Natura2000 - Balta Tătaru (ROSPA0006)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0006
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Balta Tătaru

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.421667
Latitudine 44.816944
Suprafață (ha) 9980.50

Altitudine (m)

Minimă 13.00
Maximă 56.00
Medie 42.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
86.00
14.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 200 i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus >3 i
C
A
B
B
A021 Botaurus stellaris 2 i
D
A022 Ixobrychus minutus 28 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 60 i
D
A027 Egretta alba 20 i
D
A029 Ardea purpurea 12 i
D
A031 Ciconia ciconia P 1000-1500 i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 120 i
C
B
B
B
A034 Platalea leucorodia 60 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 8-10 p
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 1 p 40-60 i
D
A097 Falco vespertinus 15-30 p
C
A
C
B
A131 Himantopus himantopus 40-80p
B
A
B
B
A132 Recurvirostra avosetta 30-60p 200-300i
B
A
B
B
A135 Glareola pratincola 20-40p
B
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 15-30 p
B
A
B
B
A151 Philomachus pugnax 1000-1500i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 10 i
D
A196 Chlidonias hybridus 10-15 p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 10-15 p
C
B
C
C
A242 Melanocorypha calandra 10-20p
D
A243 Calandrella brachydactyla 10-15p
D
A255 Anthus campestris 50-70p
D
A339 Lanius minor 60-80 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 180 i
C
B
B
B
A396 Branta ruficollis 240 i
C
B
B
B
A403 Buteo rufinus 1-2 p
C
A
B
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis C
D
A005 Podiceps cristatus C
D
A017 Phalacrocorax carbo RC
D
A028 Ardea cinerea RC
D
A036 Cygnus olor R
D
A041 Anser albifrons 300-700i 4000-4000i
C
B
C
B
A043 Anser anser R
D
A048 Tadorna tadorna 12-20 p
C
A
B
B
A050 Anas penelope RC
D
A052 Anas crecca 300-800i 1500-2500i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos 50-100 i C
D
A055 Anas querquedula 10-20 p RC
D
A056 Anas clypeata 20-m 80-150i 300-500i
C
B
C
B
A059 Aythya ferina >200 m
D
A061 Aythya fuligula R
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A113 Coturnix coturnix C
D
A142 Vanellus vanellus 50-80 p RC
C
B
C
B
A146 Calidris temminckii R
D
A147 Calidris ferruginea RC
D
A149 Calidris alpina 200-400 i
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A156 Limosa limosa 500-1000i
C
B
C
B
A160 Numenius arquata RC
D
A161 Tringa erythropus RC
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus R
D
A212 Cuculus canorus RC C
D
A221 Asio otus R
D
A226 Apus apus R
D
A230 Merops apiaster R
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia RC
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica RC
D
A256 Anthus trivialis R
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A259 Anthus spinoletta R
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC C
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus P P
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin R
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A317 Regulus regulus R
D
A318 Regulus ignicapillus R
D
A319 Muscicapa striata R
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A340 Lanius excubitor R
D
A359 Fringilla coelebs RC
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes R
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se încadrează în bioregiunea stepică. Climatul este caracterizat de veri deosebit de călduroase şi secetoase şi ierni aspre. În perimetrul sitului se regăsesc lacurile: Tătaru (comunele Dudeşti şi Roşiori), Plaşcu şi Chioibăşeşti (comuna Ciocile)şi pădurile Colţea şi Tătaru. Toate cele trei lacuri sunt sărate şi au adâncime mică. Datorită salinităţii mari aceste lacuri îngheţă mai greu, fiind un refugiu important pentru speciile de păsări acvatice în timpul iernii. O parte din lacurile care existau în zonă au fost secate în ultimii ani, fostele cuvete fiind folosite în prezent ca izlazuri comunale (de exemplu Lacul Colţea). Toate cele trei lacuri care mai există în prezent în perimetrul acestui sit au o suprafaţă semnificativ mai mică decât în trecut. Acest fapt se datorează atât secetei înregistrate în regiune cât mai ales datorită lucrărilor de hidroameliorare realizate în vederea eliminării excesului de umiditate.
Calitate si importanță Situl prezintă o importanţă deosebită prin prezenţa coloniilor de:Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Glareola pratincola şi Falco vespertinus. Atât vara cât şi în perioadele de migraţie, în zonele agricole şi pajiştile sărăturate din cadrul acestui sit se înregistrează aglomerări mari de Ciconia ciconia (vara se aglomerează exemplarele imature care încă nu cuibăresc). În timpul migraţiei se înregistrează efective importante ale speciilor: Branta ruficollis, Anser albifrons, Recurvirostra avosetta, Philomachus pugnax, Plegadis falcinellus şi Platalea leucorodia. Deoarece lacurile îngheţă mai greu datorită salinităţii mai mari, se înregistrează aglomerări ale speciilor de păsări acvatice.
Vulnerabilitate - desecarea zonelor umede. O parte din lacurile care existau în zonă au fost secate în ultimii ani, fostele cuvete fiind folosite în prezent ca izlazuri comunale (de exemplu Lacul Colţea). Toate cele trei lacuri care mai există în prezent în perimetrul acestui sit au o suprafaţă semnificativ mai mică decât în trecut. Acest fapt se datorează atât secetei înregistrate în regiune cât mai ales datorită lucrărilor de hidroameliorare realizate în vederea eliminării excesului de umiditate. - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole precum cositul sau păşunatul - braconaj - industrializare şi extinderea zonelor urbane - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii) - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - amplasare de generatoare eoliene - defrişările, tăierile ras

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
A
-
C
-
C
-
B
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-116
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-115
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70