Natura2000 - Perşani (ROSCI0352)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0352
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Perşani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.281667
Latitudine 45.753611
Suprafață (ha) 2260.80

Altitudine (m)

Minimă 500.00
Maximă 740.00
Medie 590.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis C
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis C
A
Reptile
1283 Coronella austriaca C
A
Reptile
1281 Elaphe longissima C
A
Mamifere
1203 Hyla arborea C
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Reptile
2469 Natrix natrix C
A
Mamifere
1197 Pelobates fuscus C
A
Reptile
1256 Podarcis muralis C
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
A
Mamifere
1210 Rana esculenta C
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
A
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Muntii Persani, care inchid la vest Tara Barsei, se prezinta ca o punte intre Carpatii Orientali, din care fac parte, si Carpatii Meridionali.Se intind pe o suprafata de circa 1000 kmp. Valea Sinca, continuata cu cea a Barsei, desparte la sud muntii Persani de masivele Fagaras si Piatra Craiului. La nord, par a fi o prelungire a muntilor Harghita, de care ii desparte totusi aliniamentul ce porneste de la comuna Meresti, trece pe la sud de localitatea Lueta, peste vaile Varghisului si Cormosului, pana la confluenta acestuia din urma cu valea Fierarului. Limita lor estica se situeaza de-a lungul depresiunii Tarii Barsei(Culoarul Maierus), continuata cu cea a Baraoltului, iar cea vestica este data de catre depresiunile Tarii Oltului(Fagarasului) si Homoroadelor.
Calitate si importanță Sit de importanţă majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus, Ursus arctos şi Lynx lynx, care din punct de vedere funcţional serveşte ca coridor ecologic între SCIurile existente Munţii Făgăraş şi Pădurea Bogăţii. Împreună cu SCIul existent Pădurea Bogăţii ar funcţiona ca şi coridor ecologic pentru carnivore mari între Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 9130 (Asperulo-Fagetum beech forests) şi 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests). De importanţă ridicată şi pentru Lutra lutra, şi speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.
Vulnerabilitate Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de exploatare forestieră, al activităţilor industriale, al exploatării miniere de suprafaţă şi subterane, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al turismului necontrolat, al poluării prin îngrăşăminte chimice, depozitare de deşeuri menajere sau industriale. Periclitarea speciilor prin comerţul ilegal, colectare şi/sau braconaj al speciilor protejate.
Documentație 1. Cogălniceanu, D. (1991): A preliminary report on the geographical distribution of amphibians in Romania. Review Roumain Biologie – Biologie Animal 36(1-2): 39-50. 2. Fuhn, I. E., Vancea, Şt. (1961): The fauna RPR – Reptilia. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-352. 3. Fuhn, I. E. (1960): The fauna RPR – Amphibia, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-289. 4. Ghira, I., Sos, T. (2009, in press). Amfibienii și reptilele din România. Ghid practic. 5. Ghira, I., Venczel M., Covaciu-Marcov, S. D., Mara G., Ghile, P., Hartel T., Török Zs., Farkas L., Rácz T., Farkas T., Brad, T. (2002): Mapping of Transylvanian herpetofauna. Nymphaea – Folia Naturae Bihariae 29: 145-202. 6. Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soulé, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg 2006. - Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe, A&W ecological consultants, Veenwouden, The Netherlands, Icas Wildlife Unit, Brasov, Romania. 7. Baza de date ”Grupul Milvus” 8. Doniţă et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
0
B
40.00
-
A
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-75
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70