Natura2000 - Balta Vederoasa (ROSPA0007)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0007
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0071 (Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Balta Vederoasa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.908056
Latitudine 44.208333
Suprafață (ha) 2143.70

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 156.00
Medie 33.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A020 Pelecanus crispus 5-6 i
C
A
C
B
A022 Ixobrychus minutus 80-90 p
C
A
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 430-440 p
B
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 230-270 p
B
B
C
B
A026 Egretta garzetta 300-320 p
B
A
C
B
A027 Egretta alba 34-39 p
B
B
C
B
A029 Ardea purpurea 25-30 p
B
A
C
B
A030 Ciconia nigra 8-10 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia >6 p 200-500 i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 22-30 p 270-340 i
C
A
C
B
A034 Platalea leucorodia 40-50 p 310-360 i
B
A
C
B
A060 Aythya nyroca 23-45 p 120-200 i
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla >1 p 4-6 i
C
A
C
B
A080 Circaetus gallicus R
D
A081 Circus aeruginosus 2-8 p
C
B
C
C
A094 Pandion haliaetus R
D
A120 Porzana parva C
D
A131 Himantopus himantopus 2-7 p 40-50 i
C
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 3-5 p 20-30 i
C
B
C
B
A135 Glareola pratincola R
D
A138 Charadrius alexandrinus R
D
A166 Tringa glareola RC
D
A170 Phalaropus lobatus R
D
A176 Larus melanocephalus R
D
A177 Larus minutus 120-230 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 1000-1200 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons R
D
A196 Chlidonias hybridus 200-300 i
D
A197 Chlidonias niger RC
D
A229 Alcedo atthis 20-22 p
D
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A307 Sylvia nisoria R
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 40-60 p 120-140 i 500-600 i
C
A
C
B
A397 Tadorna ferruginea 2-4p 10-20i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 10-20 p
C
B
C
C
A005 Podiceps cristatus 10-20 p
D
A006 Podiceps grisegena 1-2 p R
D
A008 Podiceps nigricollis 4-5 p
D
A017 Phalacrocorax carbo 120-150 p C
D
A028 Ardea cinerea 80-90 p >250 i
D
A036 Cygnus olor >2 p >200 i
D
A041 Anser albifrons 1200-1400 i
C
B
C
B
A043 Anser anser 20-22 p 240-600 i
D
A048 Tadorna tadorna 5-6 p
C
B
C
B
A050 Anas penelope 120-500 i
D
A051 Anas strepera 360-430 i
D
A052 Anas crecca 200-400 i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos >120 i 4400-9000 i 1200-1400 i
C
B
C
B
A054 Anas acuta 120-150 i
D
A055 Anas querquedula >20 p 200-300 i
C
B
C
B
A056 Anas clypeata 200-300 i
C
C
C
C
A059 Aythya ferina 20-40 p 200-300 i
C
B
C
B
A061 Aythya fuligula P
D
A136 Charadrius dubius R
D
A137 Charadrius hiaticula R
D
A142 Vanellus vanellus 40-50 p RC
C
B
C
B
A145 Calidris minuta C
D
A147 Calidris ferruginea C
D
A149 Calidris alpina C
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A156 Limosa limosa C
D
A160 Numenius arquata C
D
A161 Tringa erythropus RC
D
A162 Tringa totanus C
D
A163 Tringa stagnatilis R
D
A164 Tringa nebularia R
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A179 Larus ridibundus C
D
A182 Larus canus RC
C
A183 Larus fuscus R
D
A198 Chlidonias leucopterus R
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia RC C
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava C C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A288 Cettia cetti R
A
B
C
B
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Vederoasa face parte din categoria lacurilor de luncă, cu un grad accentuat de meandrare şi este situat în sectorul limanic al văii Urluia sau valea Vederoasa. În partea vestică a lacului există o faleză bine definită. Fragmentarea accentuată a versanţilor se datorază văilor scurte formate de torenţi în depozitele loessoide. Lacul Vederoasa este caracterizat de existenţa unor izvoare ascensionale de mal, cu origine în calcarele de la baza falezei şi care alimentează subteran apele lacului. Peste 80% din suprafaţa lacului este acoperită de stuf ceea ce cosntituie un habitat prielnic păsărilor. Pe teritoriul sitului se gaseşte rezervaţia paleontologică Locul fosilifer Aliman (monument al naturii)ce se prezintă ca un perete abrupt constituit dintr-o alternanţă de calcare cu marno-calcare şi mai rar cu argile marnoase, care aparţin cretacicului inferior.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 70 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Tadorna feruginea Nycticorax nycticorax Ardeola ralloides Egretta garzetta Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de balta (in special pelicani si gaste). Situl este important pentru iernat pentru rate si gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate Aspectele de deteriorare sunt date de activităţile antropice din zonă, cum ar fi: pescuitul, vânătoarea, braconajul, păşunatul.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul Vederoasa a fost declarat rezervaţie naturală prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.Locul Fosilifer Aliman (monument al naturii) a fost declarată iniţial arie protejată prin DCPJ 425/1970, ulterior prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate Rezervaţia naturală Lacul Vederoasa este proprietate de stat (domeniu public al statului - cnf. H.G. 2060/2004), pe teritoriul administrativ al Com. Aliman.
Documentație Informaţiile cu caracter ştiinţific au ca sursă S.O.R.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.02 2.351.-Locul Fosilifer Aliman

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
5.00
-
B
10.00
0
A
10.00
-
A
5.00
-
B
5.00
0
B
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
A
5.00
-
A
15.00
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Lacul Vederoasa se află în administrarea Direcţiei Apelor Dobrogea - Litoral. Locul Fosilifer Aliman se află în administrarea Ocolului Silvic Cernavodă.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-140
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70