Natura2000 - Câmpia Cermeiului (ROSPA0014)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0014
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Câmpia Cermeiului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.016667
Latitudine 46.460833
Suprafață (ha) 24424.30

Altitudine (m)

Minimă 91.00
Maximă 374.00
Medie 118.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 5-8 i
B
C
C
C
A002 Gavia arctica 10-15 i
B
C
C
C
A021 Botaurus stellaris 2-4 p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 15-20 p
C
C
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 5 p
D
A024 Ardeola ralloides 0-2 p
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 3-4 p
D
A027 Egretta alba 40-80 i
C
C
C
C
A029 Ardea purpurea 2-3 p
C
C
C
C
A030 Ciconia nigra 0-2 p 20-30 i
C
C
C
C
A031 Ciconia ciconia 25-30 p
C
C
C
C
A034 Platalea leucorodia 20-40 i
D
A060 Aythya nyroca 20-22 p 50-80 i
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 2-3 p
D
A073 Milvus migrans 0-2 p
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 1 p
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 1 p
C
C
C
C
A081 Circus aeruginosus 2-4 p
C
C
C
C
A082 Circus cyaneus 3-5 i 10-20 i
C
C
C
C
A089 Aquila pomarina 1-2 p
D
A094 Pandion haliaetus 1-3 i
C
C
C
C
A097 Falco vespertinus 10-12p
C
C
B
C
A119 Porzana porzana 30-50p
C
B
B
B
A120 Porzana parva 5-10 p
C
C
C
C
A122 Crex crex 25-40 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 200-600 i
D
A166 Tringa glareola 100-250 i
C
C
C
C
A196 Chlidonias hybridus 30-70 p 100-250 i
C
C
C
C
A224 Caprimulgus europaeus 8-10 p
C
C
C
C
A229 Alcedo atthis 3-6 p
C
C
C
C
A234 Picus canus 5-8 p
D
A236 Dryocopus martius 2-4 p
D
A238 Dendrocopos medius 15-20 p
D
A246 Lullula arborea 15-20 p
D
A255 Anthus campestris 5-8 p
C
C
C
C
A307 Sylvia nisoria 10-15 p
D
A338 Lanius collurio 200-400 p
D
A339 Lanius minor 40-70p
D
A429 Dendrocopos syriacus 20-40 p
C
C
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 15-30 p 100-300 i
C
C
C
C
A005 Podiceps cristatus 30-50 p 200-400 i
C
C
C
C
A017 Phalacrocorax carbo 1200-2000 i
C
C
C
C
A028 Ardea cinerea RC C
D
A028 Ardea cinerea 60-80 p 100-180 i
C
B
C
B
A036 Cygnus olor 5-30 i
C
C
C
C
A041 Anser albifrons 80-350 i
C
C
C
C
A050 Anas penelope 100-200 i
C
C
C
C
A051 Anas strepera 2-4 p 20-60 i
C
C
C
C
A052 Anas crecca 400-2000 i
C
C
C
C
A053 Anas platyrhynchos 4000-8000 i
C
C
C
C
A054 Anas acuta 30-80 i
C
C
C
C
A055 Anas querquedula 0-2 p 80-150 i
C
C
C
C
A056 Anas clypeata 80-150 i
C
C
C
C
A059 Aythya ferina 40-60 p 150-600 i
C
C
C
C
A061 Aythya fuligula 80-200 i
C
C
C
C
A067 Bucephala clangula 30-80 i
C
C
C
C
A118 Rallus aquaticus 20-40 p 5-10 i
C
C
C
C
A123 Gallinula chloropus 20-50 p 50-100 i
C
C
C
C
A125 Fulica atra 80-150 p 1000-3000 i
C
C
C
C
A142 Vanellus vanellus 100-180 p 500-1200 i
C
C
C
C
A153 Gallinago gallinago 0-10 p 50-100 i
C
C
C
C
A158 Numenius phaeopus 20-60 i
C
C
C
C
A160 Numenius arquata 80-120 i
C
C
C
C
A179 Larus ridibundus 1000-3000 i
C
C
C
C
A182 Larus canus 30-50 i
C
C
C
C
A298 Acrocephalus arundinaceus C
D
A348 Corvus frugilegus 700-800 p
C
B
B
B
A459 Larus cachinnans 100-200 i
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Câmpia înaltă a Cermeiului se află la poalele Munţilor Codru Moma, fiind caracterizată de păduri de lucă, păşuni şi fâneţe umede, heleştee şi mlaştini. În vecinătatea oraşului Ineu se găseşte Pădurea şi lacul Rovina, respectiv pescăria Mocrea, zone importante pentru păsări răpitoare şi de baltă. Pe râul Teuz se află acumularea Cărand, o acumulare colmatată, cu un mozaic de habitate foarte diversificat: mlaştinişuri, cursuri părăsite, zăvoaie, la marginea acumulării aflându-se şi Pădurea Sic. Pescăria Cermei şi Pădurea Balta sunt alte zone importante, iar păşunile şo pâlcurile de arbori din preajma localităţii Apateu sunt importante pentru specii de stepă.
