Natura2000 - Platforma Cotmeana (ROSCI0354)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0354
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Platforma Cotmeana

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.431389
Latitudine 44.974167
Suprafață (ha) 12528.90

Altitudine (m)

Minimă 198.00
Maximă 549.00
Medie 426.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
75.00
25.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
16.00
A
C
B
B
30.00
B
B
B
B
28.00
A
B
B
B
4.00
A
B
B
B
0.50
B
C
B
B
0.00
D
0.00
D
0.50
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus C
B
B
C
B
1089 Morimus funereus P
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 5.00
N15 - Alte terenuri arabile 5.00
N16 - Păduri caducifoliate 90.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl, in suprafata de cca. 12 529 ha, contine in linii mari fond forestier aflat in in administrarea OS Cotmeana (DS Arges) si OS Stoiceni (DS Valcea). Este situat pe platforma Cotmeana, un podis de geosinclinal pe structura monosinclinala si cutata, format din faze plioceno-cuaternare de tip Candesti. Platforma apare ca un podis aproape neted, destul de larg, cu o inclinare de la nord la sud, strabatut de vai divergente care se adancesc de la nord la sud. Padurile se afla predominant pe versanti si mai putin pe platouri si pe vai. Vaile din cuprinsul sitului apartin bazinelor raurilor Vedea, Arges si Olt. Solurile apartin claselor Luvisoluri - luvosol - si Cambisoluri - eutricambosol. In lungul cursurilor de apa sunt Aluvosoluri. Din punct de vedere fitoclimatic, situl este situat in doua etaje de vegetatie - etajul deluros al gorunetelor, fagetelor si amestecurilor de gorun -fag si etajului deluros de cvercete - gorun, garnita, cer si amestecuri dintre ele. O caracteristica importanta a teritoriului este gradul foarte ridicat de fragmentare a padurilor. Padurile de tip natural fundamental detin peste 78 % din suprafata padurilor, ceea ce denota o stare de conservare favorabila a acestora. Cca. 80 % din suprafata padurilor se incadreaza in tipuri de habitate de interes comunitar pentru care la Seminariile biogeografice din iunie 2008 de la Sibiu s-a acordat calificativul IN MOD. De aceea consideram ca prin propunerea acestui sit se aduce o contributie majora la imbunatatirea retelei N 2000 in Romania.
Calitate si importanță In raport cu inventarul unităţilor tipologice fundamentale ale României, suprafaţa totală a sitului de 12.529 ha, concentrează: - 2 (20 %) din cele 10 etaje fitoclimatice, - 27 (13 %) din cele 212 tipuri de staţiuni forestiere, - 12 (24 %) din cele 50 formaţii forestiere, - 31 (10 %) din cele 306 tipuri de pădure, - 13 (3 %) din cele circa 450 unităţi edafice, In comparaţie cu suprafaţa regiunii continentale din România de 24.303 Kmp, cu 17 tipuri de habitate forestiere protejate, din care 7 prioritar protejate, cele 7 tipuri de habitate forestiere protejate identificate - respectiv cinci din regiunea biogeografică continentală şi două din regiunea biogeografică alpină: 9130, 9170, 91E0*, 91M0, 91Y0, 91V0, 92A0 – reprezintă 41 %, iar un tip de habitat forestier prioritar protejat reprezintă (6 %) (Cr. D. Stoiculescu, 1999; Anonimus, 2005; N. Doniţă et al, 2005-a, 2005-b).
Vulnerabilitate Zona colinară deşi de maximă fragmentare, deţine încă păduri mai puţin antropizate şi mari concentraţii de habitate. Aspectul dantelat al lizierei, culoarele despădurite din lungul reţelei hidrografice, precum şi existenţa în partea de vest a sit-ului a terenurilor arabile ivite pe locul pădurilor de odinioară, ca şi mulţimea localităţilor, demonstrează agresiunea veche şi durabilă asupra pădurii. Alte elemente care definesc impactul antropic actual rezultă şi din dificultatea delimitării zonei nealterate sau puţin alterate a sitului constituită din zece poligoane al căror perimetru este de 521,093 Km. Şoseaua Naţională Piteşti-Rm.Vâlcea traversează situl pe lungimea de circa 17 km, la distanţă de circa 1 – 2 km de limita NE a acestuia. Sectoarele cursurilor de apă din fondul forestier, caracterizate printr-un regim torenţial, au fost în parte barate prin lucrări de corectarea torenţilor.
Tip de proprietate Ca urmare a aplicării legilor proprietăţii, în prezent circa 85 % din suprafaţa pădurilor de 12.725,1 ha este deţinută de stat şi este administrată prin Ocoalele Silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA Cotmeana (Direcţia Silvică Piteşti) şi Stoiceni (D.S. Vâlcea). Restul, de circa 15 % din suprafaţa pădurilor a fost restituită, cu precădere pe lângă localităţi, unui număr de cca. 4.000 mici proprietari care, în cvasitotalitate, deţin proprietăţi de sub un hectar, administrate tot de ocoalele silvice amintite.
Documentație Anonimus, 2005: Tratatul de aderare. Cap. 22 Mediu. Revizuit pe baza negocierilor de aderare ale României şi Bulgariei. Brusseles, 24. ian. 2005. Text computerizat: 152 pp. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriş I.-A., 2005-a: Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică. Bucureşti, 496 pp. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu Mihaela, Mihăilescu Simona, Biriş I.-A., 2005-b: Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România şi Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)-2006. Editura Tehnică Silvică. Bucureşti, 95 pp. Păun, Gh., 1997: Amenajamentul U.P. IV Cuca. Manuscris I.C.A.S. Piteşti, 418 pp + 2 hărţi. Păun, Gh., 1997: Amenajamentul U.P. V Trepteni. Manuscris I.C.A.S. Piteşti, 358 pp + 2 hărţi. Păun, Gh., 1997: Amenajamentul U.P. VI Stoileşti. Manuscris I.C.A.S. Piteşti, 520 pp + 2 hărţi. Păun, Gh., 2003: Amenajamentul Ocolului Silvic Cotmeana. Studiu general. Manuscris I.C.A.S. Bucureşti, 226 pp + 3 hărţi. Stoiculescu, Cr. D., 1999: Pădurile virgine şi cvasivirgine româneşti, un patrimoniu natural european de excepţie. In: Revista pădurilor, An. 114, nr. 2, p: 14 – 22.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
B
100.00
-
B
10.00
-
A
100.00
-
A
2.00
-
A
100.00
-
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
B
50.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-97
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-98
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-109
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-110
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70