Natura2000 - Râul Târgului - Argeşel - Râuşor (ROSCI0381)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0381
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Râul Târgului - Argeşel - Râuşor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.058889
Latitudine 45.449444
Suprafață (ha) 13213.30

Altitudine (m)

Minimă 760.00
Maximă 2411.00
Medie 1325.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
37.10
A
C
B
B
0.30
A
C
B
B
6.50
A
C
B
B
28.10
A
C
B
B
0.01
D
0.02
B
C
B
B
0.05
B
C
B
0.10
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
0.05
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni RC
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4014 Carabus variolosus P
C
B
C
B
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
1762 Arnica montana 500-1000 i
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina 300-1000 i
A
Plante
Saponaria pumilio 20-100 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Raul Targului-Argesel-Rausor este localizat in partea nordica a judetului Arges, pe clina sudica a Muntilor Iezer, din Masivul Fagaras. Din punct de vedere geomofologic, situl este situat in zona montana si premontana a Muntilor Iezer, doar extremitatea nord estica a sitului este situata la nord de raul Dambovita, spre culmea Tamas, dintre Masivul Piatra Craiului si Masivul Fagaras. Unitatile morfologice de relief sunt: versantii, vaile, platourile si luncile. Versantii reprezinta unitatea morfologica dominanta, cu inclinare medie pana la puternica si foarte puternica. Altitudinea sitului variaza de la cca. 800 m (in ua 50, UP III Leresti, OS Campulung) la peste 2000 m in Iezerul Mic, Muchea Vacarea (2319 m Piscul Catunului). Vegetatia forestiera urca pana la cca 1950 m (ua 31 C, UP IV Rausor, OS Campulung). Expozitia generala a sitului este sudica, cu expozitii de detaliu predominant sudice, estice, vestice. Substratul geologic este constituit din roci cristaline intens metamorfozate in Muntii Iezer si din calcare si conglomerate calcaroase in culoarul vaii Dambovita. In aceste conditii, in functie de panta, s-au format soluri superficiale, cu roca la zi, foarte superficiale pana la superficiale, excesiv scheletice, pe versantii cu inclinare mare, si soluri mijlociu profunde pana la profunde, pe versantii cu inclinare slaba spre moderata. Reteaua hidrografica este foarte bogata, cu curgere de la nord spre sud, fiind constituita din Raul Targului cu afluentul sau Rausor, Argeselul, Rausorul si Dambovita. Pe Raul Targului a fost construit lacul de acumulare Rausor, amonte de localitatea Leresti. Climatul este temperat -continental, specific etajului montan, influentat de etajarea altitudinala a sitului, de orientarea si inclinarea versantilor, ceea ce duce la etajarea climatica a teritoriului si la aparitia unei diversitati de topoclimate. Solurile apartin preponderent claselor cambisoluri si spodosoluri (peste 97%). Pe suprafete restranse apar si soluri rendzinice, dezvoltate pe substrate calcaroase. Vegetatia sitului este influentata de dezvoltarea altitudinala a a climei si a solurilor, fiind specifica urmatoarelor etaje: etajul alpin (la altitudini de peste 1900 m, in golul alpin Iezer, la obarsia paraului Rausor); etajul subalpin (la altitudini cuprinse intre 1700 (1800) m si 2000 m, la obarsia paraului Rausor); etajul boreal al molidisurilor (la altitudini de peste 1300 si pana la cca. 1700-1800 m); etajul nemoral al padurilor de amestec de fag cu rasinoase si a fagetelor). Principalele clase de habitate identificate in sit, pe baza informatiilor din teren, precum si a analizei GIS a ortofotoplanurilor si a informatiei din CLC 2006, sunt padurile (80%), ape dulci continentale curgatoare si statatoare (1,6%), pajisti alpine si subalpine (5%), pajisti seminaturale umede (4,6%), tufarisuri alpine si subalpine (5,2%), stancarii (0,2%), alte terenuri (3,4%), constructii industriale (0,1%).
Calitate si importanță Sit important, între altele, şi pentru amfibieni: buhaiul de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata) şi tritonul carpatin (Triturus montandoni), acesta din urmă având populaţii bogate în unele puncte ale sitului.Situl Râul Târgului-Argeşel-Râuşor este important pentru biodiversitate din urmatoarele motive: i). habitatele forestiere 9410 si 91V0 pentru care s-a solicitat desemnarea de situri suplimentare in regiunea biogeografica alpina; ii). speciile de carnivore mari - urs, lupo ,ras- pentru care s-a solicitat desemnarea de situri suplimentare; iii). culoar ecologic pentru carnivore, asigurand conectivitatea Masivului Fagaras (Muntii Iezer) cu Masivele Piatra Craiului si Bucegi ( Muntii Leaota); iv). specii de amfibieni si de nevertebrate.
Vulnerabilitate Între factorii de impact antropic se numără: exploatări forestiere, traficul rutier (ce afectează amfibienii, mai ales în zona lacului de baraj Râuşor), turismul necivilizat (ducând la poluare cu deşeuri).
Documentație Observaţii în teren, 2008. Iftime, A., Iftime, O., Pop, D. A., 2009. Observations on the herpetofauna of the Iezer-Păpuşa Massif (southern Carpathians, Romania). Herpetozoa (Wien), 22(1/2): 55-64; Mâciu, M., Chioreanu, A., Văcaru, V., ed., 1982. Enciclopedia geografică a României. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 847 pp.; Ghinea, D., 2002. Enciclopedia geografică a României. Ed. Enciclopedică, Bucureşti 1456 pp.Amenajamentul OS Campulung (UP III, Leresti, UP IV Rausor, UP V Voina, UP VI Argesel), ICAS, 2006; Amenajamentul OS Rucar (UP II, UP III), ICAS, 1997;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.04
0.01

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.04 M-Piatra Craiului
* 0.01 2.133.-Lacul Iezer

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-
A
95.00
-
A
5.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
+
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-86
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-87
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70