Natura2000 - Slatina (ROSCI0392)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0392
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Slatina

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.998611
Latitudine 47.458056
Suprafață (ha) 137.10

Altitudine (m)

Minimă 456.00
Maximă 576.00
Medie 509.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4050 Isophya stysi P
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat în nordul Subcarpaţilor Moldovei, în apropierea comunei Slatina. Hidrografic se înscrie în bazinul pârâului Suha Mică. Situl este mărginit la vest şi nord de pădure de conifere (Abies alba). In cadrul sitului, vegetaţia de fâneaţă ocupă aproximativ 95% din suprafaţă (specii de plante: Festuca rubra, Agrostis capillaris, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Cynosurus cristatus, Deschampsia caespitosa, Trifolium montanum, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Carex pauciflora, Alchemilla vulgaris etc.), iar restul de 5% este reprezentat de arbuşti (Rosa canina, Crataegus sp., Prunus spinosa, Corylus avellana etc.) şi arbori (Acer sp., Carpinus betulus etc.). Aceste fâneţe aparţin locuitorilor sau primăriei din comuna Slatina.
Calitate si importanță Sit important pentru cosaşul Isophya stysi (Insecta: Orthoptera: Phaneropteridae).
Vulnerabilitate Proximitatea comunei Slatina, cosirea fâneţelor, păşunatul.
Documentație Iorgu, I. Ş. & E. I. Iorgu - 2008. Bush-crickets, crickets and grasshoppers from Moldavia (Romania). ISBN 606-520-112-X. Editura Pim, Iaşi, 294pp. Iorgu, I. St. & A. Derscariu - 2009. The Orthoptera (Insecta: Orthoptera) from Găineşti Depression (Suceava County, Romania). Brukenthal. Acta Musei IV.3: 619-634

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.00
-
B
0.00
-
B
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-16
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-17
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70