Natura2000 - Allah Bair - Capidava (ROSPA0002)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip F
Codul sitului ROSPA0002
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Allah Bair - Capidava

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.125278
Latitudine 44.484722
Suprafață (ha) 11645.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 217.00
Medie 54.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
23.00
77.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 300-600 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 2-5i
D
A030 Ciconia nigra 1500-3000 i
B
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 18000-50000 i
B
B
C
B
A072 Pernis apivorus 340-775 i
D
A073 Milvus migrans 0-1p
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla P 4-8i 4-6i
C
A
B
B
A080 Circaetus gallicus 1-3p 80-130i
B
B
B
A
A081 Circus aeruginosus 680-1780i
D
A082 Circus cyaneus 10-15i 40-82i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 15-20 i
C
B
C
A
A084 Circus pygargus 140-220i
C
A
B
A
A089 Aquila pomarina 2500-5000i
C
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 40-90i
C
B
C
A
A097 Falco vespertinus 14-22 p
C
B
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 20-30 p
B
B
C
B
A177 Larus minutus 400-600 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo P 2000-3000 i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 2000-3000 i
C
B
C
B
A197 Chlidonias niger 400-600 i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 1 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 110-120 p
C
C
C
B
A229 Alcedo atthis 70-80 p
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 90-100 p
C
A
C
B
A234 Picus canus 20-30 p
D
A236 Dryocopus martius 15-20 p
D
A238 Dendrocopos medius 15-18 p
D
A242 Melanocorypha calandra 500-700p 200-400i
C
A
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 100-120 p
C
A
C
B
A246 Lullula arborea 120-150 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 800-1200 p
C
B
C
B
A307 Sylvia nisoria 40-60 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva C
D
A321 Ficedula albicollis C
D
A338 Lanius collurio 1200-1300 p
D
A339 Lanius minor 120-130 p
C
B
C
A
A379 Emberiza hortulana 150-200p
C
B
C
B
A393 Phalacrocorax pygmeus 420-500i
C
B
C
B
A397 Tadorna ferruginea 6-8 p
B
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 3-5 p >30 i
C
B
C
B
A403 Buteo rufinus 2-3p
C
A
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 15-20p
D
A533 Oenanthe pleschanka 12-15 p
C
A
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A041 Anser albifrons 300-400 i
C
B
C
C
A086 Accipiter nisus 860-1370 i
D
A087 Buteo buteo 5000-10000 i
C
B
C
B
A113 Coturnix coturnix >600 p
C
B
C
B
A179 Larus ridibundus 5000-10000 i
C
A
C
A
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus C
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops C
D
A244 Galerida cristata 120-140 p
C
A
C
B
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia 300-500 p
C
B
C
B
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica RC
D
A256 Anthus trivialis C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos C
D
A286 Turdus iliacus R
D
A287 Turdus viscivorus R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A340 Lanius excubitor R
D
A351 Sturnus vulgaris C C
D
A363 Carduelis chloris C RC
D
A364 Carduelis carduelis C RC
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina R RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans 3000-5000 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se află în bioregiunea stepică cuprinzând la est zona cea mai înaltă din Dobrogea Centrală reprezentată de Dealul Alah Bair (Băltăgeşti şi La Cazemată) şi zonele mai joase din vest şi sud vest inclusiv ostroavele Dunării din dreptul localităţilor Topalu, Capidava şi Dunărea. Relieful este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafaţa continentală desemnată ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile şi pajişti stepice între care se intercalează plantaţii de foioase şi conifere(Pinus nigra austriaca) dar şi păduri de şleau. Partea estică a sitului cuprinde cursul Dunării şi ostroavele care sunt acoperite în cea mai mare parte de plantaţii de plop şi salcie. Pe suprafeţe mai mici se regăsesc şi zăvoaie naturale de plop şi salcie. Deosebit de importante pentru cuibăritul hrănirea şi odihna păsărilor acvatice sunt şi ostroavele nude ce apar la nivele mici ale Dunării.
Calitate si importanță Situl este important pentru speciile de păsări de interes conservativ european caracteristice zonelor agricole şi stepice din Dobrogea precum: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Emberiza hortulana şi Melanocorypha calandra. Situl prezintă o importanţă mare şi pentru speciile de păsări acvatice precum: Tadorna ferruginea, Phalacrocorax pygmeus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Larus minutus, Alcedo atthis. În timpul migraţiei se înregistrează efective mari pentru: Aquila pomarina, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus şi Buteo buteo.
Vulnerabilitate - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării păşunatului şi a cositului - braconaj - desecarea zonelor umede - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de Corvus frugilegus şi Falco vespertinus)- electrocutare si coliziune in linii electrice - amplasare de generatoare eoliene - defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Dealul Alah Bair este arie naturală protejată, categoria rezervaţie naturală (L.5/2000, cod arie naturală protejată 2367.Rezervaţia Dealul Alah Bair a fost pusă îniţial sub protecţie prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa.
Tip de proprietate Rezervaţia Naturală Dealul Alah Bair cu o suprafaţă de 10 ha (Legea 5/2000), se află în fond forestier de stat, teritoriul acesteia fiind înscris în descrierea parcelară a Amenajamentului Silvic în vigoare pt. O.S. Hârşova. Restul teritoriului sitului este reprezentat de aproximativ 80 % proprietate privată de stat şi individuală, restul fiind proprietate publică de stat.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.61

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.61 2.367.-Dealul Alah Bair

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
C
10.00
-
B
7.00
-
A
20.00
-
C
5.00
0
B
5.00
0
A
3.00
-
A
5.00
-
B
10.00
-
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
-
A
30.00
-
A
25.00
-
B
5.00
0
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia naturală Dealul Alah Bair se află în custodia Direcţiei Silvice Constanţa, O.S. Hârşova.
Planuri de management al sitului Planul de management pentru aria naturală protejată Dealul Alah Bair este în curs de elaborare de către custodele legal (D.S. Constanţa, O.S. Hârşova). S-a elaborat regulamentul rezervaţiei.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-129
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-128
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70