Natura2000 - Pricop - Huta - Certeze (ROSCI0358)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0358
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pricop - Huta - Certeze

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.515556
Latitudine 47.960833
Suprafață (ha) 3162.00

Altitudine (m)

Minimă 268.00
Maximă 1104.00
Medie 600.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
50.00
50.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
43.00
A
C
B
B
23.00
B
C
B
B
2.00
C
C
B
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1304 Rhinolophus ferrumequinum P P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
A
C
A
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde o arie din vestul Munţilor Oaşului cu piemontul aferent. Masivul este vulcanic, cu andezite şi piroclastite. Pasul Huta, cuprins în sit, este pe cumpăna apelor între afluenţi ai Turului şi ai Tisei. Clima este răcoroasă şi umedă. Vegetaţia este dominată de făgete cu carpen; apar şi numeroase pajişti şi fâneţe.
Calitate si importanță Important pentru lilieci şi amfibieni (mai ales populaţii vestice de Triturus montandoni).
Vulnerabilitate Vulnerabil la potenţiala schimbare a modului de întrebuinţare a terenurilor; traficul rutier poate fi un pericol pentru amfibieni.
Documentație Amenajamentul U.P. I Huta, O.S. Sighetu Marmaţiei, D.S. Baia Mare, 1995 Amenajamentul U.P. I Bixad, O.S. Negreşti-Oaş, D.S. Satu Mare, 2006

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
+
A
10.00
-
A
2.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-12
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-11
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70