Natura2000 - Straja-Cumpăna (ROSCI0398)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0398
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Straja-Cumpăna

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.510556
Latitudine 44.093611
Suprafață (ha) 1117.00

Altitudine (m)

Minimă 31.00
Maximă 87.00
Medie 65.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus RC
C
B
C
B
2635 Vormela peregusna P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde zone de platou calcaros cu vegetaţie de tip stepic, profund afectate antropic de construcţia canalului Dunăre Marea Neagră. La ora actuală vegetaţia de tip stepic ocupă două fâşii înguste de o parte şi de alta a canalului; ea s-a refăcut pe substratul calcaros în zonele limitrofe canalului, neafectate agriculturii. Situl este important prin aceea că, deşi habitatul este refăcut după o perturbare foarte gravă, el oferă condiţii foarte bune speciei Spermophilus citellus (popândăul), precum şi dihorului pătat (Vormela peregusna), un prădător al popândăului, ambele specii Natura 2000.
Calitate si importanță In principal pentru două specii de mamifere mici: popândăul (Spermophilus citellus) şi dihorul pătat (Vormela peregusna). Popândăul a fost observat recent (2005) în densităţi mari, iar în aceeaşi perioadă a fost constatată şi prezenţa dihorului pătat, o specie rară şi retrasă.
Vulnerabilitate Posibil, păşunatul; aplicările de îngrăşăminte şi pesticide pe terenurile agricole din vecinătate ar putea, de asemenea, afecta situl.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu este desemnată ca arie protejată.
Documentație Sârbu Anca, Sârbu I., Mihai Daniela. 2009. Unprotected grassland areas from Dobrogea, of high botanical value. Cluj-Napoca: Contrib. Bot. XLIV: 65-75.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-142
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-141
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70