Calitate si importanță C1 – specii de interes conservativ global – 2 speci cristel de câmp (Crex crex), vânturel de seară (Falco vespertinus). C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii codalb (Haliaeetus albicilla), creşteţ pestriţ (Porzana parva). Zonă de câmpie bogată în firuri de ape, cu păduri de foioase, câmpuri şi pajişti umede, bălţi mici. Habitatele diversificate semi-naturale permit stabilirea a unui număr mare de specii, dintre care importante sunt cristelul de câmp, respectiv creşteţul pestriţ. Codalbul cuibăreşte în partea de sud a zonei propuse, iar perechi de vânturel de seară pot fi observate pe păşunile din nordul sitului. Pe lângă cele menţionate, mai remarcăm ca specie clocitoare stârcul galben (Ardeola ralloides), şerparul (Circaetus gallicus) şi gaie neagră (Milvus migrans). În perioada de pasaj zona joacă rol ca loc de popas pentru un număr relativ mare de păsări de apă. Impactul antropic este mijlociu şi se referă la tăieri de arbori în perioada de reproducere a unor specii, precum şi la transformarea zonelor umede în terenuri agricole.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, în turbării 5. cositul în perioada de cuibărire 6. industrializare şi creşterea zonelor urbane 7. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 8. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 9. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 10. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 11. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 12. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 13. reglarea cursurilor râurilor 14. electrocutare si coliziune in linii electrice 15. prinderea păsărilor cu capcane 16. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 17. turismul in masa 18. amplasare de generatoare eoliene 19. furtuni puternice 20. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 21. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 22. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 23. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 24. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 25. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 26. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 27. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 28. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 29. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 30. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 31. reglarea cursurilor râurilor 32. schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor) 33. arderea stufului în perioada de cuibărire 34. arderea stufului 35. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 36. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Acest sit, Campia Cermeiului, a fost propus a face parte din reteaua Natura 2000, de catre ONG Grupul Milvus, cu sediul central: Targu-Mures, str. Crinului nr. 2, judetul Mures; Tel 0265-264726;e-mail: office@milvus.ro
Tip de proprietate In interiorul siului propus, sunt suprafete de terenuri private si proprietate de stat. APM Arad, a trimis adrese catre primariile aflate in interiorul sitului propus, in sensul furnizarii de date despre procentul de suprafata de terenuri aflate in proprietate de stat si private.
Documentație Pe baza studiilor efctuate de catre ONG Grupul Milvus s-a realizat completarea cu informatii a capitolului 3.2 din baza de date.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.42

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.01 2.88.-Poiana cu narcise Rovina
+ 0.36 2.89.-Balta Rovina
+ 0.06 2.91.-Pădurea Sâc

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Primariile din interiorul zonei propuse, ONGGrupul Milvus APM Arad
Planuri de management al sitului Plan de management pentru zona propusa nu exista.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-57
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-68
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70