Natura2000 - Pădurile din Silvostepa Mostiştei (ROSCI0343)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0343
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurile din Silvostepa Mostiştei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.729444
Latitudine 44.243056
Suprafață (ha) 2119.80

Altitudine (m)

Minimă 40.00
Maximă 77.00
Medie 60.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
C
B
B
70.00
A
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
D
B
C
C
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este constituit din trupurile de pădure Butucoasa (ua 74-76), Liliecii Mari (ua 72-73), Baba Ana (ua 23-43), Odaia Manciului (ua 62-69) din UP I Sohatu, OS Lehliu şi Ciuruşelu (ua 68-71), Ciornuleasa şi Tatina (ua 1-67) din UP VIII Ciornuleasa, OS Mitreni. Situl este localizat in regiunea biogeografica stepica, in tinutul Campiei Romane, subtinutul Campiei Baraganului, la o altitudine cuprinsa intre 40 si 70 m. Forma de relief este campia medie, iar configuratia terenului este plana. Din punct de vedere geologic, teritoriul se afla pe depozite loessoide de grosimi variabile (18-20m) si aluviuni depuse de-a lungul vailor, ce formeaza senuri aluvionare sau lunci. Climatul caracteristic este continental de campie caracterizat prin veri foarte calde si ierni foarte reci. Din punct de vedere fitoclimatic arboretele de cvercete xerofile reprezentative pentru sit sunt situate in zona de silvostepa (Silvostepa Mostistei) si valorifica potentialul stational, tipul de sol cu raspandirea cea mai mare fiind cernoziomul cambic (clasa molisoluri). Se remarca starea de conservare foarte buna a tipului de habitat reprezentativ 91 IO in cazul tuturor trupurilor, mai ales in Rezervatia Ciornuleasa (73, 2 ha)si partial in Padurea Baba Ana. Procentul cel mai mare de arborete fundamental naturale se inregistreaza in cazul urmatoarelor trupuri de padure: Butucoasa (90%), Ciuruselu (82%), Odaia Manciului (81%). Pe ansamblul sitului ponderea acestor arborete cu caracter natural fundamental reprezinta 37%. Tipul de statiune predominant este Silvostepa mijlocie de stejarete xerofite, de stejar brumariu, Bs, cernoziom puternic levigat, pe loess. Tipul de sol este cernoziom cambic tipic (clasa molisoluri). Factorii stationali sunt favorabili biocenozelor forestiere locale, speciile favorizate fiind stejarul brumariu, in amestec cu garnita si cerul . Pe 45% din suprafata sitului vegeteaza arborete naturale, diferenta fiind detinuta de plantatii cu specii alohtone - salcam, stejar rosu, malin american, etc. Arboretele care nu valorifica corespunzator potentialul stational sunt artificiale, in majoritate arborete de salcam (aproximativ 30% din suprafata totala) a caror substituire se impune si este preconizata. Arboretele naturale, care detin cca. 45 % din sit, apartin tipurilor de padure 8111 Stejarete de stejar brumariu pur pe cernoziomuri puternic levigate, cu substrat de loes si 8432 Amestec de stejar brumariu cu cer si garnita. Din punct de vedere al sistemului romanesc de clasificare a habitatelor, se incadreaza la tipurile R4157-Paduri(raristi) danubian - vest-pontice de stejar brumariu cu artar tatarasc si R4156 - Paduri danubian-balcanice de stejar brumariu, cer si garnita cu artar tatarasc. Etajul arborescent este constituit predominant din stejar brumariu (Quercus pedunculiflora), iar in diferite proportii de participare apar cerul (Q. cerris), artarul (Acer campestre), ulmul de camp (Ulmus minor), parul paduret (Pyrus pyraster), garnita (Q. frainetto), mojdreanul (Fraxinus ornus). Subarboretul are o acoperire aproape continua si este constituit predominant din artar tatarasc (Acer tataricum)(60-70%), paducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa), lemn cainesc (Lygustrum vulgare), maces (Rosa canina), salba moale (Euonymus europaeus), etc. Flora erbacee este reprezentata de Glechoma hirsuta, Asparagus tenuifolius, Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Physalis alkekengi, etc.
Calitate si importanță Sit important pentru acoperirea geografica corespunzatoarea a habitatului 91I0* si pentru prezenta populatiilor speciilor Cerambyx cerdo, Lucanus cervus şi Morimus funereus.
Vulnerabilitate Fenomenul de uscare a arboretelor de varsta mare este prezent din ce in ce mai frecvent. Apropierea localităţilor, accesibilitatea uşoară a pădurilor pe intreg perimetrul, nevoia de lemn de foc care genereaza taieri ilegale, extinderea si promovarea arboretelor din salcam, stejar rosu si alte specii forestiere alohtone, păşunatul în pădure, constituie principalele puncte sensibile ale agresiunii antropice.
Tip de proprietate Padurile din sit se (cu exceptia a cca 10 ha din Sohatu care au fost retrocedate prin Legea 1/2000 fostilor proprietari) afla in proprietate publica de stat, fiind administrate de RNP Romsilva prin doua ocoale silvice (Mitreni si Lehliu) ale Directiei Silvice Calarasi.
Documentație Amenajamente I.C.A.S.,2004: Ocolul Silvic Mitreni, Ocolul silvic Lehliu; Donita et al, 2005: Habitatele din Romania

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
3.47

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 3.47 2.323.-Pădurea Ciornuleasa

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Padurile proprietate publica de stat din sit sunt administrate de RNP Romsilva prin ocoalele silvice Mitreni si Lehliu ale Directiei Silvice Calarasi.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-125
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-126
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-138
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70