Natura2000 - Sărăturile de la Foeni - Grăniceri (ROSCI0388)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0388
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Sărăturile de la Foeni - Grăniceri

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 20.889444
Latitudine 45.429722
Suprafață (ha) 177.10

Altitudine (m)

Minimă 71.00
Maximă 77.00
Medie 74.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
20.00
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Artemisia santonicum ssp. patens P
D
Plante
Centaurea rocheliana P
D
Plante
Chamomilla recutita P
D
Plante
Coronilla varia P
D
Plante
Cynodon dactylon C
D
Plante
Dipsacus laciniatus P
D
Plante
Elymus repens P
D
Plante
Eryngium campestre C
D
Plante
Euphorbia cyparissias P
D
Plante
Festuca pseudovina C
D
Plante
Filago vulgaris P
D
Plante
Galium verum P
D
Plante
Gypsophila muralis P
D
Plante
Limonium gmelinii P
D
Plante
Lotus angustissimus P
D
Plante
Lotus tenuis P
D
Plante
Puccinellia distans ssp. limosa P
D
Plante
Salvia nemorosa ssp. nemorosa P
D
Plante
Sorghum halepense P
D
Plante
Xanthium spinosum P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Din diverse motive, pajiştile de aici sunt într-o stare de conservare bună, se poate propune ca rezervaţie, satul este situat la S de Timiş, aşa că situl este protejat de păşunatul nedorit. Doar că există şi aici reversul, conservarea excesivă poate duce la dezvoltarea exagerată a unor specii, aşa că uneori un păşunat moderat nu ar strica. În urma deplasării din luna iulie 2010 s-a hotărât modificarea limitelor şi extinderea sitului Foeni-Grăniceri. Acesta cuprinde două corpuri care se află în apropierea comunei Grăniceri şi se învecinează în partea de est cu ROSCI0109 Lunca Timişului.
Calitate si importanță Zonă importantă pentru sărături de tipul habitatelor N2000 incluse la mlaştini şi pajişti halofile panonice (*1530). Asociaţii vegetale caracteristice prezente în sit: Puccinellietum distantis Soó 1937.
Vulnerabilitate Incepind cu anul 1960, s-au executat lucrari intense de imbunatatiri funciare care au dus la transformari profunde in ceea ce priveste solul, flora si vegetatia. In ultimii ani, prin abandonarea acestor lucrari, pe anumite suprafete, s-a revenit la vegetatia potentiala.
Documentație S. Mihailescu, I. Cobzaru, M. Ion, R. Ion, 2010, Designation of new Sites of Community Importance in Romania for the Natura 2000 priority habitat: *1530 Pannonic and Ponto-Sarmatic salt steppes and salt marshes, The Anniversary Conference of the Institute of Biology, 50 Years of Academic Research in Biology, Bucharest, Book of Abstracts, p.129-130. Mihailescu Simona, 2009, Characterization and distribution in Romania of the priority Natura 2000 habitat: Pannonic and Ponto-Sarmatic salt-steppes and salt-marshes. 2nd European Congress of Conservation Biology „Conservation biology and beyond: from science to practice”, Praga, Republica Cehă, 1-5 sept. 2009, Book of Abstracts, p.211 Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) 2006. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Pop I., 2002. Vegetaţia solurilor sărăturate din România. Contribuţii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca. Munteanu I., Dumitru M., Florea N., Canarache A., Lacatusu R., Vlad V., Simota C., Ciobanu C., Roşu C., 2005. Status of Soil Mapping, Monitoring, and Database Compilation in Romania at the beginning of the 21st Century. În Soil Resources of Europe, second edition. R.J.A. Jones, B. Houšková, P. Bullock and L. Montanarella (eds). European Soil Bureau Research Report No.9, EUR 20559: 281-296. Florea N., 1997. Degradarea terenurilor şi ameliorarea solurilor, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Geografie-Turism, Sibiu, 217 pp. ICPA, 1987. Metodologia Elaborării Studiilor Pedologice, vol. I, II, III (redactori Florea N., Bălăceanu V., Răuţă C., Canarache A.), Red. Prop. Tehn. Agr., Bucureşti, 3 volume. Coste I., Pop Adelina, Rusu I., Avrămuţ O., 1993. Vegetaţia mezoxerofilă de pe solurile sărăturate din Sud-Estul României (Banat). St.Cerc.Biol., Seria Bio. Veget., t.45, nr.2, p. 207-217, Bucureşti, 1993.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management aprobat.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-90
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70