Natura2000 - Râul Negru (ROSCI0374)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0374
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Râul Negru

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.215556
Latitudine 46.014444
Suprafață (ha) 1001.40

Altitudine (m)

Minimă 522.00
Maximă 629.00
Medie 536.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1337 Castor fiber 100-150 i C C
B
C
C
C
1355 Lutra lutra C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Râului Negru, care este de departe cel mai important afluent de pe cursul superior al Râului Olt (izvor - Racoş). În apropiere de izvoare cursul este caracterizat de pante mari. Odată cu ieșirea în câmpia depresionară, pantele scad brusc, menținându-se constant la valori foarte reduse. Acest fapt determină un curs meandrat, cu maluri formate din depozite sedimentare fine, ideale pentru instalarea castorului. Această caracteristică o au și numeroșii afluenți ai Râului Negru. Datorită debitelor reduse ale afluenţilor majoritatea familiilor de castor au construit baraje,în vederea imbunătățirii condițiilor hidrologice.
Calitate si importanță Situl este considerat unic pe cursul Oltului, niciun alt bazin hidrografic din România nu conține un număr așa de însemnat de baraje create de castor. Din păcate caracterul natural al cursurilor de apă a fost alterat ca urmare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare (îndiguiri, decolmatări, etc).
Vulnerabilitate Menținerea în condiții normale a digurilor de pământ presupune efectuarea cu o anumită regularitate a lucrărilor de întreținere. Acestea sunt principalul factor distructiv asupra habitatului castorului, întrucât presupun îndepărtarea vegetației și implicit distrugerea adăposturilor de castor. Se impune găsirea unor soluții urgente și implementarea unui management ferm în vederea armonizării intereselor de protecție și conservare a biodiversității cu cele agricole. Un alt factor negativ îl constituie creșterea animalelor. Deși zona nu prezintă un risc major din partea prădătorilor (carnivore mari), numărul de câini arondați stânelor este de multe ori prea mare, determinând o presiune crescută asupra familiilor de castor.
Tip de proprietate Majoritatea suprafețelor de teren cuprinse în sit se află în proprietatea statului.
Documentație Claudiu PAȘCA (ICAS Braşov), Georgeta IONESCU (ICAS Braşov), George SÂRBU (ICAS Braşov), Marius POPA (ICAS Braşov), ”Cercetări privind eco-etologia castorului (Castor fiber) în România” Claudiu PAȘCA (ICAS Braşov), George SÂRBU (ICAS Braşov) - Evaluări în teren, 2009-2010;

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
-
C
15.00
-
A
40.00
-
A
40.00
-
A
25.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
B
5.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl nu are custode.
Planuri de management al sitului Situl nu are intocmit plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-65
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-76
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-77
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70