Natura2000 - Râul Siret între Paşcani şi Roman (ROSCI0378)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0378
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Râul Siret între Paşcani şi Roman

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.930000
Latitudine 47.057222
Suprafață (ha) 3711.00

Altitudine (m)

Minimă 174.00
Maximă 340.00
Medie 199.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
61.00
39.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra C
C
B
C
B
1324 Myotis myotis C
C
B
C
B
1323 Myotis bechsteini P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus C
C
B
C
B
1188 Bombina bombina C
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
C
C
C
1220 Emys orbicularis P
C
C
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1134 Rhodeus sericeus amarus C
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia C
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru trei specii de mamifere de interes conservativ alături de cinci specii de reptile şi amfibieni şi două specii de peşti de asemnea de interes conservativ.
Calitate si importanță Peisaj cu capacitate mare de recuperare de-a lungul cursului superior a râului Siret, reprezentată de meandre, zone împădurite şi păşuni mezofile. Râul este populată de Lutra lutra iar în canalele şi braţuri moarte speciile de peşti Rhodeus sericeus amarus, Cobitis taenia sunt prezente. Râul şi împrejurimile sale par importante pentru speciile migratoare de păsări ca de exemplu Ciconia nigra sau Falco vespertinus. Este printre puţinele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importanţă ridicată şi pentru speciile de amfibieni Bombina şi Triturus.
Vulnerabilitate Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor de agricultură, a dragării şi drenării habitatului umed, al activităţilor industriale, al exploatării miniere de suprafaţă, al dezvoltării teritoriale, a circulaţiei, al poluării prin îngrăşăminte chimice, depozitare de deşeuri menajere sau industriale.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl propus este în cea mai marte parte inclus în SPA Lunca Siretului Mijlociu, declarat prin HG 1284/2007.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
10.00
-
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului SPA Lunca Siretului Mijlociu, în care este inclus în cea mai mare parte SCI-ul propus, este atribuit în custodie Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Roman. Regulamentul SPA este elaborat şi înaintat spre aprobare MMP. Planul de management este în curs de elaborare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-30
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-42
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-43
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70