Natura2000 - Porumbeni (ROSCI0357)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0357
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Porumbeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.162222
Latitudine 46.273056
Suprafață (ha) 7051.70

Altitudine (m)

Minimă 398.00
Maximă 934.00
Medie 649.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
92.00
8.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus C
C
A
C
A
1354 Ursus arctos C
C
A
C
A
1355 Lutra lutra C
C
B
C
B
1324 Myotis myotis C
C
B
C
C
1307 Myotis blythii C
C
B
C
C
1303 Rhinolophus hipposideros C
C
B
C
C
1308 Barbastella barbastellus C
C
B
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis C
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis C
C
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus C
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia C
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis C
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Mamifere
1201 Bufo viridis C
A
Reptile
1283 Coronella austriaca C
A
Mamifere
1203 Hyla arborea C
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Reptile
2469 Natrix natrix C
A
Mamifere
1197 Pelobates fuscus C
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda C
A
Mamifere
1213 Rana temporaria C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 20.00
N16 - Păduri caducifoliate 74.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 6.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Zonă forestieră de importanţă majoră pentru carnivorele mari, Canis lupus, Ursus arctos – habitat caracteristic al acestora în regiunea biogeografică Continentală.
Calitate si importanță Sit de importanţă majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus, Ursus arctos – habitat caracteristic al acestora în regiunea biogeografică Continentală şi zonă de concentrare pentru specia Ursus arctos în perioada de hiperfagie (sfârşit de vară-toamnă). Împreună cu celelalte situri propuse pentru speciile de carnivore mari în regiunea biogeografică Continentală, situl are scopul principal de a conserva un procentaj reprezentativ din habitatul Continental specific acestor specii, şi anume Subcarpaţii Vestici ai Carpaţilor Orientali. Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 9130 (Asperulo-Fagetum beech forests) şi 91Y0 (Dacian oak & hornbeam forests). Sit de importanţă ridicată pentru speciile de lilieci listate. De importanţă ridicată şi pentru Lutra lutra, şi speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.
Vulnerabilitate Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a supracositului, a lipsei cositului, a suprapăşunatului, a lipsei păşunatului, al activităţilor de exploatare forestieră, a dragării şi drenării habitatului umed, al activităţilor industriale, al exploatării miniere de suprafaţă şi subterane, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al turismului necontrolat. Periclitarea speciilor prin comerţul ilegal, colectare şi/sau braconaj al speciilor protejate. Dezvoltarea infrastructurală între localităţile Porumbenii Mari şi Dejuţiu ar întrerupe culoarul de deplasare al speciilor de carnivore mari în zonă.
Documentație 1. Cogălniceanu, D. (1991): A preliminary report on the geographical distribution of amphibians in Romania. Review Roumain Biologie – Biologie Animal 36(1-2): 39-50. 2. Fuhn, I. E., Vancea, Şt. (1961): The fauna RPR – Reptilia. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-352. 3. Fuhn, I. E. (1960): The fauna RPR – Amphibia, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti 1-289. 4. Ghira, I., Sos, T. (2009, in press). Amfibienii și reptilele din România. Ghid practic. 5. Ghira, I., Venczel M., Covaciu-Marcov, S. D., Mara G., Ghile, P., Hartel T., Török Zs., Farkas L., Rácz T., Farkas T., Brad, T. (2002): Mapping of Transylvanian herpetofauna. Nymphaea – Folia Naturae Bihariae 29: 145-202. 6. Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soulé, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg 2006. - Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe, A&W ecological consultants, Veenwouden, The Netherlands, Icas Wildlife Unit, Brasov, Romania. 7. Baza de date ”Grupul Milvus” 8. Doniţă et al. 2005. Habitatele din România, Editura Tehnica Silvica, Bucuresti 9. Baza de date a APLR.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
80.00
0
B
20.00
-
A
5.00
-
A
90.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-51
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-63
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70