Natura2000 - Sărăturile Diniaş (ROSCI0390)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0390
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Sărăturile Diniaş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.075556
Latitudine 45.680556
Suprafață (ha) 1011.90

Altitudine (m)

Minimă 73.00
Maximă 82.00
Medie 78.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
35.00
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea setacea C
D
Nevertebrate
Aeshna affinis P
D
Plante
Alisma plantago-aquatica P
D
Plante
Artemisia santonicum C
D
Plante
Artemisia santonicum ssp. patens C
D
Plante
Artemisia vulgaris P
D
Plante
Aster tripolium ssp. pannonicus P
D
Plante
Bassia prostrata RC
D
Plante
Bromus hordeaceus P
D
Plante
Centaurea cyanus P
D
Plante
Cerastium dubium P
D
Nevertebrate
Coenonympha pamphilus P
D
Plante
Cynodon dactylon P
D
Plante
Daucus carota P
D
Plante
Festuca pseudovina C
D
Plante
Filago vulgaris P
D
Plante
Galium verum P
D
Plante
Gypsophila muralis P
D
Plante
Hordeum hystrix P
D
Plante
Lactuca saligna P
D
Plante
Lemna minor P
D
Nevertebrate
Lestes barbarus P
D
Plante
Limonium gmelinii P
D
Plante
Lolium perenne P
D
Plante
Lotus angustissimus P
D
Plante
Medicago minima P
D
Plante
Pholiurus pannonicus P
D
Plante
Phragmites australis P
D
Plante
Pimpinella saxifraga P
D
Plante
Plantago tenuiflora P
D
Plante
Poa bulbosa C
D
Plante
Prunus spinosa P
D
Plante
Puccinellia distans C
D
Plante
Scirpus maritimus ssp. maritimus P
D
Plante
Sorghum halepense P
D
Nevertebrate
Sympetrum sanguineum P
D
Plante
Trifolium angulatum P
D
Plante
Trifolium fragiferum P
D
Plante
Trifolium repens P
D
Plante
Typha angustifolia P
D
Plante
Xanthium strumarium ssp. italicum P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului situată în Câmpia Sânmihai-Diniaş, câmpie aluvio-proluvială a Timişului inferior ( Câmpie joasă) - influenţată de regimul hidric al solurilor şi de circulaţia ascendentă a sărurilor - materialele fluviatile aduse şi depuse de râurile ce tranzitau zona spre vest au fost acoperite pe grosimi diferite de depozite eoliene, de materiale fluviolacustre sau de alte tipuri de depuneri mai recente, într-o stratificaţie şi dispunere areală foarte neomogenă. - la contactul dintre formaţiunile aluvio-proluviale din est cu cele fluvio-lacustre din vest, apărute sub forma unor benzi discontinui, arcuite spre vest, areale intens sărăturate pe suprafaţa cărora au fost identificate soluri halomorfe ISTORIC : -rezervaţia a fost înfiinţată odată cu organizarea staţiei pilot pentru ameliorarea solurilor saline şi alcaline din această partea ţării cu scopul de a se studia comparativ fenomenele covorului vegetal şi cele pedologice în condiţii naturale şi de agrohidroamelioraţii. - fiind situată pe sărături tipice pentru această regiune,flora şi vegetaţia rezervaţiei caracterizează puternic natura şi însuşirile solurilor saline şi alcaline respective, între care soloneţurile-solonceacuri şi soloneţurile solodizate au cea mai mare răspândire. Situl este situat în Câmpia joasă a Banatului. Vegetaţia este caracteristică solurilor sărăturate din partea de SV a României şi are un pronunţat caracter mozaicat, reflectând existenţa unor microbiotopuri condiţionate edafic. Asociaţiile vegetale caracteristice solurilor sărăturate (Hordeetum hystricis (Soo 1933) Wendelbg. 1943, Camphorosmaetum annuae (Rapaics 1927) Soo 1933, Artemisio-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soo, Puccinellietum limosae Rapaics 1927,Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae (Rapaics 1927) Wendelbg 1943) sunt prezente sub formă de enclave cu suprafaţă variabilă, la marginea culturilor agricole şi a canalelor de desecare în localităţile cu terenuri sărăturate. Acestea sunt prezente pe soloneţuri şi lăcovişti sărăturate în microstaţiuni uşor depresionare în care apa bălteşte în perioada ploioasă; în perioada secetoasă, de vară, se înregistrează un pronunţat deficit de umiditate. Solul are reacţie puternic bazică (pH 8,75 – 11,25) şi un conţinut de săruri care depăşeşte valorile determinate la asociaţia precedentă (3,28 – 3,40 %). Uneori, asociaţiile vegetale se dezvoltă pe soloneţuri de acumulări excesive de săruri ce apar şi la suprafaţă sub forma unor pete de culoare albă. Solul este slab structurat, cu aspect prăfos în orizontul superior şi compact în orizonturile inferioare, cu alcalinitate puternică (pH 9,0-10,55) şi concentraţii ridicate de cationi şi anioni. Conţinutul de substanţă organică şi activitatea biologică sunt reduse.
