Natura2000 - Calafat - Ciuperceni - Dunăre (ROSPA0013)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0013
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Calafat - Ciuperceni - Dunăre

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.097778
Latitudine 43.898056
Suprafață (ha) 29206.00

Altitudine (m)

Minimă 2.00
Maximă 54.00
Medie 35.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata R
D
A002 Gavia arctica R
D
A019 Pelecanus onocrotalus 13-200 i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 34-51 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 8-12 p
C
B
C
C
A022 Ixobrychus minutus 50-100 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 380-600 p
B
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 8-20 p
C
B
C
C
A027 Egretta alba 10-12 p
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 8-10 p
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 120-170i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 60-80 p 300-400 i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 10-20 p 120-140 i
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 100-300 p 240-350 i
A
B
C
B
A038 Cygnus cygnus R
D
A060 Aythya nyroca 200-250 p 700-800 i
B
C
C
B
A068 Mergus albellus R
D
A073 Milvus migrans 2-4 p
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 3-4 p
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 10-12 p
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus R
D
A094 Pandion haliaetus R
D
A098 Falco columbarius R
D
A133 Burhinus oedicnemus 20-30 p
B
B
C
B
A166 Tringa glareola C
D
A193 Sterna hirundo RC
D
A196 Chlidonias hybridus 200-400 p
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger C
D
A224 Caprimulgus europaeus C
D
A229 Alcedo atthis RC
D
A231 Coracias garrulus 80-120 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea RC
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 120-200 p
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis R
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis C
D
A005 Podiceps cristatus C
D
A006 Podiceps grisegena R
D
A008 Podiceps nigricollis RC
D
A017 Phalacrocorax carbo 150-200 p
D
A028 Ardea cinerea 6-08 p
D
A050 Anas penelope C
D
A051 Anas strepera RC
D
A052 Anas crecca C
D
A053 Anas platyrhynchos C
D
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata RC
D
A059 Aythya ferina RC
D
A061 Aythya fuligula RC
D
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo R
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A113 Coturnix coturnix C
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus RC
D
A125 Fulica atra C
D
A136 Charadrius dubius RC
D
A142 Vanellus vanellus C
D
A145 Calidris minuta RC
D
A147 Calidris ferruginea RC
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A156 Limosa limosa RC
D
A160 Numenius arquata RC
D
A161 Tringa erythropus RC
D
A162 Tringa totanus RC
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A179 Larus ridibundus RC
D
A182 Larus canus RC
D
A208 Columba palumbus RC
C
C
C
C
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster 600-1000 p
B
B
C
B
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba C
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Îndiguirile, drenările, irigaţiile şi desecările din Lunca Dunării au determinat transformări importante în arealul cuprins în cotul Dunării dinspre Calafat. Pădurile din această zonă au fost defrişate, bălţile transformate în terenuri agricole sau lacuri pentru creştere peştilor, influenţând puternic în special avifauna. Singurul loc rămas neândiguit este cel de la sud de Calafat, lîngă Desa – Ciuperceni, unde condiţiile de mediu au rămas asemănătoare cu cele de dinaintea transformărilor menţionate mai sus. Aici se găseşte Rezervaţia Ornitologică Ciuperceni Desa care se întinde pe o suprafaţă de 200 ha mărginită la nord de Pădurea Poveazele, la est de Dealul Grănicerilor , iar la sud de Pădurea zăvoi Arcerul.Numeroasele ostroave ale Dunării din zona amintită reprezintă un însemnat loc de cuibărit pentru multe specii de păsări. În afara păsărilor clocitoare mai poposesc aici în tranzit numeroase specii migratoare de primăvară sau toamnă, iar altele vin şi chiar iernează în zonă. Condiţiile pedoclimatice din zona cuprinsă ăn curbura largă delimitată de Dunărea care curge dinspre Calafat, au determinat protejarea mai mltor teritorii în acelaşi spaţiu. Aici se află şi Bala Lata cu o suprafaţă de 28 ha şi Balta Neagră cu o suprafaţă de 1,20 ha. Vegetaţia acestora este specifică ecosistemului de baltă, care determină adaptarea şi stabilirea speciilor de animale acvatice.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 39 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 71 c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ardea purpurea Ardeola ralloides Aythya nyroca Botaurus stellaris Burhinus oedicnemus Caprimulgus europaeus Chlidonias hybridus Chlidonias niger Ciconia ciconia Ciconia nigra Circus aeruginosus Coracias garrulus Egretta alba Egretta garzetta Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Ardeidae gaste, rate. Situl este important pentru iernat pentru speciile de rate si gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate Situl se află în zona inundabilă a Dunării şi este inundat atunci când debitul Dunării este foarte mare.De asemenea pescuitul şi braconajul poate face situl vulnerabil.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu a fost desemnat prin legislatia naţională zonă protejată, dar include arii protejate declarate prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate 80% proprietate privata si 20% proprietate de stat.
Documentație ing.Virgiliu Nicoli şi biolog Ştefan Petrovici Formular standard pentru caracterizarea ariilor protejate

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.89

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.70 2.392.-Ciuperceni-Desa
+ 0.01 2.397.-Balta Neagră
+ 0.18 2.398.-Balta Lată

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J074DJ001 + 13.71

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
0
C
20.00
0
C
40.00
0
C
5.00
0
C
10.00
0
C
10.00
-
C
10.00
+
B
35.00
+
C
20.00
0
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
35.00
0
C
35.00
0
C
5.00
0
C
10.00
0
C
10.00
+
B
20.00
0
C
10.00
0
C
20.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru administrarea sitului nu există structuri legal constituite.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K34-11
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă K34-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70