Natura2000 - Prigoria - Bengeşti (ROSCI0359)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0359
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Prigoria - Bengeşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.651667
Latitudine 45.071389
Suprafață (ha) 2489.50

Altitudine (m)

Minimă 293.00
Maximă 518.00
Medie 417.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.70
C
C
C
C
16.00
A
C
B
B
11.00
A
C
B
B
2.00
B
C
B
B
11.00
B
C
B
B
0.50
B
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1084 Osmoderma eremita P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Din punct de vedere geologic, situl apartine formatiunilor sedimentare din Piemontul Motrului. La sfarsitul pliocenului, ca urmare a miscarilor epirogenetice, sectorul Piemontului Motrului, cu fundament carpatic, a fost acoperit de o cuvertura groasa de prundisuri, nisipuri, argile. Pe vaile principale apar larg dezvoltate terasele aluvionare alcatuite din prundisuri, nisipuri si cuverturi de luturi argilo-deluviale. Substratul litologic este constituit din straturi alterne de marne, argile si luturi. Altitudinea variază între 298 m, pe valea Bucium, şi 510 m, în apropierea dealului Cârligei. Înclinarea terenului este în general sub 16º şi expoziţia predominantă este însorită şi parţial însorită. Geomorfologic, situl este raspandit in principal in treimea mijlocie a raului Gilort, din Piemontul Motrului. Situl face parte din perimetrul bazinului raului Gilort, ce brazdeaza teritoriul acestuia de la nord la sud. Dupa Koppen, teritoriul apartine provinciei climatice Dfbx, cu veri moderate si ierni mai aspre, iar temperatura medie a celei mai calde luni nu trece de 22ºC. Situl apartine sectorului climatic de tip continental de dealuri, incadrat in formula IIBp6. Temperatura medie anuala este 10.2 ºC, media anuala a precipitatiilor este 756mm/an. Predominante sunt vanturile ce bat din directia N, NE, S si SV. Conditiile climatice sunt favorabile padurilor de cvercinee si fag. Principalele tipuri de sol sunt din clasa luvisolurilor, si anume luvosoluri. Pădurile sitului sunt situate în întregime în etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD3) si detin peste 98% din sit. Bazinul hidrologic în care se încadrează situl este cel al râului Gilort, care trece prin N-V ariei. Râurile interne sunt Cornetu, Valea Mare, Ariciul, Bucium, Ţigăncii, ce colectează pârâurile de pe întreg teritoril sitului. Din punct de vedere al administaţiei silvice, pădurile sunt proprietatea statului şi sunt administrate de RNP Romsilva prin D.S. Gorj, O.S. Polovragi (U.P. IV Bengeşti, U.P. V Prigoria), iar din punct de vedere al administratiei de stat se afla pe raza comunelor Bengeşti şi Prigoria. Amenajamentul U.P. IV Bengeşti, O.S. Polovragi, 2002
Calitate si importanță Situl prezinta o importanta deosebita pentru habitatele: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 - 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen si 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, precum si pentru prezenta speciei Osmoderma eremita (Coleoptera).
Vulnerabilitate Factorii destabilizatori se grupeaza astfel:factori antropici (taieri anticulturale-crang, impaduriri in statiuni improprii etc.), atitudinea de indiferenta si neglijenta fata de ecosistem (incendieri, pasunat); factori climatici si stationali (sezon scurt de vegetatie, geruri timpurii si tarzii, acidificarea solului, alunecari si eroziuni); factori biotici (vanatul-capriorul, mistretul; insectele defoliatoare)
Tip de proprietate In acest sit au proprietati atat statul, cat si persoane fizice si juridice.
Documentație Amenajamentul U.P. IV Bengeşti, O.S. Polovragi, 2002 Amenajamentul U.P. V Prigoria, O.S. Polovragi, 2002 Dr. E. Niţu: Date Raport 2010.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
B
-
A
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-108
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70