Natura2000 - Confluenţa Jiu - Dunăre (ROSPA0023)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0023
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Confluenţa Jiu - Dunăre

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.896667
Latitudine 43.993889
Suprafață (ha) 19799.80

Altitudine (m)

Minimă 6.00
Maximă 162.00
Medie 48.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A020 Pelecanus crispus 30-70 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 2-4 p
C
B
C
C
A022 Ixobrychus minutus 12-20 p
C
B
C
C
A026 Egretta garzetta 150-200 i
D
A027 Egretta alba 20-30 i
D
A029 Ardea purpurea 10-30 i
D
A030 Ciconia nigra 2-3p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia P 500-800i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 750-1000 i
D
A034 Platalea leucorodia 150-200 i
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 12-20 p
D
A073 Milvus migrans 2-4 p
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 1-2 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 6-10 p
C
B
C
B
A089 Aquila pomarina 2-2p
D
A122 Crex crex 100-150 p
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 20-30 i
D
A132 Recurvirostra avosetta 30-40 i
D
A133 Burhinus oedicnemus 10-20 p
B
B
C
B
A166 Tringa glareola 1000-2000 i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 100-150 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 150-250 i
C
B
C
C
A195 Sterna albifrons 70-140 i
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 200-300 i
D
A197 Chlidonias niger 50-100 i
C
B
C
C
A224 Caprimulgus europaeus 120-150 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 50-60p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 46-50 p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 100-130 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea RC
D
A255 Anthus campestris 10-20 p
D
A321 Ficedula albicollis 300-400i
D
A338 Lanius collurio C
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 40-70 i
C
B
C
B
A403 Buteo rufinus 2-4p
C
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 90-120 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis C
D
A005 Podiceps cristatus C
D
A017 Phalacrocorax carbo RC
D
A028 Ardea cinerea 500-600i
D
A041 Anser albifrons R
D
A043 Anser anser R
D
A050 Anas penelope 1000-1200i
C
C
C
C
A051 Anas strepera RC R
D
A052 Anas crecca 4000-6000i
D
A053 Anas platyrhynchos 2000-3000i
D
A055 Anas querquedula 1500-2000i
D
A056 Anas clypeata R
D
A059 Aythya ferina RC
D
A061 Aythya fuligula R
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A113 Coturnix coturnix R
D
A125 Fulica atra RC 2000-2500i
D
A136 Charadrius dubius R
D
A137 Charadrius hiaticula R
D
A142 Vanellus vanellus RC
D
A145 Calidris minuta R
D
A146 Calidris temminckii R
D
A147 Calidris ferruginea RC
D
A153 Gallinago gallinago 1000-1200i
D
A156 Limosa limosa 2000-3000i
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus 600-800i
C
B
C
B
A164 Tringa nebularia 500-600i
C
B
C
B
A165 Tringa ochropus RC
D
A179 Larus ridibundus R 2000-3000i
C
C
C
C
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster R
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
C
C
C
C
A249 Riparia riparia RC
D
A251 Hirundo rustica C C
D
A253 Delichon urbica RC RC
D
A256 Anthus trivialis RC
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A258 Anthus cervinus R
D
A259 Anthus spinoletta R
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba C C
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A270 Luscinia luscinia V
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A292 Locustella luscinioides C
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin R
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A315 Phylloscopus collybita C C
D
A319 Muscicapa striata RC C
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A340 Lanius excubitor RC
D
A351 Sturnus vulgaris C P
D
A359 Fringilla coelebs RC C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans 800-1000i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lunca Jiului se prezintă ca un teritoriu bogat în ce priveşte habitatele, aici întâlnindu-se păduri de luncă şi zăvoaie, livezi, pajişti, teren agricol, zone umede - bălţi şi canale şi numeroase habitate antropogene, toate concentrate pe această suprafaţă, astfel că se întrepătrund iar delimitarea lor devine uneori dificilă.Se remarcă prezenţa speciilor de păsări de apă, care au găsit aici condiţii de viaţă şă reproducere
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 77 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Crex crex Haliaetus albicilla Ciconia ciconia Burhinus oedicnemus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Tringa glareola Pelecanus crispus Platalea leucorodia Plecadis falcinellus Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Phalacrocorax pygmaeus In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate Extinderea suprafeţelor modificate antropic, poluarea cursurilor de apă au influente negative asupra speciilor de păsări din zonă.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu a fost desemnat prin legislatia naţională zonă protejată
Tip de proprietate Conglomerat de proprietăţi private şi proprietăţi de stat.
Documentație APM Dolj-documentare în teren.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.19

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.19 2.391.-Locul fosilifer Drănic

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J074DJ002 * 6.14

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
50.00
0
C
50.00
0
C
20.00
0
C
25.00
-
C
10.00
+
B
40.00
-
C
10.00
0
C
40.00
+
C
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
80.00
0
C
80.00
0
C
20.00
0
C
20.00
+
C
30.00
0
C
20.00
+
C
2.00
-
C
40.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru administrarea sitului nu există structuri legal constituite
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-144
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K34-12
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70