Calitate si importanță Diversitatea mare a solurilor sărăturate, la care se adaugă o accentuată neuniformitate a microreliefului, marcată şi de prezenţa fenomenelor de eroziune, au determinat o mare variaţie a covorului vegetal, care se prezintă ca un mozaic viu,expresie a florei şi faunei variate şi bogate. Specificul rezervaţiei îl conferă halofitele obligate, preferante şi suportante, care sunt larg răspândite şi contribuie efectiv la edificarea covorului vegetal al pajiştilor halofile de pe aceste suprafeţe. Prezenţa unui însemnat număr de halofite accidentale, deşi acestea au o participare limitată la edificarea fitocenozelor, oferă totuşi posibilitatea prognozării unor direcţii de evoluţie a covorului vegetal favorabile economiei, prin dirijarea principalilor factori pedologici ce asigură o bună troficitate solurilor. Deşi un teritoriu limitat şi într-o regiune apparent monotonă sub aspect floristic vegetează totuşi un important număr de specii- 216; dintre acestea 12 sunt halofite obligate, 31 halofite preferante, 57 halofite suportante, 95 halofite accidentale, iar 21 sunt specii cu totul întâmplătoare în vegetaţia halofilă, provenite îndeosebi din fitocenozele antropogene învecinate. Tipuri de vegetatie de saraturi reprezentative pentru pajisti si mlastini halofile panonice, care se dezvolta mozaicat. In trecut, terenul a fost partial imbunatatit pentru agricultura. In prezent, pe suprafete importante s-a reinstalat vegetatia potentiala. Dintre speciile de libelule (Ordinul Odonata) prezente in sit se remarca o specie din familia Lestidae, Lestes barbarus, care este adaptata la conditii de seceta(indivizii adulti au mobilitate crescuta iar oualele sunt rezistente la uscaciune), fiind tipica pentru cu canalele cu apa temporara si chiar saraturata.
Vulnerabilitate Incepind cu anul 1960, s-au executat lucrari intense de imbunatatiri funciare care au dus la transformari profunde in ceea ce priveste solul, flora si vegetatia. In ultimii ani, prin abandonarea acestor lucrari, pe anumite suprafete, s-a revenit la vegetatia potentiala. Situl este vulnerabil la activităţile antropice necontrolate. Orice lucrare agricolă poate afecta grav integritatea sitului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aceasta este o zonă importantă pentru sărături de tipul habitatelor N2000 incluse la mlaştini şi pajişti halofile (ponto-sarmatice) incluse la *1530.
Tip de proprietate Terenul este în proprietatea satului Diniaş, comuna Peciu Nou.
Documentație S. Mihailescu, I. Cobzaru, M. Ion, R. Ion, 2010, Designation of new Sites of Community Importance in Romania for the Natura 2000 priority habitat: *1530 Pannonic and Ponto-Sarmatic salt steppes and salt marshes, The Anniversary Conference of the Institute of Biology, 50 Years of Academic Research in Biology, Bucharest, Book of Abstracts, p.129-130. Neumann, H. 1998. Fauna de lepidoptere a zonelor sărăturoase din Câmpia Banatului. – Analele Banatului 4: 185–212. Mihailescu Simona, 2009, Characterization and distribution in Romania of the priority Natura 2000 habitat: Pannonic and Ponto-Sarmatic salt-steppes and salt-marshes. 2nd European Congress of Conservation Biology „Conservation biology and beyond: from science to practice”, Praga, Republica Cehă, 1-5 sept. 2009, Book of Abstracts, p.211 Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Doniţă N., Popescu A., Pauca-Comănescu Mihaela, Mihailescu Simona, Biriş I. A., 2005. Habitatele din România. Modificari conform amendamentelor propuse de Romania si Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) 2006. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti. Pop I., 2002. Vegetaţia solurilor sărăturate din România. Contribuţii Botanice, XXX(2) (1999-2000): 285-332, Grădina Botanică “Alexandru Borza” Cluj-Napoca. Bujorean G., Oprea C. V., Grigore St., 1961. Rezervaţia de sărături de la Socodor, regiunea Crişana. Stud. şi Cerc. Biol. şi Şt. Agricol., 8(3-4): 317-328, Timişoara. Munteanu I., Dumitru M., Florea N., Canarache A., Lacatusu R., Vlad V., Simota C., Ciobanu C., Roşu C., 2005. Status of Soil Mapping, Monitoring, and Database Compilation in Romania at the beginning of the 21st Century. În Soil Resources of Europe, second edition. R.J.A. Jones, B. Houšková, P. Bullock and L. Montanarella (eds). European Soil Bureau Research Report No.9, EUR 20559: 281-296. Florea N., 1997. Degradarea terenurilor şi ameliorarea solurilor, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Geografie-Turism, Sibiu, 217 pp. ICPA, 1987. Metodologia Elaborării Studiilor Pedologice, vol. I, II, III (redactori Florea N., Bălăceanu V., Răuţă C., Canarache A.), Red. Prop. Tehn. Agr., Bucureşti, 3 volume.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
48.07

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 48.07 2.746.-Sărăturile Diniaş

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
-
A
10.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea revine atât Primăriei Comunei Peciu Nou cât şi custodelui ariei naturale protejate Sărăturile Diniaş. Aria naturală protejată a fost atribuită în custodie începând cu data de 30.06.2006 societăţii comerciale CONS ELECTRIF
Planuri de management al sitului Nu exista un Plan de Management aprobat. SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL are obligaţia să elaboreze un plan de management până la data de 30.06.2007.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-79
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-91
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70