Natura2000 - Someşul Mare (ROSCI0393)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0393
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Someşul Mare

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.259167
Latitudine 47.221389
Suprafață (ha) 557.10

Altitudine (m)

Minimă 254.00
Maximă 328.00
Medie 273.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
B
C
C
1130 Aspius aspius P
C
B
C
B
1122 Gobio uranoscopus P
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus P
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zonă umedă din regiunea biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru specia de interes conservativ Lutra lutra, alături de două specii de amfibian, o reptilă şi şase specii de peşti de asemenea de interes conservativ.
Calitate si importanță Important pentru protecjarea ihtiofaunei prezente, în special pentru cele trei specii Gobio de interes comunitar, cât şi pentru specia Aspius aspius. Caracteristicile râului permit reproducerea acestor specii, cât şi a altor specii care nu sunt de interes comunitar, însă sunt importante din punct de vedere piscicol (Esox lucius, Silurus glanis, Chondrostoma nasus, Barbus barbus, Squalius cephalus etc.), cât şi pentru mamiferul Lutra lutra.
Vulnerabilitate Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor din agricultură. Poluarea habitatului cu îngrăşăminte chimice, ape menajere şi industriale. Depunerea deşeurilor menajere pe malul râului. Construirea micilor baraje pe râu fără amplasarea scărilor pentru peşti, sau amplasarea unori scări nepotrivite.
Documentație 1. Bănărescu P., Telcean I., Nalbant T., Harka Á., Ciobanu M. (1999). The fish fauna of the River Someș/Szamos basin. In: Sárkány-Kiss A. & Hamar J. (eds.): The Someș/Szamos River Valley. Tiscia Monograph Series, Szolnok – Szeged – Târgu Mureş, Hungary – Romania, pp. 249-268. 2. Baza de date „Grupul Milvus”

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-25
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70