Natura2000 - Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti (ROSCI0344)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0344
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.252500
Latitudine 44.921111
Suprafață (ha) 4312.60

Altitudine (m)

Minimă 201.00
Maximă 485.00
Medie 317.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
35.00
A
C
A
B
4.20
B
C
B
B
3.00
A
C
A
B
3.50
A
C
A
B
0.20
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.20
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 2.00
N16 - Păduri caducifoliate 98.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti aparţine Piemontului Cândeşti (estul Podişului Getic), fiind localizat între pârâul Valea Potopului, în vest, şi râul Dâmboviţa (judeţul Dâmboviţa), in est. Din punct de vedere administrativ se află în raza ocoalelor silvice Hulubeşti, Găeşti, Târgovişte şi Sturzeni. Situl se găseşte în raza administrativă a următoarelor comune: trupul de pădure nordic - comunele Măneşti, Ludeşti şi Hulubeşti; trupul de pădure central – comunele Lucieni şi Cobia, trupul de pădure sudic – comunele Crângurile, Gura Foii şi Cobia. Din punct de vedere geologic situl se caracterizează prin existenţa depozitelor loessoide în locurile plane şi a „stratelor de Cândeşti”, pe versanţi. Hidrologic, situl se află în bazinul hidrografic al râului Dâmboviţa, între acesta şi pârâul Potopul, cu o scurgere orientată de la nord la sud. Expoziţia generală este predominant estică sau vestică, deci parţial însorită sau parţial umbrită. Altitudinea variază între 200 m în sud şi 600 m în nord. După clasificarea Koppen, teritoiul sitului este situat în provincia climatică D.f.b.x., deci într-un climat ploios, cu precipitaţii în tot cursul anului (valorile medii anuale variază între 560 mm şi 780 mm), temperatura medie a lunii celei mai calde sub 220C, dar cel puţin 4 luni ea depăşeşte 100C (temperatura medie anuală variază în jurul valorii de 100C). Solurile de pe teritoriul studiat (predominant luvisoluri, cambisoluri şi protosoluri), în condiţii climatice normale (temperatură, vânt, precipitaţii) oferă condiţii bune de vegetaţie habitatelor forestiere din această zonă. Arboretele afectate de factori destabilizatori ocupă cca. o treime din situl Hulubeşti. Aceşti factori au, totuşi, în general, o intensitate slabă. Principalii factori destabilizatori sunt: - tulpinile nesănătoase, datorate regenerării repetate din lăstari; - fenomenul de uscare în arboretele de cvercinee şi salcâm; Alţi factori destabilizatori acţionează izolat, fiind vorba de rupturi de zăpadă şi vânt, atacuri de vătămători şi alunecări de teren. Aceştia se manifestă în special în condiţii climatice extreme (secete prelungite, ploi abundente, temperaturi foarte scăzute, geruri timpurii sau târzii, etc). Principalele clase de habitate din sit sunt padurile de foiase (97%), pajiştile seminaturale umede (2%), apele dulci continentale curgătoare (1%). Sub raport fitoclimatic, situl se incadraza in etajul nemoral al padurilor de foiase, subetajele fagetelor colinare, in partea de nord a sitului, cu altitudini de pana la 600m, si al padurilor de cvercinee - gorun, cer, stejar - , in partea mai josa a sitului si in sud, unde vine in contact cu campia Gaesti.
Calitate si importanță Situl este reprezentativ pentru habitatele forestiere din subcarpatii Getici, fiind localizat in Piemontul Candesti, in partea estica a Podisului Getic. Situl este acoperit in cvasitotalitate de paduri, cele mai reprezentative si larg raspandite habitate de interes comunitar fiind fagele colinare (9130), pădurile dacice de stejar şi carpen (91Y0), padurile de gorun cu carpen (9170) si padurile balcanice-panonice cu gorun, cer (91M0). La acestea se adauga si alte habitate care detin suprafete mai restranse.
Vulnerabilitate Arboretele afectate de factori destabilizatori ocupă cca. o treime din sit. Aceşti factori au, totuşi, în general, o intensitate slabă. Principalii factori destabilizatori sunt: - tulpinile nesănătoase, datorate regenerării repetate din lăstari; - fenomenul de uscare în arboretele de cvercinee şi salcâm; Alţi factori destabilizatori acţionează izolat, fiind vorba de rupturi de zăpadă şi vânt, atacuri de vătămători şi alunecări de teren. Aceştia se manifestă în special în condiţii climatice extreme (secete prelungite, ploi abundente, temperaturi foarte scăzute, geruri timpurii sau târzii, etc). Alti factori care au o influenta negativa asupra starii de conservare a habitatelor sunt utilizarea de specii alohtone pentru plantare, fructificarea slaba a speciilor de cvercinee ceea ce ingreuneaza procesul de regenerare pe cale naturala a arboretelor, diversificarea formelor de proprietate asupra padurilor, taierile ilegale de arbori, aplicarea unor masuri silviculturale defectuase.
Tip de proprietate In prezent padurile se afla in proportie de peste 90 % in proprietatea publica a statului. Restul padurilor si terenurile neforestiere apartin locuitorilor comunitatilor din proximitatea sitului.
Documentație Amenajamentele ocoalelor silvice Hulubeşti, Găeşti, Târgovişte şi Sturzeni;

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
-
A
5.00
-
B
100.00
-
A
100.00
-
A
1.00
-
A
1.00
-
B
10.00
-
B
15.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
-
A
25.00
-
A
25.00
-
A
25.00
-
B
5.00
-
B
5.00
-
B
5.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-111
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70