Natura2000 - Băneasa - Canaraua Fetei (ROSPA0008)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0008
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0172 (Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Băneasa - Canaraua Fetei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.674167
Latitudine 44.053333
Suprafață (ha) 6096.40

Altitudine (m)

Minimă 11.00
Maximă 213.00
Medie 123.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 300-400 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 1000-1500 i
C
B
C
C
A072 Pernis apivorus 4-6 p 500-600 i
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 5-6 i
D
A077 Neophron percnopterus 1-3 i
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 2-3p 40-80i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 200-250 i
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 5-10 i
D
A083 Circus macrourus 5-10 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 50-100 i
C
B
C
C
A089 Aquila pomarina 1-3p 600-800i
C
B
C
B
A090 Aquila clanga 1-5 i
C
C
C
C
A092 Hieraaetus pennatus 4-6 p 20-30 i
B
B
C
B
A094 Pandion haliaetus 5-10 i
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus 50-200 i
C
B
C
B
A098 Falco columbarius 5-10 i
C
B
C
C
A215 Bubo bubo 1 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 50-60p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 80-120p
C
B
C
B
A234 Picus canus 20-26 p
D
A236 Dryocopus martius 5-10p
D
A238 Dendrocopos medius 60-80p
C
B
C
C
A242 Melanocorypha calandra 200-300p
C
B
C
C
A243 Calandrella brachydactyla 80-150p
C
B
C
C
A246 Lullula arborea 50-200 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 200-300 p
C
B
C
C
A307 Sylvia nisoria 100-200p
C
A
C
B
A338 Lanius collurio 400-500 p
D
A339 Lanius minor 80-100p
C
B
C
B
A379 Emberiza hortulana 100-200p
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 8-10p 60-100i
B
B
C
B
A403 Buteo rufinus 4-6p
B
B
C
B
A404 Aquila heliaca 1-5 i
B
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 20-26 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A085 Accipiter gentilis 3-5 p
D
A086 Accipiter nisus C
D
A087 Buteo buteo C C
D
A088 Buteo lagopus P P
D
A096 Falco tinnunculus C C
D
A099 Falco subbuteo RC RC
D
A113 Coturnix coturnix C
D
A208 Columba palumbus RC
D
A210 Streptopelia turtur C
D
A212 Cuculus canorus P
D
A214 Otus scops C
D
A226 Apus apus RC
D
A228 Apus melba R R
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla C
D
A244 Galerida cristata RC
D
A247 Alauda arvensis C
D
A251 Hirundo rustica P
D
A252 Hirundo daurica P
B
B
B
B
A256 Anthus trivialis P
D
A262 Motacilla alba C
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A277 Oenanthe oenanthe P
D
A283 Turdus merula P
D
A285 Turdus philomelos P
D
A299 Hippolais icterina R
D
A308 Sylvia curruca C
D
A309 Sylvia communis C
D
A310 Sylvia borin R
D
A311 Sylvia atricapilla P
D
A314 Phylloscopus sibilatrix R
D
A315 Phylloscopus collybita P
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A353 Sturnus roseus P?
A
B
B
B
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina C
D
A373 Coccothraustes coccothraustes C
D
A382 Emberiza melanocephala R
B
A
B
A
A383 Miliaria calandra C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Rezervaţia Naturală Canaraua Fetii prezinta specii floristice caracteristice regiunii ponto-caspice si regiunii macaroneze-mediteraneene, fiind semnalate aproximativ 1000 de specii de plante superioare, reprezentand 27% din flora Romaniei. In ceea ce priveste fauna aria naturala protejata cuprinde numeroase specii de animale rare, de origine submediteraneeana, balcanica sau pontica. Rezervatia este deosebit de importanta prin multitudinea de habitate si specii rare, protejate pe care le detine, multe fiind specii de pasari migratoare care poposesc aici datorita conditiilor climatice. Habitatele caracteristice rezervatiei sunt: paduri termofile cu Quercus pedunculiflora si Carpinus orientalis, zone de stepa calcifila, grote si suprafete mlastinoase.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 36 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 50 c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Dendrocopus medius Dendrocopus syriacus Buteo rufinus Accipiter brevipes Emberiza hortulana Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.
Vulnerabilitate Rezervaţia naturală Canaraua Fetii se caracterizează printr-o vulnerabilitate relativ redusă datorita amplasarii rezervatiei departe de localitatile din zona. Activitatile umane cu impact asupra rezervatiei sunt: pasunatul, agricultura, tratanmentele agrochimice, exploatarile forestiere, exploatarile miniere din limita rezervatiei, vanatoarea, braconajul, colectarile de material biologic si turismul sporadic, neorganizat. În restul sitului vulnerabilitatea este dată de aceleaşi tipuri de activităţi umane.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia naturală Canaraua Fetii a fost pusă sub ocrotire prima dată prin Decizia 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. Rezervaţia naturală Pădurea Canaraua Fetii este declarată rezervaţie conform Legii 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriul naţional- Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, cod 2363. Suprafaţa actuală prevăzută în Legea 5/2000 de 168,3ha va fi extinsă ca urmare a propunerii de extindere avizată de C.M.N. a Academiei Romăne (aviz nr. 1679/16.02.2006).
Tip de proprietate Fondul forestier al Rezervaţiei Naturale Pădurea Canaraua Fetii este proprietate publică de stat în administrarea RNP Romsilva, O.S. Băneasa. În restul sitului terenurile sunt proprietate privată în proporţie de aproximativ 60% restul fiind proprietate privată de stat şi individuală.
Documentație Inregistrările cu caracter ştiinţific au ca sursa S.O.R.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.87

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 2.87 2.363.-Pădurea Canaraua Fetii

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT018 * 19.80
J092CT030 * 7.83

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
B
10.00
-
B
20.00
0
C
1.00
0
B
10.00
-
A
1.00
-
A
1.00
-
A
1.00
-
A
-
A
5.00
0
A
-
B
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
B
5.00
-
B
1.00
-
B
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia naturală Canaraua Fetii se află în custodia R.N.P. - Direcţia Silvică Constanţa, Ocolul Silvic Băneasa.
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Pădurea Canaraua Fetii nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele Direcţia Silvică Constanţa.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-140
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-8
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70