Natura2000 - Balta Mică a Brăilei (ROSPA0005)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0005
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Balta Mică a Brăilei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.880000
Latitudine 45.000000
Suprafață (ha) 25855.60

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 38.00
Medie 5.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
96.00
4.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 10-20p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 70-80p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 250-350p
B
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 300-400p
B
A
C
B
A026 Egretta garzetta 420-480p
B
B
C
B
A027 Egretta alba 70-80p
B
B
C
B
A029 Ardea purpurea 80-90p
B
A
C
B
A030 Ciconia nigra P 200-400i
C
A
C
B
A031 Ciconia ciconia P 1500-3000 i
C
A
C
A
A032 Plegadis falcinellus 60-70p
B
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 80-120p
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 50-70p
C
A
C
B
A073 Milvus migrans 2 p
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 2 p
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 24 p
C
B
C
B
A089 Aquila pomarina 200 i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 200-200i
C
B
C
B
A127 Grus grus 44 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 200 p 2000-3000 i
B
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 200-600p 3000-5000i
B
B
C
B
A229 Alcedo atthis 30 p
C
B
C
C
A231 Coracias garrulus 25-30p
C
B
C
C
A338 Lanius collurio 20-40 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 100 p
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 200 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 4 p
D
A005 Podiceps cristatus 12 p
D
A006 Podiceps grisegena 2 p
D
A008 Podiceps nigricollis 40 p
C
B
C
B
A017 Phalacrocorax carbo 460 p
C
B
C
B
A028 Ardea cinerea 35 p
D
A036 Cygnus olor P 500-1000 i
D
A041 Anser albifrons 1600 i
D
A043 Anser anser 100 p
D
A050 Anas penelope 600 i
D
A051 Anas strepera 20 p
D
A053 Anas platyrhynchos 60 p 3000 i
D
A054 Anas acuta 150 i
D
A056 Anas clypeata 1000-1200i
C
B
C
B
A059 Aythya ferina 100 p 3000 i
D
A125 Fulica atra P 3000-5000 i
D
A142 Vanellus vanellus 20 p
D
A168 Actitis hypoleucos P RC
D
A179 Larus ridibundus 120 p
D
A212 Cuculus canorus P
D
A214 Otus scops R
D
A221 Asio otus RC
D
A230 Merops apiaster RC
D
A232 Upupa epops RC
D
A233 Jynx torquilla RC
D
A247 Alauda arvensis P
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica C
D
A256 Anthus trivialis C
D
A257 Anthus pratensis C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba P
D
A266 Prunella modularis RC
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A270 Luscinia luscinia C RC
D
A271 Luscinia megarhynchos R RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus C
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula R
D
A285 Turdus philomelos R
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A292 Locustella luscinioides P
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus P
D
A296 Acrocephalus palustris P
D
A297 Acrocephalus scirpaceus P
D
A298 Acrocephalus arundinaceus P
D
A299 Hippolais icterina RC
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin R
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A315 Phylloscopus collybita RC
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A317 Regulus regulus C
D
A319 Muscicapa striata R
D
A336 Remiz pendulinus C
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris P
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A360 Fringilla montifringilla P
D
A361 Serinus serinus P
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A365 Carduelis spinus P
D
A366 Carduelis cannabina P
D
A372 Pyrrhula pyrrhula R
D
A373 Coccothraustes coccothraustes C
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A438 Hippolais pallida R
D
A459 Larus cachinnans P 500-1000 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde Parcul Natural Balta Mica a Brailei şi este situat in lunca inundabilă a Dunării, între Campia Brailei şi Insula Mare a Brăilei cuprinzând cursul Dunării, salba de ostroave, zona de vărsare a Călmăţuiului şi orezăriile din nordul aceasteia. Zona este influenţată puternic de variaţiile mari de nivel ale Dunării, astfel încât la cote mari ostrovele se inundă în cea mai mare parte. Habitatele dominante sunt cele forestiere, mare parte dintre acestea fiind plantaţii silvice. Pe suprafeţe mai mici, mai ales în zonele greu accesibile sunt prezente şi păduri tipice de luncă.
Calitate si importanță Situl este deosebit de important prin prezenţa unor colonii de Ardeidae, Threskiornithidae şi Phalacrocoraciidae. De asemenea populaţiile cuibaritoare de: Aythya nyroca, Chlidonias hybridus, Haliaeetus albicilla şi Ixobrychus minutus prezintă o importanţă deosebită. În perioada de migratie şi iarna situl adăposteşte efective mari de păsări acvatice. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari acvatice, fiind sit RAMSAR.
Vulnerabilitate - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul - braconaj - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, în turbării - cositul în perioada de cuibărire - industrializare şi extinderea zonelor urbane - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii) - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - scoaterea puilor pentru comerţ ilegal - reglarea cursurilor râurilor - electrocutare si coliziune in linii electrice - turismul in masa - amplasare de generatoare eoliene - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive - defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari - tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 23. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci - împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 31. reglarea cursurilor râurilor - arderea stufului în perioada de cuibărire - deschiderea de canale de navigatie

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
79.03

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 79.03 R-Balta Mică a Brăilei

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J085BR001 * 45.83

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Organismul responsabil pentru managementul sitului aparţine Administraţiei Publice Centrale-Regia Naţionale a Pădurilor, pentru toată suprafaţa, coform contractului nr. 744/MMGA/22.05.2004 şi 65/RNP/21.05.2004.
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-105
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-104
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70