Natura2000 - Zarandul de Vest (ROSCI0407)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0407
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0117 (Drocea - Zarand)
 • ROSPA0029 (Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Zarandul de Vest

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.977500
Latitudine 46.151389
Suprafață (ha) 8887.60

Altitudine (m)

Minimă 130.00
Maximă 564.00
Medie 303.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P P
C
C
B
C
1352 Canis lupus 10-20 i P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx 5-10 i P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4014 Carabus variolosus P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl include zone de păduri compacte din vestul Munţilor Zărand, inclusiv suprafeţe importante pentru habitatul pădurilor balcano-panonice de cer şi gorun. Tipurile principale de pădure sunt ceretele şi gorunetele.
Calitate si importanță Sit important pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs) în vestul ţării, protejează parţial partea vestică a rutei principale de dispersie Zărand – Metaliferi şi face legatura cu zone importante pentru carnivore din regiunea continentală, la sud de râul Mureş. Este parte integrantă a reţelei ecologice între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali.
Vulnerabilitate Caracteristicile reliefului fac situl relativ accesibil pe drumurile care pătrund spre nord din şoseauna europeană E68. Acest fapt fapt face ca situl să fie vulnerabil faţă de posibile intensificări ale activităţilor de natură antropică: exploatări forestiere, cariere de piatră, dezvoltarea infrastructurii turistice. Pentru carnivorele mari, vulnerabilitatea este reprezentată de diminuarea rolului de coridor ecologic în punctele critice pentru conectivitate peste E68 şi râul Mureş, de posibile exploatări forestiere intensive, extinderea carierelor de piatră sau a dezoltărilor industriale/ turistice. Braconajul în interiorul sitului este un factor negativ major care poate diminua efectivele locale dar şi uciderea indivizilor în dispersie. În special pentru urs, braconajul şi atitudinea negativă a comunităţilor locale generată fie de teamă, fie de posibilele pagube provocate, sunt probleme care trebuie rezolvate prin aplicarea măsurilor de conservare şi management.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Până în prezent, situl nu a fost inclus în reţeaua ariilor naturale protejate la nivel local sau naţional.
Tip de proprietate Mixt; păşunile şi pajiştile sunt în proprietate particulară şi comunală iar pădurile sunt proprietate a statului, a consiliilor locale, a composesoratelor sau a persoanelor fizice.
Documentație R. Moţ (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braşov), P. Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu), R. Jurj (Fundaţia Carpaţi), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaţia Carpaţi) - Comunicări personale, 2010; Radu Moţ (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Braşov, Distribuţia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Braşov - Studiul privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie reţele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braşov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică; Pop I. (coord.), 1978, Flora şi vegetaţia Munţilor Zarand, Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 5-215 Trasare limite GIS: Marius Popa - ICAS Braşov

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
90.00
-
B
90.00
-
A
80.00
-
C
20.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-
B
50.00
-
C
15.00
0
C
20.00
-
B
30.00
-
C
10.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-
B
40.00
-
A
50.00
-
C
10.00
-
A
50.00
-
A
50.00
-
C
10.00
-
C
5.00
0
C
10.00
-
B
30.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-69
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-68
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70