Natura2000 - Blahniţa (ROSPA0011)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0011
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Blahniţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.638056
Latitudine 44.425278
Suprafață (ha) 43710.70

Altitudine (m)

Minimă 15.00
Maximă 302.00
Medie 78.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 28-44 p
B
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 120-140 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 380-440 p
B
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 160-230 p
B
C
C
C
A026 Egretta garzetta 420-560 p
B
B
C
B
A027 Egretta alba 40-60 p
B
B
C
C
A029 Ardea purpurea 90-100 p
B
C
C
C
A034 Platalea leucorodia 54-68 p
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 100-120 p
C
C
C
C
A068 Mergus albellus RC
D
A075 Haliaeetus albicilla 1 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 20-30 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva RC
D
A131 Himantopus himantopus 12-14 p
C
B
C
C
A193 Sterna hirundo 90-100 p
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 90-100 p
C
B
B
B
A231 Coracias garrulus 170-180 p
B
B
C
B
A393 Phalacrocorax pygmeus 90-120 p 240 i 700-800 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis RC
D
A005 Podiceps cristatus RC
D
A008 Podiceps nigricollis R
D
A017 Phalacrocorax carbo 1600-3000 i
D
A028 Ardea cinerea 80-90 p
D
A050 Anas penelope RC
D
A051 Anas strepera RC
D
A052 Anas crecca RC
D
A053 Anas platyrhynchos RC
D
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata RC
D
A059 Aythya ferina RC
D
A061 Aythya fuligula R
D
A067 Bucephala clangula R
D
A069 Mergus serrator R
D
A070 Mergus merganser R
D
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo RC
D
A088 Buteo lagopus RC
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus RC
D
A125 Fulica atra RC
D
A136 Charadrius dubius RC
D
A142 Vanellus vanellus RC
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A156 Limosa limosa 340-420 i
D
A160 Numenius arquata R
D
A162 Tringa totanus R
D
A165 Tringa ochropus R
D
A168 Actitis hypoleucos C
D
A179 Larus ridibundus P
D
A182 Larus canus R
D
A198 Chlidonias leucopterus R
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus R
D
A212 Cuculus canorus RC R
D
A214 Otus scops R
D
A230 Merops apiaster RC
D
A232 Upupa epops R
D
A233 Jynx torquilla R
D
A247 Alauda arvensis R
D
A249 Riparia riparia RC
D
A251 Hirundo rustica RC
D
A253 Delichon urbica RC
D
A256 Anthus trivialis C
D
A257 Anthus pratensis R
D
A260 Motacilla flava RC C
D
A262 Motacilla alba RC R
D
A266 Prunella modularis RC
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A291 Locustella fluviatilis R
D
A292 Locustella luscinioides R R
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus R R
D
A296 Acrocephalus palustris R R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus R R
D
A298 Acrocephalus arundinaceus R R
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A315 Phylloscopus collybita R
D
A316 Phylloscopus trochilus R
D
A317 Regulus regulus R
D
A318 Regulus ignicapillus R
D
A319 Muscicapa striata R
D
A322 Ficedula hypoleuca R
D
A336 Remiz pendulinus R R
D
A337 Oriolus oriolus RC R
D
A351 Sturnus vulgaris P
D
A359 Fringilla coelebs R
D
A360 Fringilla montifringilla R
D
A361 Serinus serinus R
D
A363 Carduelis chloris R
D
A364 Carduelis carduelis R
D
A365 Carduelis spinus R
D
A366 Carduelis cannabina R
D
A372 Pyrrhula pyrrhula R
D
A373 Coccothraustes coccothraustes R
D
A459 Larus cachinnans R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Marea varietate a speciilor de floră şi faună se datorează atât geomorfologiei, cât şi poziţiei extrem de favorabile a zonei, bine protejată de vânturile reci din nord, insolaţii puternice, fapt ce a permis ca numeroase elemente sudice şi vest asiatice să poată ajunge până în aceste locuri unde s-au adaptat uşor.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 18 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 88 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Botaurus stellaris Ixobrichus minutus Nycticorax nycticorax Ardeola ralloides Ardea purpurea Egretta alba si garzetta Aytya nyroca Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de balta. Situl este important pentru iernat pentru speciile de balta.
Vulnerabilitate Poluarea apelor cu nitraţii proveniţi din surse agricole.Fauna sălbatică şi cu deosebire păsările înregistrează perturbări mari, urmare a modificării condiţiilor de adăpost şi linişte prin tăieri de vegetaţie lemnoasă, de circulaţia cu animale domestice, de incendierea stufului şi a resturilor de vegetaţie agricolă. . De asemenea, extinderea papurei şi a stufului periclitează menţinerea acelor specii care au nevoie de suprafeţe libere de apă (chirighiţele) sau de întinsuri mlăştinoase (piciorongul).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Acest sit include o zonă umedă, Hinova - Ostrovul Corbului ( 185 ha ), cu regim de protecţie la nivel judeţean, declarată rezervaţie prin Hotărârea nr. 13/10.07.2000 privind completarea Hotărârii nr. 26/1994 a Consiliului Judeţean Mehedinţi privind protecţia rezervaţiilor şi monumentelor naturii din judeţul Mehedinţi. Restul sitului nu este protejat.
Tip de proprietate Situaţia terenurilor după tipul de proprietate se prezintă astfel:72,6% proprietate privată, 23,5% proprietate de stat şi 3,9% proprietate comunală
Documentație Studiul privind protecţia oficială a unor zone naturale şi monumente ale naturii din judeţul Mehedinţi.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.36

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.09 2.605.-Pădurea Bunget Comuna Burila Mare
+ 0.27 2.612.-Pădurea Stârmina Comuna Hinova

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
0
C
1.00
-
C
1.00
-
B
30.00
+
C
5.00
0
A
30.00
-
A
10.00
-
C
1.00
0
B
10.00
-
B
5.00
-
C
5.00
0
C
1.00
0
C
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
C
2.00
-
C
2.00
-
C
10.00
0
C
5.00
-
C
2.00
-
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 75/25.02.2010, Administrator:WWF Programul Dunăre-Carpaţi şi Societatea Ornitologică Română WWF=Bucureşti, str Mircea Vulcănescu, nr 109// SOR=Bd. N. Kogălniceanu, nr 49, sc A, ap. 8, Bucureşti WWF=0730 098722/ SO
Planuri de management al sitului Pentru zona umedă cu regim de protecţie la nivel judeţean există un regulament de administrare, însă pentru restul site-ului nu sunt astfel de reglementări.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-130
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-129
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-142
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70