Natura2000 - Suharau - Darabani (ROSCI0399)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0399
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0049 (Iazurile de pe valea Ibănesei - Başeului - Podrigăi)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Suharau - Darabani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.375000
Latitudine 48.151667
Suprafață (ha) 1936.20

Altitudine (m)

Minimă 123.00
Maximă 298.00
Medie 208.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
35.00
A
C
A
A
10.00
A
C
A
B
50.00
C
C
C
C
1.00
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4091 Crambe tataria R
C
C
C
C
4097 Iris aphylla ssp. hungarica V
C
C
C
C
4067 Echium russicum R
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Suharau-Darabani este constituit din 7 poligoane care insumate au o suprafata de cca. 1936 ha. Poligonul situat la vestul sitului, in suprafata de 914 ha, se suprapune peste padurea Stuhoasa-Suharau. Aceasta este administrata de OS Dorohoi (UP II Suharau). Din punct de vedere geomorfologic, situl este situat in Provincia Platformei est-europene, tinutul Podisului Moldovei (1), subtinutul podisurilor structurale, (B), districtul Podisului Sucevei. Teritoriul sitului este in zona de dealuri si podisuri de platforma, cu structura orizontala monoclinala sau slab cutata, dezvoltate pe cuverturi neogene de platforma, de tipul Suceava.Relieful structural-eroziv, cu dezvoltare monoclinala, cu fragmentare deluroasa, cu vai largi insotite de terase si versanti cu intense procese de alunecari. Altitudinea variaza intre 130 si 300 m . Substratul litologic este alcatuit din alternanta de argile, marne, nisipuri, gresii, de origine sarmatiana, cu predominarea argielor si marnelor. Din punct de vedere hidrologic, paraiele din sit sunt afluenti ai Siretului (paraul Stuhoasa, paraul Suharau), au alimentare predominat aluviala (cca. 60%), ceea ce duce la scaderea debitului in timpul verii, chiar si iernii, datorita epuizarii rezervelor apelor subterane. primavara si vara, la topirea zapezii si la ploile intense apar viituri de mica durata. Apa subterana contribuie cu cca. 40 % din scurgerea medie si apare la adanci mi de peste 10 m, neinfluentand direct vegetatia . Climatul regiunii este aspru, de tip temperat-continental, cu ierni reci si aspre si cu veri calduroase si uscate. Temperatura medie anuala este de cca. 8 gr. Celsius, iar precipitatiile de cca. 600 mm anual. Solurile sunt din clasele Argiluvisoluri si Cambisoluri, de bonitate superioara, factorul limitativ pentru vegetatia forestiera fiind in unele situatii regimul hidric . Vegetatia se incadreaza in etajul nemoral al padurilor de foioase, subetajul padurilor de gorunete, amestecuri de gorun si fag si a fagetelor colinare. In partea inferioara sitului apar si stejarete si sleauri de stejar. O suprafata de padure de 60,5 ha este incadrata in categoria functionala I-5C \\\\\\\"Rezervatii naturale destinate conservarii unor medii de viata, a genofondului si ecofondului forestier (Rezervatia Stuhoasa-Suharau), in ua 38C si ua 39 din UP VII Suharau, OS Dorohoi.
Calitate si importanță Situl Suharau-Darabani este constituit din 7 poligoane care insumate au o suprafata de cca. 1936 ha. Poligonul situat la vestul sitului, in suprafata de 914 ha, se suprapune peste padurea Stuhoasa-Suharau. Aceasta este administrata de OS Dorohoi (UP VII Suharau). Situl este foarte important si reprezentativ pentru habitatele 9130 si 91Y0, contribuind la o buna distributie geografica a SCI-urilor in arealul celor doua tipuri de habitate.
Vulnerabilitate Principalii factori disturbatori pentru habitatele forestiere din sit sunt aluncarile de teren (pe cca. 2% din sit), care se manifesta cu o intensitate medie, la ploi torentiale, eroziunea 9cca. 1% din sit), uscarea generata de seceta. Pasunatul, compactarea solului, taierile ilegale sunt, de asemenea, factori de risc pentru conservarea habitatelor forestiere.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Există o rezervaţie forestieră - Pădurea Stuhoasa-Suharău.
Tip de proprietate Pădurea este proprietate de stat - Romsilva. Pajiştile sunt în proprietate particulară sau comunală.
Documentație Ion Sârbu, 2008-2010. Investigaţii personale de teren.Amenajamentul silvic al OS Darabani (UP II); Amenajamentul silvic al OS Dorohoi (UP VII); Oprea, A., 2009, cercetari in teren;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
3.11

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 3.11 2.233.-Fagetul secular Stuhoasa

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
0
C
100.00
+
C
80.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
80.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administrarea pădurii intră în competenţele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă M35-137
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă M35-138
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70