)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0342
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Târgu Mureş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.603611
Latitudine 46.553611
Suprafață (ha) 573.80

Altitudine (m)

Minimă 339.00
Maximă 494.00
Medie 418.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
80.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1321 Myotis emarginatus P
B
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
B
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
C
A
C
A
1088 Cerambyx cerdo P
B
B
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Păduri de cvercinee de interes comunitar
Calitate si importanță Marea majoritate paduri natural fundamentale de interes comunitar, cu structuri naturale , vîrsta medie aprox. 100 de ani, în anumite zone cu exemplare seculare, asociate cu diversitate biologică corespunzătoare pădurilor climax . Pe lângă multele specii de lilieci, păsări, amfibieni , aminitim populaţiile importante de Cerambix cerdo şi Lucanus cervus. Pe o parte semnificativă pădurile sunt rezervaţii de seminţe forestiere pentru gorun - existând 2 în judeţul Mureş- reconfirmate la ultima revizuire a Catalogului Naţional al rezervaţiilor pentru seminţe forestiere (2009).
Vulnerabilitate Păduri incluse si prezent în diferite grupe funcţionale de protecţie, iar în cele bătrâne sunt prevăzute numai lucrări de conservare. Dar şi aceste păduri sunt supuse presiunii economice şi tăierile de conservare devin neprofesionale, ce vor afecta structurile naturale a pădurilor şi determină succesiuni vegetale , ce nu vor mai permite asigurarea stării favorabile de conservare a habitatelor de interes comunitar. Atv si motocicletele devin sursa de deranj pentru carnivore.
Tip de proprietate Pădurile sunt de proprietate publică, o parte de stat (cca 60 %), iar cealaltă parte este proprietatea municipiului Tg. Mures, administrate de Ocolul silvic Tg. Mures, Directia silvică Mureş.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
+
B
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea managementului este a administratorului pădurii - Direcţia silvică Tg. Mureş, monitorizată de autoritatea de meiu locală -A.P.M. Mureş.
Planuri de management al sitului Managementul pădurilor din sit este asigurat prin amenajamentul silvic al Ocolului silvic Tg. Mureş, cu menţiunea că amenajamentul nu are aviz de mediu, conform prevederilor Directivei 85/337/CEE (Directiva EIA amendată);

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-50
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70